WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці
(на матеріалах ЗАТ "Коломийське ЗБМ")
?
ЗМІСТ
стор.
Вступ ---------------------------------------------------------------------------------------- 3
Розділ 1. Теоретичні основи та економічна сутність оплати праці ------------- 7
1.1. Економічна суть оплати праці -------------------------------------------- 7
1.2. Організація оплати праці ------------------------------------------------- 14
1.3. Особливості нормативно-правової бази з обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці ------------------------------------------------------------------------- 27
Розділ 2. Облік розрахунків по оплаті праці ----------------------------------------- 36
2.1 . Коротка характеристика підприємства --------------------------------- 36
2.2 . Мета і завдання обліку розрахунків по оплаті праці ----------------- 38
2.3 . Облік та документування розрахунків по оплаті праці ------------------- 40
2.4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці:
2.4.1. Організація обліку нарахувань на заробітну плату ---------- 56
2.4.2. Організація обліку утримань із заробітної плати ------------ 60
Розділ 3. Аналіз розрахунків по оплаті праці -------------------------------------------------- 67
3.1. Аналіз складу, структури та динаміки фонду оплати праці ------- 67
3.2. Аналіз середнього заробітку працівників ------------------------------------------ 81
3.3. Аналіз ефективності використання коштів на оплату праці ------------------ 87
3.4. Удосконалення обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці ------ 93
Висновки ----------------------------------------------------------------------------------- 102
Список використаних джерел --------------------------------------------------------- 105
Додатки ------------------------------------------------------------------------------------- 114
ВСТУП
Актуальність теми полягає в тому, що із відомих на сьогоднішній день факторів виробництва одним із головних, а частіше і основних, який вимагає найбільших затрат, є праця. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх років спрямовані на реформування господарського механізму адекватного ринковій економіці. Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця та її оплата. В цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їх використання, що впливає на обсяг і темпи збільшення виробленої продукції, використання матеріально-технічних засобів. Використання трудових ресурсів пов'язано зі зміною показника продуктивності праці. На ріст же продуктивності праці впливає система оплати праці, тому що вона є стимулюючим фактором для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи. Все залежить від людей, їх кваліфікації, уміння і бажання працювати. А заробітна плата є саме тою причиною, що приводить робітника на його робоче місце.
Крім того, окремі аспекти їх обліку і аналізу за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній літературі. Отже, дослідження обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці на окремо взятому підприємстві є актуальним.
Метою дипломної роботи є вивчення ведення обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці на підприємстві, закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, вирішення поставлених задач та логічне їх обґрунтування, розробка певних пропозицій, щодо удосконалення методики обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці з врахуванням національних стандартів. Реалізація мети потребує формування завдань дослідження.
Виходячи з вищесказаного в дипломній роботі поставлені і вирішені такі завдання:
1) обґрунтування актуальності теми дослідження;
2) вивчення теоретичних основ обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці;
3) вивчення нормативно-законодавчих актів;
4) вивчення і аналіз наукової літератури з даної теми;
5) здобуття практичного досвіду обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці;
6) проведення порівняння практики обліку розрахунків по оплаті праці в ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" з вимогами національного законодавства;
7) проведення аналізу організації обліку розрахунків по оплаті праці;
8) узагальнення результатів дослідження;
9) використання даних первинного фінансового та управлінського обліку, статистичної звітності та іншої інформації;
10) обґрунтування пропозицій і конкретних висновків щодо поліпшення обліку трудових ресурсів, впровадження яких в ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" м. Коломия забезпечить дотримання методики обліку і аналізу у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
Об`єктом дослідження є ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів", яке займається виробництвом цегли з випаленої глини, кахлю декоративного, черепиці гребеневої та інших будівельних матеріалів.
Предметом дослідження є методичні аспекти обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці, фонду оплати праці і обліковий процесу в умовах ринкових відносин з урахуванням специфіки ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів".
Методи дослідження. У дипломній роботі використовувались такі методи дослідження як системний аналіз - для деталізації і розчленування об'єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез - для узагальнення різних аспектів обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці; інформаційне моделювання - для забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування - для формування узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорій і практики організації системи забезпечення обліку розрахунків по оплаті праці; конкретизація - для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом - для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; статистичні і аналітичні розрахунки; порівняння - для зіставлення даних у динаміці; групування - для визначення залежності показників одне від одного; середніх і відносних величин та прийоми елімінування при аналізі розрахунків по оплаті праці; конструктивний - для групування пропозицій щодо обліку розрахунків по оплаті праці; графічний - для наочного зображення результатів дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дипломній роботі узагальнено і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці із врахуванням

 
 

Цікаве