WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Характеристика теорій виникнення держави і права, загальні закономірності виникнення держави і права. - Курсова робота

Характеристика теорій виникнення держави і права, загальні закономірності виникнення держави і права. - Курсова робота

загальних, суспільних функцій". В іншій роботі він знову повертається до цієї думки: "Первісне суспільство шляхом простого поділу праці створювало собі особливі органи для захисту своїх загальних інтересів. Але згодом ці органи, і головний з них - державна влада, служачи своїм особливим інтересам, зі слуг суспільства перетворилися в його володарів"8, причому виникнення апарата державної влади не є результатом зусиль тільки пануючого класу, це продукт суспільства в цілому на відомій ступіні його розвитку.
Причини виникнення держави
Причини виникнення держави - це умови розвитку суспільства, що спричинили необхідність вдосконалення методівуправління та виникнення в рамках суспільства державної його організації.
Причини виникнення держави поділяють на дві групи:
1. Загальні, що визначають основні закономірності виникнення будь-якої держави та характерні для державотворення в рамках будь-якого суспільства;
2. Особливі, що відображають своєрідність процесу виникнення однієї держави чи групи держав.
Оскільки основною умовою виникнення держави є розвиток суспільних відносин, то загальні причини класифікують за сферами життєдіяльності суспільства:
Економічні. Це умови розвитку матеріальних відносин в суспільстві, що спричинили необхідність їх державно-правового закріплення та охорони. Серед них:
- розподіл праці;
- поява надлишкового продукту;
- можливість купівлі-продажу праці;
- поява приватної власності та необхідність забезпечення інтересів власника.
Політичні. Це умови ускладнення суспільних відносин, що визначили необхідність їх єдиного регламентування. Серед них:
- поділ суспільства на соціальні групи;
- поява різноманітних соціальних інтересів;
- необхідність врівноваження цих інтересів та надання владі вождя певних рис професіоналізму.
Соціальні. Це умови, що визначили неможливість існування родоплемінної організації суспільства в нових історичних умовах. Серед них:
- ускладнення взаємовідносин між людьми;
- неефективність управління в рамках сім'ї та необхідність закріплення прав і свобод, що належать окремому індивіду.
Психологічні. Умови, що визначили особливості розвитку психології людини. Серед них:
- поява відчуття провини;
- поділ свідомості на права і обов'язки та необхідність гарантування закріплених на рівні суспільства прав.
Культурні. Умови, що відобразили рівень духовного розвитку суспільства. Серед них:
- поява релігії та письма, а також необхідності спілкування не лише в рамках соціальних одиниць суспільства, а й за їх межами.
Серед особливих причин розрізняють три форми виникнення держави:
Афінська. Сутність її полягає у визначенні процесу виникнення держави як боротьби інтересів соціальних груп, що утворюють основні класи суспільства (класична);
Римська. Характеризує процес виникнення держави як боротьбу соціальних інтересів різноманітних груп, що не становлять основних класів суспільства;
Германська. Відповідно до неї, виникнення держави пов'язується з процесом загарбання інших територій та необхідністю управління ними.
ВИСНОВКИ
В ідеалі держава повинна служити кожний людині, створювати всі необхідні умови для того, щоб вона могла максимально виявляти і розвивати свої здібності і дарування, тому що людина - вища з усіх світових цінностей. У дійсності відносини між людиною і державою більш складні і суперечливі. Століттями між людиною і державою складалися відносини відчуження і ворожнечі. Для раба і підданого рабовласницька і феодальна держава виступала як далека і ворожа сила. Вони не мали прав, а тільки несли обов'язку перед державою і тому не могли стати особистостями. З початком ери капіталізму, відносини між людиною-громадянином і державою круто міняються. Громадянин стає носієм прав і обов'язків, що додають йому автономний, незалежний від держави статус. На державу ж покладається обов'язок захищати і гарантувати ці права і обов'язки.
На розвиток цивільних прав і обов'язків великий вплив зробила ліберально-демократична доктрина, що акцентувала увагу на особистісному аспекті демократії, на непорушності невідчужуваних прав і воль людини, на обмеженні втручання держави в особисте життя людини, на можливості людини звернутися зі скаргою на державні органи в незалежний суд. Правда, основ ідеалізувати відносини між громадянином і капіталістичною державою не спостерігається. І тут виникали антидемократичні (фашистські й авторитарні) режими, що перетворювали людину в придаток державної машини; не завжди держава захищає людину від убогості, соціальної і національної дискримінації.
Конституція України закріпила такі взаємини людини і держави, що у цілому відповідають сучасному розумінню демократії. У демократичній державі силові органи влади необхідні для того, щоб будь-яка людина була захищеною від сваволі і насильства, відчувала своє достоїнство і виступала, як повноправний партнер держави. Іншими словами, уся міць держави повинна забезпечувати охорону і захист прав особистості.
У Конституції України підкреслюється, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори України є складовою частиною її правової системи. А тому державні органи, посадові особи зобов'язані будувати свою діяльність відповідно до них.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Байтин М.Г. Государство и политическая власть. - Изд. Саратовского Университета, 1972.
2. Гегель Г.В. Философия права. - Мысль.- 1990.
3. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. - М.:1970
4. Основи держави і права: Навч. Посібник / Гусарєв С. Д., Калюжний Р. А., Колодій А.М. та ін.; За ред. Колодія А.М. та Олійника А.Ю. - К.: Либідь, 1997. - 208с.
5. Конституція України. - К:.1996.
6. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. - М.: Юрист, 2000.- 500с.
7. Матузова Н. Теория государства и права. - М., 1997. Гл.2
8. История политических и правовых учений. Учебник под ред. Нерсисанца В.С. - М.: юрид. Лит. 1996.
9. Пиголкин А.С. Общая теория права. - 1995.
10. Рабінович П.І. Основи загальної теорії права та держави. - М.,1994.
11. Скакун О.Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // Советское государство и право. №2, - 1990.
12. Шмоткін О. В. Право: єдність сутності і відмінності проявлення./ Правова система України. Теорія і прктика. - К.: 1993.
13. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государство // Государство и право. - 1993. - № 2
14. Гулиев В.Е. Российское государство. Состояние и тенденции // Политические проблемы теории государства. - М.: ИГПРАН, 1993.
15. Юридична термінологія: Довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковалівський. - К.: Юріком - Інтер, 1998.- 224с.
16. Словник юридичних термінів (російсько-український). - К: Юріком, 1994. - 322с.

 
 

Цікаве

Загрузка...