WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Мале підприємництво - Контрольна робота

Мале підприємництво - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Мале підприємництво"
План
1. Економічна сутність малого підприємництва
2. Функції малого підприємництва
3. Особливості розвитку малого підприємництва за кордоном і в Україні
1. Економічна сутність малого підприємництва
Малий бізнес - найпотужніший виробничий сектор більшості сучасних ринкових економік. Світ давно гідно оцінив позитивні риси малого та середнього приватного підприємництва. Адже цей вид суспільної активності найкраще розкриває творчий потенціал особистості, оптимально поєднуючи довгострокові інтереси розвитку держави з прагненнями пересічних громадян. Приватний бізнес - фундаментальна опора відкритого демократичного суспільства, одна з найефективніших форм соціального захисту людей, оскільки він вчить пристосовуватись до обставин, не опускати рук і знаходити вихід із будь-якої скрути (в тому числі й фінансової).
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про те, що існування і взаємодія багатьох різноманітних підприємств, як великих і се-редніх, так і малих, їх оптимальне співвідношення є найважливішою характе-ристикою ринкової економіки. Малі підприємства сприяють пропорційному розвитку народного господарства шляхом розвитку конкуренції, створення додаткових робочих місць, швидкого насичення ринку товарами і послугами.
З теоретичних позицій мале підприємництво розглядається як особлива форма економічної активності, що передбачає:
o орієнтацію на досягнення комерційного успіху;
o інноваційний та ризиковий характер діяльності;
o перспективність, спрямування на подальший розвиток, розширення масштабів і сфери діяльності;
o несення майнової відповідальності підприємцем за результати господа-рювання;
o свободу та самостійність суб'єктів у прийнятті управлінських рішень та здійсненні бізнесу;
o постійний характер господарської діяльності, укладання регулярних, а не одноразових угод (бізнес-операцій).
Як певний стиль (тип) господарської поведінки мале підприємництво має такі характерні риси: динамічність; цілеспрямованість; наполегливість у здійсненні бізнесу; ініціативність; підприємливість; творче ставлення до справи; пошук нетрадиційних рішень і нових способів дій; готовність до ризику та вміння ним управляти; комунікативність; оперативність; орієнтація на потреби споживачів та їх поведінку на ринку. Фактично малий бізнес є специфічним сектором економіки і має численні істотні відмінності від інших суб'єктів підприємницької діяльності.
По-перше, метою створення малого підприємства є - забезпечення засновників підприємства і найманих робітників достатніми грошовими кош-тами, а не довгочасна експансія на ринок чи отримання зверхприбутку.
По-друге, це динаміка розвитку підприємства, яке, починаючи свою діяльність з розрахунку лише на свої сили і використовуючи всі доступні ре-сурси, може досить швидко збільшитись і перейти в іншу категорію суб'єктів господарської діяльності.
По-третє, це високий ризик ведення власної справи малим підприємством, зумовлений невеликими розмірами підприємства і відсутністю необхідних фінансових резервів. Внаслідок дії цього фактору малі підприємства володіють високою мобільністю.
Отже, малий бізнес можна визначити як сукупність малих підприємств всіх форм власності (які відносяться до таких у відповідності із законодавством країни, на території якої ці підприємства здійснюють свою господарську діяльність), а також громадян-підприємців, які ведуть самостійну господарську діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку.
Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес.
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу.
Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.
Суть та значення малого бізнесу полягає у тому, що він є провідним сектором ринкової економіки; складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.
2. Функції малого підприємництва
Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще проявляється в притаманних йому функціях. Розглядаючи функції малого бізнесу у стабільній ринковій економіці, слід наголосити на наступному:
По-перше, неоцінений внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли їх самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач. Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов'язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку. Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок багаточисельності елементів, що його складають, та їх високого динамізму в значно меншій мірі піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої техніки він виступає як дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця риса малого бізнесу відіграла суттєву роль в послабленні, а іноді й в подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до монополізації та затримці технічного прогресу.
По-друге, малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон'юнктури ринку, надаєринковій економіці необхідної гнучкісті. Ця його риса здобула в сучасних умовах особливого значення внаслідок швидкої індивідуалізації та диференціації

 
 

Цікаве