WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

даватися така інформація:
а) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса кандидата;
б) освіта, фах, досвід роботи;.
в) останнє місце роботи;
г) кількість акцій даного товариства, що належать кандидатові (для акціонера);
д) інформація про наявність судової заборони займатися певними видами діяльності або займати певні посади;
є) інформація про наявність непогашених судимостей за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;
е) інформація про наявність конфлікту інтересів. Відповідальність за достовірність інформації несуть кандидати в члени правління.
У статуті або іншому нормативному акті товариства можуть встановлюватися обмеження щодо можливості повторного обрання особи членом правління.
Членами правління можуть бути, як правило, фізичні особи, хоча законодавством України не заборонене обрання до складу правління юридичних осіб.
У разі вибуття зі складу правління кого-небудь із членів загальними зборами акціонерів, крім встановленої статутом кількості членів правління, також можуть обиратися додаткові кандидати. У разі вибуття одного з членів правління обов'язки вибулого члена виконує один із кандидатів, призначуваний у порядку, визначеному статутом або іншим нормативним актом товариства (рішення про призначення кандидата в члени правління може приймати спостережна рада голосуванням кожним кандидатом). Термін повноважень таких кандидатів закінчується разом із терміном повноважень чинного складу правління акціонерного товариства.
Відносини з членами правління оформляються шляхом укладення трудових договорів. Трудові договори з членами правління укладає від імені товариства голова правління. Розмір і порядок одержання членами правління плати за виконання своїх функцій визначається загальними зборами акціонерів або спостережної ради (у разі делегування їй таких повноважень) з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Обрання голови правління здійснюється за допомогою окремої процедури. Загальні збори акціонерів звичайно заслуховують виступ кожного з кандидатів на посаду голови правління (з висвітленням біографічних даних, описом особистих і фахових якостей, програми дій на посаді голови правління). Кандидат вважається обраним, якщо за нього подано понад 50 % голосів осіб, що присутні на зборах. Якщо жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, процедура висування кандидатів може бути проведена знову, але доцільнішим є проведення другого туру голосування по двох кандидатах, що набрали найбільшу кількість голосів.
Контракт із головою правління може укладатися головою загальних зборів акціонерів, головою спостережної ради або іншою особою, уповноваженою на це загальними зборами.
Компетенція правління і його голови
Голова правління акціонерного товариства має право:
а) без доручення представляти інтереси товариства та здійснювати інші дії від імені товариства;
б) розпоряджатися засобами і майном товариства у межах, визначених статутом товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і спостережної ради товариства;
в) підписувати доручення, договори в'ід імені товариства;
г) розподіляти обов'язки між членами правління;
д) укладати трудові договори з працівниками товариства, приймати рішення про прийом на роботу і звільнення працівників у межах своїх повноважень, визначених статутом.
Голова правління керує роботою правління
Розпорядження і накази голови правління, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства.
До компетенції правління, як правило, входить:
а) затвердження робочих планів діяльності товариства і заходів, необхідних для їх виконання;
б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства;
в) укладення договорів на суму, що не перевищує розміру, визначеного статутом товариства (якщо подібне обмеження повноважень закріплене в статуті);
г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу і посадових окладів працівників товариства (крім членів органів управління);
д) організація ведення бухгалтерського обліку і звітності товариства, подання щорічної фінансової звітності на затвердження загальнихзборів акціонерів;
є) організація скликання і проведення загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (після узгодження із спостережною радою) та інші повноваження.
Рішеннями загальних зборів акціонерів правлінню можуть передаватися повноваження загальних зборів, окрім повноважень, що становлять виключну компетенцію зборів.
Статутом може закріплюватися інше співвідношення компетенції голови правління як одноособового керівника товариства і правління як колегіального виконавчого органу. При цьому важливо пам'ятати, що голова правління не є органом управління товариства, а тому йому не може бути передана від правління так звана "делегована компетенція", тобто на його вирішення не можуть передаватися питання, що законом віднесено до компетенції загальних зборів чи спостережної ради і які передані до компетенції правління товариства.
Рішення і розпорядження правління, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства.
Організація роботи правління
Правління є постійно діючим органом, члени якого виконують покладені на них функції в окремих сферах управління діяльністю товариства і зобов'язані брати участь у чергових і позачергових засіданнях правління. Рішення правління приймаються тільки на його засіданнях.
Засідання правління можуть проходити шляхом безпосереднього зібрання членів правління в одному місці або з використанням конференц-телефону або інших засобів зв'язку, шо дають можливість учасникам засідання чути одне одного.
На першому засіданні правління обираються заступник голови і секретар правління.
Порядок проведення засідань правління, визначення порядку денного, кворум, необхідний для прийняття рішень, порядок голосування мають бути докладно визначені в статуті товариства або іншому його нормативному акті.
Під час голосування кожен із членів правління має один голос. Рішення приймаються звичайно простою більшістю від числа осіб, що беруть участь у засіданні.
Секретар правління веде протокол засідання, що підписується ним і головою правління і підшивається до книги протоколів засідань правління. Книга протоколів або засвідчені виписки з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам товариства в порядку, визначеному статутом або іншим нормативним актом товариства [84, с. 209 - 211].
Використана література
1. Акціонерні товариства. Залучення інвестицій.-Київ, "Українська інвестиційна газета",1997р.
2. Беренс В.,Хавранек П.М. Руковоцтво по оценке эффектиности инвестиций.-Москва, "ИНФРА - М",1995р.
3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.-Киев, "ИНТЕМ ЛТД",1995р.
4. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз: Посібник.-Київ: Інститут соціології НАН України, 1997р.
5. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельносты.-Киев, "Либра",1996р.
6. Управление проектами. Учебник для вузов./Под ред. Шапиро В.Д./- Москва, С пб "ДваТРИ",1996р.

 
 

Цікаве

Загрузка...