WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Чи можна підприємцю обійтися без ризику - Реферат

Чи можна підприємцю обійтися без ризику - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України
Коломийське медичне училище імені Івана Франка
РЕФЕРАТ
на тему:
ЧИ МОЖНА ПІДПРИЄМЦЮ
ОБІЙТИСЯ БЕЗ РИЗИКУ?
Підготувала студентка
Групи 3П9
Скрипнюк Марія
Коломия
2001
Завдяки своєму досвіду, освіті і, можливо, публікації в по-передньому номері "Щотижневика АПТЕКА", читачі знають неминучості виникнення різних ризиків у підприємницькій дія-льності, а також про те, що найбільш ефективний спосіб проти-стояти ризикам - навчитися керувати ними.
Щоб опанувати цим мистецтвом, насамперед, необхідно ви-вчити "супротивника".
НАРОДЖЕННЯ РИЗИКУ
Основними джерелами підприємницького ризику є зовнішні і внутрішні невизначеності, зв'язані з імовірністю настання подій і явищ, які впливають на діяльність фірми.
Пророчити, наступить чи ні дана подія, буває важко. Саме тому виникає невизначеність у прогнозуванні наслідків, зв'яза-них з цією подією. Наприклад, що раптово виникли восени 1998р. труднощі з покупкою валюти і заборона на передоплату по імпортних контрактах "змішали карти" багатьом імпортерам, унеможливлювало виконання ними договірних зобов'язань пе-ред іноземними партнерами і привело до фінансових втрат. Змі-ни схеми відпустки продукції і каналів розподілу виробниками часто ставлять оптові фірми перед необхідністю перегляду умов договорів, ухвалення рішення про відмовлення від співробітни-цтва і пошуку нових партнерів.
ВІДКІЛЯ ЧЕКАТИ НЕБЕЗПЕКИ?
Основними причинами виникнення підприємницького ризику є:
" раптово наступили непередбачені зміни в зовнішнім сере-довищі, що відбиваються (або можуть відбитися) на діяль-ності підприємства (зміни цін, зміни в податковому законо-давстві, коливання валютного курсу, зміни соціально-політичної ситуації і т.п.);
" зміни відносин підприємства з контрагентами (можли-вість укласти більш вигідний договір, чи продовження ско-рочення терміну діючого договору, зміна ринкової страте-гії партнерів, зміни умов переміщення товарних, фінансо-вих і трудових ресурсів між підприємствами і т.п.). Ці зміни можуть бути викликані як самим підприємством, так і його контрагентами, і спричиняють перегляд досягнутих раніше домовленостей або відмовлення від них;
" зміни, що відбуваються усередині самого підприємства, або інші причини внутрішнього походження (невідповідність рівня кваліфікації працівників підприємства запланованим виробничим завданням, плинність кадрів, криза в колективі, криза керівництва і т.п.).
ВІДСЛІДКОВУВАТИ СКЛАДНО, АЛЕ МОЖНА
Усі перераховані вище події розвиваються динамічно, тому відстежити їх не завжди можливо в силу ряду причин, що умов-но можна розділити на двох груп:
" причини об'єктивногохарактеру - не залежать від підпри-ємства (політика держави по регулюванню підприємницької діяльності, "стрибки" у розвитку економіки і фармацевтично-го ринку і т.п.);
" причини суб'єктивного характеру - залежать безпосеред-ньо від підприємства (відсутність кваліфікованих фахівців, відсутність достатньої кількості засобів на чи покупку збір необхідної для проведення аналізу інформації, прийняття авантюрних і непродуманих рішень).
Проте, у повсякденній діяльності необхідно враховувати і на-магатися відслідковувати всі процеси, що можуть яким-небудь образом уплинути на діяльність підприємства. Одним з най-більш важливих інструментів при цьому є постійно проведений маркетинг, що дозволить фірмі "тримати руку на пульсі" ринку, прогнозує і допомагає враховувати вплив факторів середовища, що змінюється.
УСЕ ТЕЧЕ, УСЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ...
Зміни, що впливають на діяльність підприємства, по ступені впливу, що робиться, можуть бути прямими і непрямими.
Прямі зміни - зміни, що відбуваються у внутрішнім і зовні-шнім середовищі і безпосередньо впливають на поводження пі-дприємства (зміна закупівельних цін на препарати, вартості оре-ндної плати, рівня кваліфікації персоналу і т.п.).
Непрямі зміни (на відміну від прямих) відбиваються на пово-дженні підприємства опосередково через інших суб'єктів ринку (зміна цін на сировину, використовувана постачальниками дано-го підприємства; зміна цін на паливо і як наслідок - зміна ви-трат на транспортування і т.п.).
ІМОВІРНІСТЬ -
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ - РИЗИК
Приймаючи яке-небудь рішення, підприємець не повинний за-бувати про логічне зв'язування: імовірність - невизначеність - ризик. Іншими словами, імовірність створює невизначеність, що приводить до ризику. Наприклад, при збільшенні відстрочки платежу за імпортним контрактом (імовірність) може відбутися різкий "стрибок" курсу валюти (невизначеність), що приведе до ризику фінансових втрат імпортера. У той же час, якщо в цей період не буде ніяких економічних потрясінь і курс долара змі-ниться незначно, - збільшення відстрочки принесе імпортеру додатковий прибуток (знову невизначеність).
ЧИ МОЖНА УТЕКТИ ВІД РИЗИКУ?
Постійно здійснюваний обмін інформацією між підприємст-вом і зовнішнім середовищем дає можливість звести до мініму-му невизначеність у діяльності підприємства. У свою чергу, на підставі аналітичного матеріалу може бути виявлена відповід-ність між політикою, що проводиться підприємством, і потреба-ми ринку, а також змінами, що відбуваються на ньому. Іншими словами, фірма може бути готова до ризиків і прийняти їхній або мати можливість відкинути той чи інший ризик.

 
 

Цікаве