WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

покладене виконання окремих функцій, що входять до компетенції загальних зборів акціонерів.
ДКЦПФР рекомендовано відносити до виключної компетенції спостережної ради, тобто до питань, які не можуть вирішуватися виконавчим органом, такі:
а) затвердження внутрішніх положень товариства, крім віднесених статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
б) визначення умов оплати праці членів виконавчого органу;
в) прийняття рішення про перепродаж або розповсюдження серед працівників викуплених товариством власних акцій;
г) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу товариства;
д) прийняття рішення про укладання акціонерним товариством певних угод;
є) визначення аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
е) оцінка вкладів учасників акціонерного товариства, що вносяться до статутного фонду в іншій, ніж грошова, формі.
Норми внутрішніх документів товариства щодо взаємовідносин ради з виконавчим органом повинні передбачати, в яких формах здійснюється контроль за виконавчим органом з боку ради, а також порядок отримання радою інформації про діяльність товариства та його виконавчого органу; можливість участі членів ради або уповноваженого радою представника в засіданнях виконавчого органу; доступ членів ради до протоколів засідань виконавчого органу тощо.
Законом "Про господарські товариства" спостережна рада наділена правом вимагати скликання позачергових зборів акціонерів у випадках, коли цього потребують інтереси акціонерів або товариства. Доцільно також надати спостережній раді право самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів у разі відмови виконавчого органу скликати збори на вимогу ради.
Для належного виконання своїх функцій та прийняття обгрунтованих рішень члени ради повинні мати доступ до інформації про товариство, а також можливість залучати, коли треба, фахівців різних галузей з оплатою їхніх послуг за рахунок товариства.
До обов'язків ради слід віднести й здійснення контролю за розкриттям товариством інформації.
Рада може стати тим органом, який розглядатиме скарги акціонерів на дії виконавчого органу, реєстратора або окремих посадових осіб товариства, що порушують права акціонерів.
Спостережна рада не повинна втручатися в оперативно-господарську діяльність правління. На практиці спостережна рада іноді виходить за межі своєї компетенції і надає керівнику товариства прямі вказівки щодо його дій, а саме про укладення або розірвання договорів, прийняття або звільнення персоналу, використання майна та інших активів товариства у певних цілях тощо. Такі дії підкріплюються погрозами дострокового звіль-нення керівника та членів виконавчого органу товариства. Дл'я уникнення конфліктних ситуацій рекомендується докладно формулювати та розмежовувати компетенцію спостережної ради та виконавчого органу товариства у статуті або іншому внутрішньому документі товариства.
Проектом Закону "Про акціонерні товариства" суттєво розширено компетенцію спостережної ради. Згідно з проектом спостережна рада визнається органом, який здійснює не тільки контроль за діяльністю правління, представництво та захист прав акціонерів, а й стратегічне керівництво діяльністю товариства. Проектом передбачається передати у компетенцію спостережної ради певні повноваження, які на сьогоднішній день становлять компетенцію загальних зборів або правління: прийняття рішення про проведення загальних зборів, їх підготовка і скликання, обрання та відкликання членів виконавчого органу; затвердження аудитора товариства та умов договору, що укладається з ним, вирішення питань щодо створення філій та представництв, про участь в інших товариствах та об'єднаннях, затвердження внутрішніх нормативних актів товариства.
Організація роботи спостережної ради
Формою роботи спостережної ради є засідання. Засідання ради повинні проводитися регулярно, щонайменше один раз на квартал. Періодичність засідань спостережної ради може бути встановлена статутом або іншим нормативним актом.
На першому засіданні спостережної ради з числа її членів обираються голова, заступник голови і секретар.
Голова спостережної ради товариства виконує такі обов'язки:
o керує роботою спостережної ради товариства;
o скликає засідання спостережної ради товариства;
o головує на засіданнях спостережної ради товариства;
o здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради товариства в межах її повноважень.
Заступник голови спостережної ради допомагає голові при виконанні ним своїх обов'язків, а за його відсутності виконує функції голови.
Секретар спостережної ради товариства ведеділоводство, книгу протоколів засідань, інші документи спостережної ради товариства.
У разі проведення засідання ради кожен її член повинен заздалегідь отримати повідомлення про дату та час його проведення, а також порядок денний та матеріали щодо питань порядку денного.
Будь-який член спостережної ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.
Позачергові засідання спостережної ради скликаються головою спостережної ради (а під час його відсутності -
заступником голови), а також на письмову вимогу будь-кого з членів спостережної ради, голови правління або ревізійної комісії товариства.
У вимозі про скликання позачергового засідання спостережної ради треба вказувати питання, що потребують обговорення.
Позачергове засідання спостережної ради товариства має бути скликане протягом установленого статутом або іншим нормативним актом товариства строку від дня надходження вимоги на адресу спостережної ради.
Член спостережної ради товариства може брати участь у засіданні особисто або через свого представника з належним чином оформленим дорученням. Член спостережної ради товариства може також передати свої повноваження в засіданні іншому члену спостережної ради товариства, що оформляється дорученням. Статутом товариства може заборонятися або обмежуватися певними випадками передача повноважень членів спостережної ради своїм представникам (крім членів ради - юридичних осіб).
Статутом або іншим нормативним актом товариства має бути визначений кворум спостережної ради і порядок прийняття нею рішення. Доцільно встановити, що спостережна рада повноважна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше ніж 2/3 її членів. Кожен член спостережної ради має під час голосування один голос. Рішення можуть прийматися простою більшістю присутніх членів спостережної ради товариства. У разі рівного розподілу голосів голосу голови спостережної ради товариства надається перевага. Члени спостережної ради товариства, що не згодні з рішенням спостережної ради товариства, можуть висловити окрему думку, що заноситься до протоколу. Голосування звичайно є відкритим.
Секретар спостережної ради веде книгу протоколів засідань спостережної ради товариства.
Протокол засідання спостережної ради підписується головою (заступником голови) і секретарем спостережної ради товариства.
Книга протоколів або завірені виписки з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-кому з членів спостережної ради

 
 

Цікаве

Загрузка...