WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Вдосконалення організаційної структури підприємства - Курсова робота

Вдосконалення організаційної структури підприємства - Курсова робота

межах кожної макротехнології тощо. При цьому основою оцінки ефективності пропонованих рішень має бути соціальний, а не технократичний критерій. Тому обов'язковими є:
- організація системи управління якістю (менеджмент якості) та умов її сертифікації;
- створення ринкове орієнтованих систем управління підприємствами (менеджмент, маркетинг, менеджмент НДДКР, кадрів, фінансів тощо) та їх інтеграція у новий менеджмент підприємства.
Для розвитку нового менеджменту потрібні нові спеціалісти та ефективні системи управління. Ось чому на підприємстві повинен бути розроблений комплекс заходів з підвищення науково-технічного рівня і значення людського фактора до сучасних показників, а також з підготовки менеджерів, створення нового інноваційного менеджменту підприємства.
Звичайно, успіх перетворень і подальший розвиток вирішальним чином залежать від рівня та якості професіоналів, а також від ефективності, підвищення інтелектуальності систем управління та їх постійного оновлення. На сучасному етапі повинні бути змінені орієнтири і принципи управління. За допомогою менеджменту слід використовувати об'єднаний розум колективів, які складаються високоосвічених творчих професіоналів.
Усі ці перетворення, як показує зарубіжний досвід, мають вже апробовані технічні рішення та реалізацію. Тому головним для українських підприємств є адаптація зарубіжних рішень з урахуванням українських дійсності та менталітету. Це передбачає наявність знань і вміння (волі) у керівників. Людський фактор, його рівень та якість (професійна підготовка, кваліфікація, управлінські навички, трудовий досвід, традиції, загальна культура і культура праці, соціально-психологічні якості, виховання та освіта, здоров'я і працездатність) стають визначальними умовами успішного перетворення.
Таким чином, основою нового менеджменту підприємства є викорис-тання необмежених можливостей науково-технічної революції, в першу чергу - інноваційних та інформаційних технологій; точні знання і вміле використання інтересів та можливостей людини і колективу; гнучкість і чу-тливість до вимог ринку, місцевих умов; постійне зростання рівня та зна-чення людського фактора. Іншими словами, в новій системі управління, новому менеджменті головне-це управління людьми, а не виробництвом.
Своєрідність сьогоднішнього внутрігосподарського управління на українських підприємствах полягає в його перехідному характері, який ви-явив невідповідність принципів організації управління, що склалися раніше, умовам господарюванні, які зазнали змін. Нові підходи ще не спираються на цілісну систематизовану теорію. Вона поки що перебуває на стадії моніторингу, початкового опрацювання емпіричного матеріалу. Недоліки в системі внутрішнього управління підприємством у більшості випадків є причиною виникнення кризової ситуації. Вихід підприємства з кризового стану вимагає розробки стратегії антикризового управління, стратегії виживання. Для цього потрібні консолідація його функціонально-управлінської конфігурації, створення гармонійно узгодженої структури, пропорційність обсягів влади та відповідальності кожного з учасників конфігурації на підприємстві. Таким чином, на підприємстві, як і в державі в цілому, необхідно дотримуватися принципу інституціонального розподілу і функціональної взаємодії влади. При цьому потрібна ефективна система взаємного контролю, "стримувань та противаг, що визначають повноваження кожної з "діючих осіб", рівноправність їх взаємовідносин та відносну збалансованість всієї конфігурації.
Висновки
Вибір організаційної структури управління виробництвом завжди є сферою компетенції вищого керівництва фірми (організації). Але керівники середнього та нижнього рівнів повинні знати організаційну структуру організації, в якій вони працюють. Організаційна структура визначає відносини, між елементами організації.
Організаційна структура управління виробництвом - це сукупність організаційно впорядкованих відносин і зв'язків між ланками та рівнями керівництва. Ланка в організації - це структурно відособлений елемент, який наділений конкретними функціями керівництва, повноваженнями та відповідальністю. Ланкою в організації можуть бути: підрозділ, цех, сектор, дільниця, конкретний виконавець [7, с. 101].
Рівень управління - це сукупність визначених ланок, які вказують на послідовність вертикальної підпорядкованості одних ланцюгів іншим. Число рівнів управління залежить від масштабів виробництва, технології та діапазону контролю. Наприклад, у компанії "Форд" від робітника до президента п'ятнадцять рівнів управління, а в японській "Тойоті" - лише шість. Організаційна структура формується зі складу, змісту та трудомісткості виконання загальних І спеціальних функцій управління. Організаційні структури повинні відповідати таким вимогам:
Оптимальність - мінімально необхідна кількість зв'язків між органами управління.
Оперативність, гнучкість - здібність швидко реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі.
Надійність - гарантія достовірності передачі інформації, безперебійного функціонування.
Простота, економічність - мінімальні витрати на управління, відсутність дублювання та паралелізму в роботі.
Спеціалізація - зосередженість окремих працівників на виконанні заданих функцій управління.
Незалежність від конкретних осіб - вимога пристосовувати організацію до особливостей працівників, які є в наявності, будувати її як інструмент для досягнення цілей організації, підбирати людей, які здібні забезпечити досягнення місії організації.
При побудові організаційних структур управління виробництвом можна використовувати методи:
- моделювання, тобторозробки формалізованих математичних, графічних та машинних описів (розподіл повноважень та відповідальності, їх оптимізація за допомогою ЕОМ);
- експертних оцінок, тобто вивчення пропозицій експертів;
- організаційного нормування (регламентування), тобто системи нормативів, правил, формул, які слугують базою для проектування структур управління.
Список використаної літератури
1. Алексєєв І. Методи управління підготовкою виробництва у системі державного управління // Вісник УАДУ. - 2000. - №1. - с. 64 - 72.
2. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ. - 1995. - 256 с
3. Грилан Ю. Напрями вдосконалення внутрігосподарського управління на підприємствах // Економіка України. - 2001. - №1. - с. 9 - 17.
4. Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. - К.: Вища школа. - 1994. - 223. -
5. Маркіна І. А. Методологічні питання ефективності управління // Фінанси України. - 2000. - №6. - с. 24 - 32.
6. Мискон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. - М.: Дело. - 1992.
7. Немцов В. Д. та інші Менеджмент організацій: Навч. пос. К.: УВПК. - "ЕксОБ". - 2001.
8. Ру Д., Сульє Д. Управління / Пер з фр. - К.: Основи. - 1995. - 442 с.
9. Тарнавська Н. П., Пушкар Р.М., Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль. - Карт-бланш. - 1997. - 456 с.
10. Хміль Ф. І. Менеджмент. - Підручник. - К.: Вища школа. - 1995. - 351 с.

 
 

Цікаве