WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат

Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат

ви-
робництво треба припинити;
-- для ресурсів, які вивільняються (виробничі потужності, "ноу-хау", управлінський
трудовий потенціал), визначаються нові перспективні види продукції, виробництво
котрих забезпечить необхідну рентабельність вкладеного капіталу з урахуванням
вартості реструктуризації;
--якщо виробництво не може бути відновлене навіть із реструктуризованими технічни-
ми умовами і перепрофільованим персоналом, тоді підприємство підлягає закриттю,
неекономічне й застаріле обладнання та наявні активи треба продати, а виробничі пло-
щі здати в оренду.
Будь-яку стратегію реструктуризації треба підсилювати заходами за трьома основними напрямками:
o зменшення витрат і підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці,
зниження енергоємності виробництва, посилення контролю за якістю продукції;
o модернізація або заміна обладнання; здебільшого модернізація є вигіднішою і за кри-
терієм витрат і з погляду стратегії розвитку підприємства;
o запровадження нової технології, доцільність якої має бути ретельно обґрунтована.
Проведення заходів із реструктуризації для кожного суб'єкта господарювання потребує ін.-дивідуальних способів розв'язання завдань щодо виходу з кризового стану.
Реструктуризація підприємств (організацій) здійснюється після занесення їх до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій і проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності спеціалістами, які роблять висновки щодо способів оздоровлення та пропонують концепцію господарської діяльності підприємства.
Порядок реструктуризації підприємства показано на рис. 2.
рис. 2. Основні напрямки реструктуризації підприємств.
Концепцію розвитку підприємства розробляють залежно від умов його господарської ді-яльності за такими проблемами: організаційні, виробничі, інвестиційні, економічні, зовнішньо-економічної діяльності, управління персоналом, соціальні та екологічні.
Розробка концепції має ґрунтуватися на чітко визначеній і сформульованій меті реструкту-ризації підприємства і включати такі питання:
o аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на господарську діяльність підприєм-
ства;
o вибір варіанта (виду) реструктуризації підприємства;
o обґрунтування стратегічного розвитку підприємства;
o оцінка можливості подолання труднощів у період реструктуризації;
o розробка бізнес-плану для реструктуризованого підприємства.
Вибір варіанта або виду реструктуризації підприємства полягає у виборі саме того з кіль-кох поданих варіантів, який повністю відповідатиме вимогам і пріоритетам розвитку підпри-ємства, високій технологічності виробництва та конкурентоспроможності продукції.
Отже, концепція розвитку підприємств дає відповідь на питання про те, як саме буде про-ведено реструктуризацію: об'єднання, злиття, розподіл, виділення зі складу об'єднання, реорга-нізація тощо.
Форми та методи реорганізації структурних підрозділів у складі підприємства визначають-ся на підставі аналізу умов їхнього функціонування.
Вибираючи форми та методи реорганізації, особливу увагу необхідно звертати на збере-ження підрозділів, які беруть участь у забезпеченні найважливіших державних потреб або со-ціально-економічних потреб регіону.
Вибір варіанта реструктуризації здійснюється на підставі критерію оцінки реальних рин-кових можливостей структурних підрозділів підприємства, а саме:
а) ступінь освоєння нових ринків, що відображає, наскільки швидко підрозділ може
змінити структуру збуту продукції та подолати бар'єри вступу до нових ринків.
Проте треба враховувати, що олігопольні ринки та ринки з високим ступенем вкладення капі-талу в продукцію освоюються дуже повільно;
б) рівень специфічних виробничих знань і технологій, що характеризує рівень засто-
сування специфічних науково-технічних знань у виробничій діяльності підрозділу,
який має відмовитись від усього асортименту продукції, що виготовлялася раніше.
Специфічні виробничі знання й технології включають науково-технічні знання як у так званому чистому вигляді (технології "ноу-хау", патенти), так і у вигляді специфічних систематизованих знань, набутих у процесі роботи на даному виробництві (загальний рівень технічної освіти ро-
бітників, інноваційні процеси). Що вищим є рівень знань, які можуть бути передані, то легше підрозділ освоюватиме нові технології та види продукції.
За цими критеріями підрозділи відносять до однієї з категорій підприємств, що ре органі-зуються або ліквідуються (табл. 19.1). Проект плану реструктуризації має визначити:
o економічне обґрунтування її проведення;
o пропозиції щодо форм і методів реструктуризації;
o способи розв'язання фінансових, соціальних та інших проблем. пов'язаних із реструк-
туризацією;
o витрати на проведення реструктуризації та джерела їхнього фінансування;
o конкретні заходи, спрямовані на реалізацію проекту.
За проведення реструктуризації способом реорганізації державного підприємства та перет-ворення його структурних підрозділів (одиниць) на самостійні суб'єкти господарювання необ-хідно попередньо визначити умови функціонування підрозділу в складі підприємства, станови-ще підприємства на ринку:
o підрозділ (одиниця) є технологічно відособленим;
o підрозділ (одиниця) є частиною цілісного майнового комплексу;
o підрозділи (одиниці) підприємства самостійно виробляють товари;
o підрозділи (одиниці) займаються діяльністю, яка є непрофільною для даного підпри-
ємства;
o підприємство займає монопольне становище на ринку.
6. Реструктуризація відрізняється від санації тим, що:
а) проводиться на ранніх стадіях фінансової кризи;
б) проводиться за власним бажанням підприємства;
в) проводиться по рішенню господарського суду.
Відповідь: б).
13. Непрямі форми державної підтримки підприємств:
а) державні замовлення;
б) податкові пільги;
в) гарантії та поруки;
г) одержання коштів із бюджету.
Відповідь: в).
21. Розрізняють такі форми реструктуризації:
а) реструктуризація виробництва;
б) приватизація;
в) реструктуризація активів;
г) фінансова реструктуризація;
д) реорганізація.
Відповідь: а), в), г), д).
Список використаної літератури:
1. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: "Вікар", 2003.
2. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. -К.: КНЕУ, 2005.
3. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства.-К.: Либідь, 2002.
4. Поддєрьогін Ф.М. Фінанси підприємства. - К.: 2000.
5. Чечетов М. : журнал "Економіка України", Організаційно-правове забезпечення
приватизації в Україні. 2005 № 1,2.

 
 

Цікаве

Загрузка...