WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат

Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат

вивчення попиту на придбання підприємства серед потенційних покупців, можли-вість виокремлення зі складу підприємства структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства, виявлення державного майна та інших активів, які не підлягають при-ватизації або приватизація яких недоцільна, та ін.
З моменту прийняття рішення про включення об'єкта до переліку підприємств, що підля-гаютьприватизації, щодо нього припиняється чинність дії Закону України "Про підприємства в Україні" у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду майна, купівлі-продажу цінних паперів і деяких інших операцій (вони можуть відбуватися лише з дозволу органу при-ватизації).
У ході передприватизаційної підготовки підприємства може виявитися потреба реструк-туризації підприємства.
Реструктуризація підприємства - це здійснення комплексу організаційно-господарсь-ких, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення ізвести-ційної привабливості об'єкта приватизації, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.
Рішення про реструктуризацію затверджує Фонд державного майна України, а щодо під-приємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, такі рішення приймаються за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Реструктуризація являє собою важливий етап приватизації. Вона здійснюється, якщо щодо державного підприємства прий-нято рішення про приватизацію і управління ним перейшло у зв'язку з цим до державного ор-гану приватизації, а також до корпоратизованих підприємств, тобто відкритих акціонерних то-ариств, 100 відсотків акцій яких належать державі.
Фінансування витрат, пов'язаних з розробкою заходів з реструктуризації, здійснюється як за рахунок самих підприємств, так і за рахунок потенційних покупців, тобто інвесторів, а також можуть здійснюватися за рахунок державних коштів, передбачених чинним законодавством.
Доленосним для української приватизації став Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" від 29 грудня 1999 р. № 1626/99, який був виданий, як зазначалося у преамбулі, з метою сприяння здійсненню економічних реформ шляхом прискорення процесу приватизації майна та подальшого розвитку фондового ринку. Цей Указ визначав пріоритети діяльності Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України щодо приватизації державного майна у 2000-2002 рр., заклавши основи Держав-ної програми приватизації на 2000-2002 рр., і зокрема щодо:
o прискорення темпів та забезпечення повноти приватизації середніх та великих під-
приємств на засадах гнучкого ціноутворення, спрощення процедур складання планів
приватизації таких об'єктів;
o підвищення ефективності приватизації державного майна через створення механізмів
продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
o підвищення привабливості об'єктів приватизації, в тому числі шляхом здійснення у
встановленому порядку реструктуризації прострочених боргових зобов'язань пе-
ред бюджетами та державними цільовими фондами, за кредитами, наданими під дер-
жавні гарантії, або врахування таких боргових зобов'язань в умовах продажу об'єктів;
o створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові
інвестиційні інтереси у розвитку приватизованих підприємств;
o вдосконалення механізму захисту прав дрібних інвесторів;
o сприяння залученню інвестиційних ресурсів, у тому числі легалізованих у встановлю-
ному порядку, підвищення заінтересованості інвесторів щодо українських підпри-
ємств на внутрішньому і міжнародних фондових ринках;
o приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки
держави чи займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповід-
них товарів (робіт, послуг), інвесторами, що виробляють продукцію (виконують робо-
ти, надають послуги), аналогічну продукції (роботам, послугам) підприємств, що при-
ватизуються, та мають довгострокові інтереси в розвитку приватизованих підприємств,
без покладення на такого інвестора зобов'язань щодо внесення інвестицій, їх розміру
та строків (інвестиційні зобов'язання);
o забезпечення у процесі приватизації мінімального розпорошення акцій підприємств,
які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави чи займають моно-
польне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг),
та продажу акцій таких підприємств промисловим інвесторам єдиним пакетом;
o сприяння розвитку та структурній перебудові економіки України через підтримку не-
державних інвестицій у приватизовані підприємства;
o забезпечення здійснення ефективного управління корпоративними правами, що нале-
жать державі;
o сприяння подальшому розвитку фондового ринку.
2. Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо пов'язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається од-ним із ключових елементів загальної стратегії розвитку первинних ланок (малих, середніх і ве-ликих підприємств, організацій) і в цілому усього суспільного виробництва.
Сучасний стан Української економіки на макро- і мікрорівні характеризується де формова-ною структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу держави є його структурна повна або часткова перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструкту-ризації та санації потенційно конкурентно-спроможних підприємств і організацій, а з іншого - через ліквідацію (повне перепрофілювання) не спроможних конкурувати на відповідному рівні, збиткових і збанкрутілих підприємств.
Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечності між передовими сучасними вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства. По суті, реструктуризація підприємства трактується як здійснення організаційно-економічних, правових, технічних захо-дів, спрямованих на зміну побудови структури підприємства, всебічного управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, як здатність привести окремі підрозділи і усе підпри-ємство вцілому до фінансового оздоровлення, значно збільшити обсяг випуску конкуренто-спроможної на сучасному ринку продукції, підвищити ефективність виробництв.
Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати та, в разі необхідності, швидко пристосовуватися до нових обставин за умов переходу до ринкової економіки та виробляти конкурентоспромож-ну

 
 

Цікаве

Загрузка...