WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат

Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації ор - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
На тему:
"Приватизація-як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах."
?
ЗМІСТ
1. (10) Приватизація - як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулю-вання та стан приватизації в Україні.
2. (15) Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах.
3. Тести.
1. Розбудова ринкової економіки в Україні супроводжується роздержавленням великої кількості підприємств, їх приватизацією, під якою розуміють процес перетворення державної власності у приватну або змішану шляхом продажу або безкоштовної передачі суспільної влас-ності і зв'язану з ними появу нових власників (фізичних та недержавних юридичних осіб), но-вих форм колективного (але персоніфікованого) володіння. Приватизація майна державних під-приємств виступає найважливішим елементом побудови багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки.
Завданням фінансових служб підприємств державної "власності є активна участь у підго-товці підприємства до приватизації, опрацювання рекомендацій для керівництва і всього трудо-вого колективу з метою вибору оптимальних термінів і шляхів її здійснення, розробка докумен-тації, яка передбачена приватизаційним законодавством. Фінансові служби підприємств недер-жавних форм власності повинні постійно відслідковувати приватизаційні процеси в країні з ме-тою ефективного інвестування власних коштів у приватизацію державних підприємств, оскіль-ки таке інвестування законодавчо дозволене за будь-яких форм і методів приватизації.
На сьогодні в Україні створені правові засади самого процесу приватизації майна держав-них (муніципальних включно) підприємств, який, природно, зачіпає насамперед низку суто фі-нансових проблем, а також і фінансову діяльність приватизованих підприємств. Основними за-конодавчими актами тут є закони України "Про приватизацію державного майна" і "Про прива-тизацію невеликих державних підприємств - малу приватизацію". Останній установлює пра-вовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств місцевої, легкої, харчової промисловості, будівельних матеріалів, підприємств торгівлі, громад-ського харчування, побутового обслуговування населення тощо шляхом їх відчуження лише на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу. Закон України "Про приватизацію державного майна" регулює правові, фінансові та інші засади відчуження власності державних під-приємств будь-яких галузей виробничої і невиробничої сфер будь-якими способами, зокрема й приватизацію державних підприємств, які у процесі підготовки до приватизації перетворені на відкриті акціонерні товариства, тобто корпоратизовані.
Корпоратизація - це перетворення державних підприємств, а також закритих акціонер-них товариств, більш як 75 відсотків статутного капіталу яких перебуває у державній власності, у відкриті акціонерні товариства.
Низка інших законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, актів законодавчих і виконавчих органів доповнюють правову базу приватизації і регулюють її здійснення.
Періодично (один раз у три роки) Верховна Рада затверджує Державну програму привати-зації, яка визначає основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації державного май-на, орієнтовні завдання щодо обсягів приватизації, обсягів надходження коштів від приватиза-ції до Державного бюджету України, програма також визначає заходи щодо виконання наміче-них у ній завдань.
Основною метою приватизації є підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови й розвитку економіки України.
Основні принципи приватизації майна державних підприємств такі:
o пріоритетне право громадян України на придбання державного майна;
o рівність прав участі громадян України у процесі приватизації;
o пріоритетне право трудових колективів на придбання майна своїх підприємств і на-
дання пільг їх членам для придбання майна;
o створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
o застосування переважно конкурентних способів приватизації.
Методи приватизації застосовуються з урахуванням індивідуальних особливостей об'єк-тів, що приватизуються. Але всі вони ґрунтуються на участі виключно коштів, які належать юридичним і фізичним особам - майбутнім володарям приватизованих державних підпри-ємств. Такий порядок запроваджено в Україні на основі досвіду приватизації з участю (поряд з інши-ми джерелами) так званих приватизаційних і компенсаційних сертифікатів.
Приватизаційні сертифікати (ваучери) імітувалися у зв'язку з безкоштовною передачею певної частини державного майна всім громадянам України. Кожний громадянин, володіючи сертифікатом однакової вартості, мав право використати його на приватизацію будь-яких об'єк-тів за своїм вибором (особисто вступивши у товариство покупців або через фінансових посе-редників) і таким чином одержати свою частину у статутних капіталах приватизованих підпри-ємств.
Компенсаційні сертифікати являли собою цінні папери, які одержували громадяни України як компенсацію витрат від інфляційного знецінення своїх вкладів в Ощадному банку України. Ваучерно-сертифікатна приватизація в Україні, попри всі недоліки, що траплялися під час її практичного втілення, дала змогу широко розгорнути приватизаційний процес, конкурен-тні методи переходу державної власності у приватну, сприяла розвиткові ринку капіталів в Ук-раїні. Здійснення приватизації майна державних підприємств в Україні відбувається різними спробами, які враховують як міжнародний досвід приватизації, так і особливості розвитку та функціонування підприємств державної форми власності в Україні. При цьому вибір способів приватизації і підприємств, які підлягають першочерговій прива-тизації, залежать насамперед від розміру підприємств або їхніх структурних підрозділів, що можуть бути виділені у самос-тійні підприємства (це визначається через вартість основних засобів та чисельність працюючих робітників і службовців). Способи і строки приватизації залежать і від таких ознак підприємств, як визнання їх в установленому порядку монополістами, належність до військово-промислово-го комплексу (ВПК), якщо підприємство підлягає конверсії згідно з відповідною програмою, залучення у процесі приватизації за рішенням Уряду України іноземних інвестицій, рівень зно-су основних засобів, збитковість. Суттєві особливості законодавством встановлені для привати-зації державних підприємств агропромислового комплексу.
Низка підприємств та інших об'єктів, які мають загальнодержавне значення, приватизації не підлягають. У законодавчо затвердженому

 
 

Цікаве