WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Державне регулювання бізнесу - Реферат

Державне регулювання бізнесу - Реферат

(тоталітарної, диктаторської) системи" призвела до того, що в саме поняття "державного", як правило, вкла­дається негативний зміст і громадськість нині схильна все державне вважати нераціональним і неприйнятним. Не є винятком і підтримка бізнесу, підприємництва У ній вбачається спроба держави знов поча­ти тотальне регламентування діяльності людей, які прагнуть виявити ініціативу та заповзятість, або небезкорисливе прагнення державних чиновників допомогти нажитися багатим. Цими громадськими на­строями не без успіху користуються багато підприємців, які збили солідний капітал і фактично стали у своїй сфері монополістами. Вони не зацікавлені у сприянні збільшенню підприємців у різних галузях економіки. Проте, якщо за точку відрахунку брати не інтереси моно­полій, а народногосподарські потреби,стає очевидною потреба дер­жавної підтримки розвитку підприємств бізнесу, особливо малого та середнього. І насамперед необхідні формування усіх форм бізнесу за надійним захистом прав власників, а також сприяння і підтримка в розвитку ринкової інфраструктури, що обслуговує підприємства бізнесу.
Україна як самостійна, незалежна держава гарантує нині всім під­приємцям (незалежно від вибраних ними організаційних форм підпри­ємницької діяльності) рівні права і створює однакові можливості для функціонування, доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів за умови вико­нання робіт і поставок для державних потреб.
Державна підтримка бізнесу здійснюється на основі Закону Украї­ни "Про підприємництво", в якому зазначається, що з метою створен­ня сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку під­приємництва держава:
на умовах і в порядку, передбаченому чинним законодавством, на­дає земельні ділянки, передає підприємцю державне майно (виробни­чі та нежитлові приміщення, законсервовані та недобудовані об'єкти і споруди, обладнання, що не використовуються), необхідне для здій­снення підприємницької діяльності;
сприяє організації матеріально-технічного забезпечення та інфор­маційного обслуговування підприємців, підготовці та перепідготовці кадрів;
здійснює початкове упорядкування неосвоєних територій об'єкта­ми виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або переда­ванням їх у кредит підприємцям;
стимулює за допомогою економічних важелів (цільових субсидій, податкових пільг тощо) модернізацію технологій, інноваційну діяль­ність освоєння нових видів продукції та послуг; надає підприємцям кредити та ін.
Ці положення Закону стали відправною точкою стимулювання ство­рення підприємств (фірм) малого бізнесу. Так, за даними Міністерства фінансів України у 1994 р. 88,8 % підприємств - новостворені і тільки 11,2 % створено реорганізацією діючих. Із загальної кількості малих під­приємств лише 18,8 % є приватними, 0,3 % приватизовані трудовими колективами. Найбільшу частку становлять підприємства (фірми) з ви­робництва товарів народного споживання (18,3 %), будматеріалів (5,7 %), будівельні та ремонтно-будівельні (17,9 %), наукововпроваджувальні (10 %), з виробництва та переробки сільгосппродукції (4,4 %) та ін.
Підтримку підприємництва, малого та середнього бізнесу здійсню­ють державні органи управління, які мають спеціальні служби, органи регіонального та місцевого управління і державної адміністрації
Нині передбачається здійснити комплекс заходів щодо реформу­вання системи державної підтримки підприємств бізнесу з метою за­безпечення протягом наступних років докорінного перелому в роз­витку підприємництва, особливо приватного, малого бізнесу.
Передбачається законодавче встановити правові, економічні та ор­ганізаційні основи регулювання їх діяльності.
Відповідно до цього планується здійснити формування правової бази розвитку і підтримки підприємництва і насамперед готується Закон України "Про мале і середнє підприємство", фінансово-кредит­ну підтримку підприємницької діяльності.
Разом з тим доводиться констатувати той факт, що сьогодні в Ук­раїні відсутній дійовий механізм підтримки, розвитку та захисту біз­несу. Про це свідчать недоліки і труднощі, що трапляються у процесі функціонування підприємств бізнесу. Тому перед урядом, зацікавле­ними організаціями відкривається широке поле діяльності При цьому слід синхронно розвивати як державну систему підтримки бізнесу, так й ініціативу підприємців малих, середніх підприємств з об'єднання зусиль у сфері державно-фінансової діяльності. Позитивним прикла­дом останнього є утворення Союзу малих і середніх підприємств Ук­раїни і їх регіональних асоціацій (гільдій).
Так, Союз малих і середніх підприємств України здійснює їх право­вий захист, аудиторське консультування, формує фонд взаємного кредитування; провадить семінари, конференції; створює школи під­приємництва, розробку документів, методичних посібників; організо­вує роботу власної товарної біржі; створює комп'ютерно-інформацій­ний банк даних про малий бізнес України; займається редакційно-ви­давничою діяльністю; сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків підприємців і, нарешті, забезпечує соціальний захист працівників ма­лих підприємств. Позитивної оцінки заслуговує і діяльність регіональ­ної асоціації малих та середніх підприємств "Львівська гільдія", у структурі якої створено інформаційно-обслуговуючий центр та інші підрозділи інфраструктури колективного користування.
Основною організаційною формою державної підтримки бізнесу по­винні бути довгострокові і поточні програми, які здійснюються на за­гальнодержавному та регіональному рівнях
Проекти програм підтримки бізнесу розробляються Міністерством економіки України із залученням інших міністерств та відомств, пред­ставників підприємницьких структур, учених, фахівців, у тому числі іноземних
Усі витрати, пов'язані з розробкою та експертизою програм під­тримки бізнесу, фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
Отже, створена система підтримки бізнесу стане для підприємни­цьких структур стимулом для розвитку й удосконалення виробництва товарів та послуг, а не пошуком обвідних шляхів чинного законодавства (а це, на жаль, ще часто трапляється), що пояснюється його недоско­налістю, а також непродуманою податковою та кредитною політикою.
У світовій практиці є приклади як повсякденної опіки та турботи про бізнес (особливо малий), так і факти його повного ігнорування. В одних країнах є вже чітка система державної підтримки цього сек­тора національної економіки, в інших - подібна система перебуває в стадії становлення. Проте є приклад й інтернаціональних зусиль - комітет 00Н з промислового розвитку (ЮНІДО), який активно підтри­мує стимулювання малого бізнесу.
Бізнес в Україні сьогодні потребує допомоги і підтримки, щоб стати провідним сектором економіки.

 
 

Цікаве

Загрузка...