WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Економічна діагностика в системі управління фінансами підприємства - Реферат

Економічна діагностика в системі управління фінансами підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Економічна діагностика в системі управління фінансами підприємства
В наукових дослідженнях, що присвячені питанням управління фінансами і менеджменту підприємства немає єдиного визначення економічної діагностики. В літературі зустрічаються різні підходи з тлумачення цього питання. Звідси, не можна дати однозначної відповіді на питання про її сутність та зміст.
Перед усім, необхідно визначити співвідношення таких понять як загальна діагностика і економічна діагностика підприємства. Загальна діагностика підприємства (іноді в літературі зустрічається поглиблена чи глобальна діагностика) включає в себе такі складові:
- економічну діагностику,
- функціональну діагностику,
- діагностику зовнішнього середовища,
- стратегічну діагностику.
Таким чином, бачимо, що економічна діагностика більш вузьке поняття, чим загальна діагностика підприємства. Економічна діагностика розпізнає характер порушень в одній із областей господарюючого суб'єкта - економічній[3]. В даному випадку господарюючий суб'єкт розглядається як складна система, що складається із взаємопов'язаних між собою елементів, які не функціонують автономно. Під поглибленою (глобальною) діагностикою Глазов М. М. розуміє "вчення про методи і принципи розпізнавання дисфункцій і постановку діагнозу об'єкту, що аналізується з метою підвищення ефективності його функціонування, підвищення його життєздатності в умовах вільної конкуренції, вільного, нерегульованого ринку [3,с.23].
На думку академіка Муравйова А.І. "економічна діагностика являє собою спосіб визначення характеру порушень і області господарської діяльності, в якій відбуваються відхилення від нормальної відносної динаміки різних процесів, що виражаються через темпи зміни відповідних показників" [6,с.17]. такий підхід до економічної діагностики відображає її динамічний характер, тобто порівняння показників, що обчислюються, в часі та необхідність встановлення нормативних значень показників, які найбільш інформативні для різних етапів розвитку підприємства.
Важливий акцент на якісний характеристиці проблем об'єкта діагностування викладений в роботі Дмітрієвої О.Г. [4]. Тут під діагностикою автор розуміє "визначення стану регіону, знаходження "регіональних" хвороб, "патологій", больових точок і вузьких місць". Не дивлячись на специфіку об'єкта, в даному випадку це регіон, перелічені завдання економічної діагностики можна застосувати і для виробничих підприємств.
З точки зору дисертаційного дослідження цікавих підхід французького економіста Б.Колласа. В його роботі [5], присвяченій управлінню фінансовою діяльністю підприємства, використовується поняття фінансової діагностики. Автор не вводить чіткого визначення цієї категорії, він відзначає, що "...займатися діагностикою - це означає розглядати фінансовий стан підприємства так, щоб виявити в динаміці симптоми явищ, які можуть затримати досягнення поставленої мети і вирішення завдань, піддаючи небезпеці плановану діяльність"[5,с.43]. такий підхід відображає вузьку направленість діагностики, тобто основний акцент робиться надіагностиці фінансового стану підприємства. Таким чином, автор виокремлює фінансову функцію в економічній діагностиці.
Якщо звернутися до сучасних праць, присвяченим аналізу господарської діяльності, то в них часто економічна діагностика ототожнюється або розглядається разом з економічним аналізом. Визначаються єдині цілі, завдання економічної діагностики і економічного налізу. Але, незалежно від цього, два означені поняття використовуються окремо в [1, 2]. На наш погляд, це підтверджує необхідність введення розмежувань у використання цих понять.
Розглянуті підходи до змісту поняття "економічна діагностика" підтверджують той факт, що в літературі немає його однозначного визначення. В той же час, це поняття застосовується дослідниками достатньо широко.
Слід відмітити найбільш характерні, з нашої точки зору, риси економічної діагностики, що знайшли відображення у викладених підходах:
- в ході економічної діагностики досліджувані об'єкти отримують якісний опис і характеристику;
- економічна діагностика проводиться на етапі планування;
- економічна діагностика це система дій;
- економічна діагностика може включати в себе різні інструменти і методи, в тому числі економічний аналіз.
Всі перелічені ознаки свідчать про те, що економічна діагностика передбачає біль детальне і комплексне дослідження об'єкта з метою отримання максимально достовірної інформації про поточний стан і перспективи розвитку підприємства. На наш погляд, проведене порівняння показує існування ряду відмінностей в розглянутих поняттях. В той же час результати наших досліджень виявляють нові завдання, що вирішуються в рамках економічної діагностики.
Економічна діагностика повинна застосовуватися в процесі управління фінансами безперервно, так як вона дозволяє виявляти нові тенденції в роботі підприємства, що потребують внесення змін в оперативне управління його фінансовою і господарською діяльністю.
На нашу думку, економічна діагностика більшою мірою націлена на внутрішніх користувачів підприємства, так як використовувана первинна інформація повинна носити детальний, і отже, конфіденційний характер.
Література
1. Баранов В.В. Финансовый менеджмент: Механизм финансового управления предприятием в традиционных наукоёмких отраслях: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002. - 272с.
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учебное пособие-М.: ИНФРА-М, 2002. - 215с.
3. Глазов М.М. Функциональная диагностика в управлении деятельностью предприятием. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999,325с.
4. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб.: Изд-во СПБУЭФ,1999. - 90.с.
5. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебное пособие / Пер. с франц. Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576с.
6. Экономическая диагностика: теория и методы / Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, Р.А. Жамбекова, Р.Р. Ацканов. - Нальчик:Эльбрус, 2000. - 320с.

 
 

Цікаве

Загрузка...