WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Формування структур підприємницького бiзнесу - Реферат

Формування структур підприємницького бiзнесу - Реферат

Формування структур підприємницького бiзнесу
Організація бізнесу за своєю природою має процесуальний харак­тер. Це відпрацювання, насамперед, правил формування підприєм­ницьких структур, обов'язкових для всіх суб'єктів бізнесу. Ці правила (принципи) регулюються законодавчими актами відповідно до норм, прийнятих у суспільстві.
Джерелом законодавчих актів є відносини, які склалися у суспіль­стві, передусім - економічні. Юридичні акти закріплюють ці відносини, даючи простір для розвитку або гальмуючи їх.
Економічні відносини не існують поза формами їх прояву. Форми ж економічних відносин різноманітні, рухомі, мінливі. Вони не завжди знаходять відображення у законодавчих актах, які постійно відстають від економічного розвитку і тим самим стримують здійснення ре­форм, гальмуючи перехід до ринку.
Відносини бізнесу - одна з форм прояву економічних відносин, які почали розвиватися у нашій економіці.
Принципи та умови організації підприємницького бізнесу
Організаційний механізм здійснення підприємницького бізнесу в умовах переходу до ринкової економіки закладений у Законі України "Про підприємництво". Відповідно до нього підприємництво здійсню­ється на основі таких принципів:
вільний вибір видів діяльності;
залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
самостійне формування програм діяльності та вибір постачальни­ків і споживачів вироблюваної продукції;
встановлення цін відповідно до законодавства;
вільний найм працівників;
залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством;
самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньо-економічної діяльності;
використання підприємцем частки валютної виручки, що йому на­лежить, за власним розсудом.
Принципи організації бізнесу не можна абсолютизувати. Вони розвиваються, взаємодіють між собою і відображають відносини, що склалися у суспільстві на певний період.
Для розвитку підприємницької діяльності необхідні певні умови, які в основному можна звести до наступного: потреба створення зако­нодавчої та нормативної баз; додержання конкурентного режиму гос­подарювання; формування ринкової інфраструктури, стимулювання бізнесу. Потреба створення законодавчої бази продиктована потре­бою надати всім господарюючим суб'єктам гарантії для збереження їх власності, виключення можливості націоналізації, експропріації, ство­рення для всіх учасників бізнесу однакових прав, повної економічної свободи, неприпустимості втручання органів державного управління в діяльність підприємницьких структур. Конкурентний режим господа­рювання передбачає вільне суперництво між учасниками бізнесу: за джерела сировини; вигідні умови вкладення капіталу; за більшу час­тину прибутку. Формування елементів ринкової інфраструктури від­криває можливість для бізнесмена брати участь у системі товарних і фондових бірж, користуватися послугами комерційних банків, під­приємств оптової торгівлі; доступ до ресурсів, кредитів, інформації тощо. Стимулювання бізнесу передбачає заохочення та розвиток під­приємництва, малого бізнесу, створення сприятливого економічного середовища (податкові пільги), прямі державні дотації, фінансування ризикових проектів інноваційного характеру та ін.
Принципи та умови організації бізнесу не залишаються незмінни­ми. З розвитком суспільства розвиваються та змінюються відносини, створюються нові умови для вдосконалення і розвитку бізнесу. Усе це знаходить відображення у законодавчих актах
Обмеження в здійсненні бізнесу
Підприємці-бізнесмени мають право без обмеження приймати рі­шення і самостійно займатися будь-якою діяльністю, яка не супере­чить чинному законодавству. Разом з тим законодавчими актами пе­редбачено обмеження у підприємницькому бізнесі, зокрема, діяль­ність з виготовлення та реалізації наркотичних засобів і зброї та боє­припасів до неї, вибухових речовин може здійснюватися тільки дер­жавними підприємствами, а проведення ломбардних операцій - пов­ним товариством. Тільки з дозволу (ліцензії) Кабінету Міністрів Укра­їни можуть здійснюватися: пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холод­ної зброї; виготовлення та реалізація медикаментів і хімічних речовин; виготовлення пива та алкогольних напоїв, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і багажу повітряним, річковим, морським, за­лізничним та автомобільним транспортом; фрахтування морського торговельного флоту; виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати; посередницька діяльність з приватизаційни­ми паперами; надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності; монтаж, ремонт та профілактичне обслуговуван­ня охоронної сигналізації; видобування дорогоцінних металів та доро­гоцінного каміння, збір, переробка твердих і рідкісних відходів вироб­ництв, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, вико­нання авіаційно-хімічних робіт та агрофотозйомок; проектування, бу­дівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також на­дання послуг на обслуговування їх; аудиторська та страхова діяль­ність, виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів і пре­паратів та інші види діяльності, зазначені у доповненні до Закону Ук­раїни "Про підприємництво". Без спеціального дозволу не може здій­снюватися медична, ветеринарна та юридична практика; потребує дозволу організація азартних ігор та інших ігорних закладів.
Здійснення обмежень у бізнесі не є прямою забороною. Ця акція передбачає відповідальність за справу, яку хоче організувати підпри­ємець, і якщо у нього для цього є засоби виробництва, гроші та умо­ви, що відповідають вимогам виробництва, то такий дозвіл він може отримати протягом 30 днів з дня подання заяви. Відмова, як правило, дається у письмовому вигляді і в той самий строк. Спірні питання з приводу відмови у видачі ліцензії розглядаються арбітражним судом.
Підприємство як організаційна структура бізнесу
Підприємницький бізнес є не що інше як організація власного під­приємства (фірми) і, залежно від виду діяльності, воно може бути про­мисловим підприємством, адвокатською конторою, консалтинговою фірмою, фермерським господарством, банком, видавництвом, торго­вельною точкою, акціонерним товариством, товариством з обмеже­ною відповідальністю тощо.
Відповідно до форм власності, встановлених Законом України "Про власність", і організаційної структури розрізняють підприємства:
індивідуальне - на особистій власності фізичної особи та виключно його праці;
сімейне - на власності та праці громадян - членів однієї сім'ї, що

 
 

Цікаве

Загрузка...