WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підвищення інноваційної активності персоналу промислових підприємств Донбасу в умовах трансформації економіки: сучасна модель - Реферат

Підвищення інноваційної активності персоналу промислових підприємств Донбасу в умовах трансформації економіки: сучасна модель - Реферат


Реферат на тему:
Підвищення інноваційної активності персоналу промислових підприємств Донбасу в умовах трансформації економіки: сучасна модель
Загальновизнано, що в сучасних умовах господарювання інновації - це необхідний і об'єктивний чинник конкурентоспроможного розвитку кожного підприємства. В постійній жорстокій конкурентній боротьбі за споживача та ринки збуту підприємства повинні впроваджувати інноваційні процеси: удосконалювати та розробляти нові вироби, прогресивні технологій; систему управління та реалізації, що виводить їх на новий рівень розвитку, приводить суспільство до прогресу.
До останнього часу вважалось, що активізація інноваційного розвитку промислових підприємств у більшості залежить від пріоритетного напрямку державної політики. Україна стала на інноваційний шлях розвитку економіки. На користь цього свідчить велика кількість заходів, прийнятих на державному рівні, зокрема, прийняття в новій редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [1]; Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України [2]; Закон України "Про інноваційну діяльність" [3]; Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" [4]; Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) "Шляхом Європейської інтеграції", яка передбачає підвищення конкурентоспроможності економіки на основі структурно-інноваційної моделі економічного зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення виробництва [5].
Але, як показав аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України, зазначені заходи не стали повною мірою стимулом до активізації інноваційної діяльності промислових підприємств (табл.1) [6]. Головними причинами цього є: брак коштів як у господарюючих суб'єктів та недосконалість системи менеджменту інновацій усередині підприємств.
Таблиця 1
Впровадження нових видів продукції в промисловості України 2002-2005рр.
2002 2003 2004 2005
Впроваджено нових прогресивних технологічних процесів 2138 1905 1813 1947
З них маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних 688 600 619 642
Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань 9822 10379 9075 8601
В умовах трансформації економіки стан і обсяги інноваційних процесів на підприємствах країни є далекими від європейських стандартів.
Однак таке становище безумовно є тимчасовим. Загальна тенденція до значного впливу інновацій на техніко-економічний рівень підприємств, яка існує в західних країнах ринкової економіки, поступово захопить і вітчизняну економіку, оскільки альтернативи цьому процесу просто не існує. Саме цим і визначається актуальність цієї проблеми.Тому ми зупинимось на управлінні інноваційною діяльністю промислових підприємств - як на одному з головних критеріїв ефективного інноваційного розвитку промисловості.
Необхідно відзначити, що за останні п'ять років з'явилося багато цікавих публікацій з цієї проблеми. Це роботи В. Геєця, В. Найдьонова, В. Александрової, В. Онищенка, В Гальчинського та інш. Однак у переважній більшості публікацій відсутні концептуальні підходи і методологічний інструментарій конкретних шляхів вирішення питання ефективного управління інноваційною діяльністю промислових підприємств. Крім того, поза увагою дослідників залишаються деякі аспекти мотивування персоналу до інноваційної діяльності підприємств.
Управління в економіці, зокрема менеджмент, як відомо, є інструментом досягнення поставлених цілей. Апріорі можна сказати, що ефективним менеджмент може бути тільки тоді, коли він здійснюється на базі добре відомого об'єкта управління. Отже, перш ніж керувати, необхідно вивчити об'єкт, тобто те, на що спрямовано управління [7, 138].
Терміни "інновація" часто зустрічається в економічній літературі, присвяченій науково-технічному прогресу. Тлумачення цього терміну досить одноманітне і, на нашу думку, має вузьке спрямовання. Розглянемо деякі аспекти.
П. Завлін та О. Васильєв зазначаються, що "в літературі зустрічається декілька підходів до визначення сутності інновації. Найрозповсюдженими є дві точки зору, коли в одному випадку нововведення вважається результатом творчого процесу у вигляді нової продукції, технології, методу тощо, в іншому - процесом введення нових виробів, елементів, підходів, принципів замість діючих". Автори цієї роботи зауважують, що їм "більше імпонує визначення інновації як результату творчого процесу...", але при цьому відповідної аргументації свого вибору не наводять [8, 4].
На нашу думку обидві точки зору є досить справедливими. Однак для вивчення об'єкта дослідження необхідно обрати напрямок. Поняття інновації, як результату творчого процесу є досить обмеженим, тому що не відображає подальшого руху інновації. Другий підхід відображає інновацію як економічну категорію, але водночас занепадає безпосередньо процес створення інноваційних ідей.
Тому ми зупинимося на такому понятті інновації, як розвинутого комплексного процесу створення, поширення та використання нової ідеї, котра сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства. Однак слід зазначити, що інновації усередині підприємств не реалізуються самі собою. Відомо, що на даному етапі розвитку економіки персонал - головне джерело інновацій. Тому дуже важливо мати модель мотивування персоналу до інновацій. У системі соціально-психологічних функцій інноваційного менеджменту мотивація виконує важливу задачу стимулювання співробітників до якісного виконання делегованих задач у межах прийнятих ними повноважень. Делегування встановлює адміністративні стосунки між учасниками інноваційного процесу. Мотивація доповнює їхніми психологічними аспектами, створюючи стимули або перешкоди для продуктивної праці колективу або окремого співробітника.
Відсутність стимулів до спільної діяльності або недостатня увага до мотивації

 
 

Цікаве

Загрузка...