WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат

Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат

продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків, як внутрішніх, так і зовнішних. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як широкий комплекс різних заходів, спрямова-них на відновлення стійкої моральної, технічної, економічної та фінансової життєздатності під-приємств та організацій.
Реструктуризація підприємства по своїй суті спрямовується на розв'язання двох основних невід'ємних завдань:
по-перше, якнайскоріше забезпечити виживання підприємства;
по-друге, відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку.
Відповідно до цих завдань і розглядаютьвзаємозв'язані форми і види реструктуризації підпри-ємств та організацій (рис.1.)
Рис. 1 Основні форми і види реструктуризації підприємств.
За оперативної реструктуризації підприємства розв'язуються дві основні проблеми: за без-печення ліквідності та суттєве поліпшення результатів його діяльності. Період оперативної рес-труктуризації триває приблизно 3-4 місяці. Оперативні зміни на підприємстві потребують про-ведення комплексу заходів що з них, як правило, спеціально виділяють такі:
o зміна окремих складових організаційної структури підприємства;
o створення й виокремлювання нових структурних підрозділів;
o оперативне зниження дебіторської заборгованості;
o зменшення величини оборотних фондів через виявлення та реалізацію (ліквідацію) зай-
вих запасів (у тім числі запасів допоміжних матеріалів);
o відмова (продаж паю) від пайової участі в інших підприємствах та організаціях, якщо
попередній аналіз підтвердив недостатню економічну ефективність останніх;
o скорочення обсягів основних фондів через реалізацію (ліквідацію) зайвого обладнання,
транспортних засобів тощо;
o аналітична оцінка та припинення вкладання неефективних інвестицій, крім життєво не-
обхідних для підприємства й обґрунтованих з позицій розвитку ринку.
Відтак комплекс заходів з оперативної реструктуризації містить передовсім заходи з зниження всіх видів витрат (без одержання будь-яких суттєвих інвестицій) і швидкого збільшення обсягу збуту продукції та обороту капіталу. Проте, якщо процес перетворення буде зупинено після за-вершення оперативної реструктуризації, то підприємство незабаром неминуче знов опиниться в кризовому стані.
Стратегічна реструктуризація підприємства (організації ) забезпечує довготермінову його (її) конкурентоспроможність. Для досягнення такої конкурентоспроможності необхідне визначення стратегічної мети підприємства, розробка стратегічної концепції розвитку, а також напрямів та інструментів реалізації цієї мети. Отже, реструктуризації підприємства передує оцінка його стану. Проте й аналіз, і реформування можна проводити, якщо маємо всебічно обґрунтовану мету реструктуризації, яку можна сформулювати (беручи загалом) таким чином: продукція підприємства має відповідати поточному платоспроможному попиту. Підприємство, що задовольняє цю вимогу, з одного боку, зберігає централізований контроль у найбільш важ-ливих сферах діяльності, а з іншого - відроджується завдяки проведенню активної науково-технічної та ринкової стратегії в межах кожної товарної групи. Як правило, кризовий стан під-приємства зумовлений не однією, а багатьма причинами, їх буває то більше, що більш повіль-ною є реакція суб'єктів господарювання на зміну типу господарської системи.
Організаційно-правовий вид реструктуризації характеризується процесами комерціалі-зації, корпоратизації, зміни організаційної структури та власника державних підприємств.
Технічну реструктуризацію пов'язано із забезпеченням такого стану підприємства, за якого воно досягає відповідного рівня виробничого потенціалу, технології, "ноу-хау", управ-лінських навичок, кваліфікації персоналу, ефективних систем постачання й логістики, тобто всього того, що дає підприємству змогу виходити на ринок з ефективною та конкурентоспро-можною продукцією.
Економічна життєздатність досягається, коли продукція підприємства, його капітальні та поточні витрати, рівень продажу й цінова політика забезпечують такий рівень економічної рентабельності підприємства, що відповідає сучасним умовам господарювання.
Після досягнення фінансової життєздатності суб'єкт господарювання матиме таку структу-ру балансу підприємства, за якої показники ліквідності і платоспроможності задовольняють ви-моги рийку, а також позбудеться проблем із виплатою кредитів, відсотків за них чи з погашен-ням інших боргових зобов'язань тощо.
Управлінську реструктуризацію зв'язано з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, менеджменту, технологічної, інноваційної та маркетингової політики.
Природа й міра необхідної реструктуризації залежать від характеру проблем підприємства. Іноді підприємство потребує лише часткової або так званої обмеженої реструктуризації для відновлення економічної та технічної життєздатності. При цьому підприємство встановлює для себе певні стандарти (орієнтири), які є кінцевою метою реалізації відповідного типу реформу-вання. Такими орієнтирами можуть бути рівень фінансового лівериджу (співвідношення пози-кових і власних коштів), розмір робочого капіталу підприємства, а також коефіцієнт покриття боргів.
Для досягнення встановлених значень можуть використовуватися такі заходи: реструкту-ризація (переоформлення) боргів, додаткова емісія цінних паперів, переоцінка активів, знижен-ня дебіторської заборгованості тощо. Коли проблеми підприємства є більш суттєвими, тоді під-приємство потребує "усебічної" реструктуризації. Очевидно, що цей тип реформування вклю-чає й фінансову реструктуризацію.
"Усебічна" реструктуризація охоплює розробку нової організаційної структури, відпо-відної продуктової, трудової, технічної та технологічної політики, зміни в менеджменті, органі-зації тощо. Реструктурування підприємства в такий спосіб триває здебільшого до трьох років.
У процесі обґрунтовування видів, форм та ступеня реструктуризації необхідно насамперед гли-боко проаналізувати техніко-економічну й фінансову ситуацію. Перше питання, на яке необхід-но знайти відповідь, - це визначити (встановити) вид продукції, його вироблятиме підприєм-ство після реструктуризації для відновлення його потенціалу та нормального функціонування. Цьому передує аналіз усіх напрямів підприємства за критерієм конкурентоспроможності про-дукції (ціна, якість),ринкової частки, структури витрат і прибутковості. Передовсім аналізують такі альтернативи:
--якщо прибутковість виробництва певної продукції неможна відновити з причин її
низької якості, застарілої технології, високої собівартості, низького рівня використан-
ня виробничої потужності, яка унеможливлює економію на масштабах тощо, то

 
 

Цікаве

Загрузка...