WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 680 с.
61. Економічний аналіз: Практикум / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир, 2003.
62. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.
63. Завьялова З.М. Теория экономического анализа: Курс лекций. - М., 2002.
64. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник. У 2-х частинах / За ред. І.В.Буяна, В.М.Ковальчука. - Тернопіль: Лідер, 2000. - Ч.І.
65. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, Л.: Вид-во Львів. Банк. інст-ту НБУ, 2002. - 566 с.
66. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории. - М.: "Рыбари", 2000. - 479 с.
67. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.посібник. - К.: Знання - Прес, 2000. - 207 с.
68. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи: Наукове видання. - Житомир: АСА, 2001. - 416 с.
69. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152 с.
70. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М., Финансы и статистика, 2001.
71. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия / Шадрина. - Благовест-В, 2003.
72. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.
73. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. 2-ге вид. стер. - К.: Знання, 2001.
74. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні, основи та практика. - К.: Знання, 2004. - 805 с.
75. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 695 с.
76. Любушин Н.П.Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов. - М., 2002.
77. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ. - К.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2002.
78. Матвиец С. Индексация заработной платы / Баланс - 2003, №20, с. 77-90.
79. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - Львів: "Армія України", 2000. - 144 с.
80. Москаленко С. Порядок начисления отпускных / Баланс - 2002, №21, с. 68-71.
81. Мочерний С.В. Політична економія: Навчальний посібник. - К.: "Знання-Прес", 2002. - 687 с.
82. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004. - 856 с.
83. Мочерний С.В., Устенко О.А., Фомішин С.В. Політична економія. - Херсон: "Дніпро", 2002. - 794 с.
84. Мэнкью Н. Принципы экономикс: Учебник. - СПб., 2000.
85. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 496 с.
86. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
87. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Ф.Ф.Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.
88. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с.
89. Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. Д.Д. Москвина. - М.: "Эдиториал УРСС", 2001. - 527 с.
90. Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учебник / Под ред. Г.Н. Климко. - 3-е изд. - К.: "Знання-Прес", 2001.
91. Павленко А.Ф., Чумаченко М.Г. Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства": Наук. Доповідь. - К.: КНЕУ, 2001. - 88 с.
92. Павловська В.М. Фінансовий аналіз. - К.: КНЕУ, 2002.
93. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання". КОО, 2000. - 245 с.
94. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.
95. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.
96. Ріппа М.Б. Фінансові проблеми реформування системи пенсійного забезпечення. //Фінанси України. - 2000. - №5.
97. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособие. - 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. - 704 с.
98. Синько Н. Оплата труда / Бухгалтерский учет и аудит - 2002, №4, с.71-73.
99. Синько Н. Розрахунок відпускних: наочні приклади / Все про бухгалтерський облік - 2004, №41, с. 63-73.
100. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 2001. - 420 с.
101. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.
102. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. Посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.
103. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник. - Київ, - Львів, 2000.
104. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навч. посібник. - 3-тє видання, перероблене. - Львів: "Новий світ-2000", 2004. - 344 с.
105. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України: Підручник. - 5-те вид., доп. й перероб. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.
106. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с.
107. Усач Б.Ф. та ін. Система документування і первинного обліку праці та заробітної плати // Вісник ТАНГ. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - с.114-119.
108. Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник для ВНЗ. - Т.: Економічна думка, 2002.
109. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2002. - 672 с.
110. Чистов Д.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7. - М., 2000. - 576 с.
111. Чубко О. Отпуска: правовые основы, оформление и учет / Бухгалтерский учет и аудит - 2002, №6, с. 33-58.
112. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа и аудита: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Перспектива, 2001. - 363 с.
113. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 527 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...