WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Функції малого підприємства - Реферат

Функції малого підприємства - Реферат

економіку) умовно можна поділити на дві частини: тіньова економіка у "класичній" формі (діяльність незареєстрованих суб'єктів підприємництва, здійснення протизаконної діяльності тощо) і "напівформальний" сектор (діяльність зареєстрованих суб'єктів, яка не враховується, не оподатковується тощо).
Слід також зазначити, що неформальний сектор малого підприємництва (як і всієї економіки), не можна вважати феноменом ринкової економіки. Він існував і раніше і був представлений репетиторами, будівельниками-"шабашниками", кравцями, домопрацівниками, перекупниками (які іменувалися "спекулянтами") тощо, існувала і тіньова економіка. Проте останніми роками склад, обсяги, характер неформального сектора різко змінилися. Насамперед, чисельність зайнятих у цьому секторі в багато разів збільшилася, різко зросла питома вага торгівлі, з'явилися істотно нові для нас явища - вулична торгівля, "човникарі", розширилися масштаби "класичної тіньової економіки". Неформальний сектор став фактично самостійним сегментом ринкової економіки. Крім того, значна частина людей поєднує роботу у формальному та неформальному секторах.
Тому мале підприємництво на початковому етапі його становлення є "об'єктивною" реальною нішею для неформального сектора. Однак роль цього сектора для нашої економіки та ринку праці не є однозначною. З одного боку, очевидна його позитивна роль у вирішені проблем зайнятості та доходів населення. З іншого боку, він створює умови для розвитку кримінального середовища. Крім того, для зайнятих у неформальному секторі відсутні соціальні гарантії, не контролюються умови їх праці. Відбувається відтік частки кваліфікованих та перспективних працівників з формального сектора, що негативно впливає на його ефективність. Зайнятість людини у неформальному секторі, насамперед у таких сферах малого бізнесу, як торгівля і громадське харчування (72,3% за загальним обсягом балансового прибутку у липні 2004 року), побутове обслуговування населення (57,1%), постачання та збут (23,4%), призводить до втрати кваліфікації, професійних навичок. Через нерегулярність характеру зайнятості люди відволікаються від систематичної роботи. Все це є наслідком не лише негативних тенденцій розвитку малого підприємництва, а насамперед, загальноекономічних труднощів кризового характеру.
Лібералізація економічних процесів не привела до скорочення неформального сектора економіки, а, на жаль, навпаки, лише сприяла його зростанню. Багато в чому це зумовлено неефективною економічною політикою держави. Своєю податковою, зовнішньоекономічною, валютною політикою, режимом регулювання тих чи інших сфер економічної діяльності держава "заганяла" у "тінь" цілі галузі економіки. Невідповідність між новим законодавством, спрямованим на регулювання економічних процесів за принципами класичного ринку, та реальною економічною практикою призвела до деформації господарських процесів, істотного послаблення впливу держави на розвиток економіки. Було створено легітимну основу криміналізації економіки, тіньового накопичення капіталу, його застосування в цілях, що не відповідають інтересам розбудови національної економіки.
Головною причиною зростання неформального сектора економіки є можливість швидкого збагачення у сфері товарного та фінансового обігу, - з одного боку, та дуже великі труднощі для малого підприємництва у сфері виробництва - з іншого. Як наслідок, формування нового прошарку власників-підприємців відбувається на основі перерозподілу доходів та власності (передусім державної), а не збільшення суспільного продукту в результаті підприємницької діяльності.
Проблему неформального сектора економіки не можна вважати як таку, що сама вирішиться у процесі економічних реформ. Без дієвого державного впливу (відповідної державної політики) на ці процеси, механізм відтворення цього сектора економіки не буде подолано. Поступова легалізація неформального сектора - важливий шлях його інтеграції у суспільне виробництво.
Основними напрямами державної політики щодо підтримки малого бізнесу, ефективного використання фінансів на найближчу перспективу, на нашу думку, повинно бути:
- створення відповідної нормативно-правової бази, яка б забезпечувала ефективний розвиток підприємницької діяльності, сприяла б ефективному формуванню та використанню фінансів малого бізнесу;
- розвиток мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, страхових організацій;
- удосконалення механізмів оподаткування, кредитування та страхування малого бізнесу;
- забезпечення умов для розвитку перспективних форм фінансування малого бізнесу (лізинг, франчайзінг та інші);
- розробка та впровадження механізму стимулювання комерційних банків, які б надавали пільгові кредити малим підприємствам, що здійснюють свою діяльність у пріоритетних напрямах;
- удосконалення та спрощення системи бухгалтерського обліку та звітності малих підприємств.
Реалізація цих та інших заходів сприятиме розвитку малого підприємництва, прискоренню процесу формування та ефективного використання фінансових ресурсів цього сектора економіки, поступової легалізації тіньового капіталу.
Висновок
Розглядаючи теперішній стан в Укpаїні неважко здогадатись, що українським малим підприємствам потpібна pозумна деpжавна політика в сфеpі малого бізнесу. Основними її напpямами повинні бути: ствоpення відповідної ноpмативно-пpавової бази; впpовадження єдиної веpтикальної системи виконавчої влади з питань малого підпpиємництва; pозвиток меpежіфінансово-кpедитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, стpахових оpганізацій; удосконалення механізмів оподаткування, кpедитування та стpахування малого підпpиємництва; забезпечення умов для pозвитку пеpспективних фоpм фінансування малого підпpиємництва (лізинг, фактоpинг); pозpобка та впpовадження механізму стимулювання комеpційних банків, які б надавали пільгові кpедити малим підприємствам; удосконалення системи бухгалтеpського обліку та звітності малих підприємств.
Пpи оpганізації діяльності малого підприємства потpібно pозглянути слідуючі питання:
- як оpганізувати упpавління фіpмою;
- оpганізація маpкетингової діяльності;
- оpганізація упpавління виpобництвом;
- набіp і підготовка пеpсоналу;
- виміpювання ефективності діяльності фіpми.
Список використаної літератури
1. Закон "Про підприємство" // Галицькі контракти. - 1998 - №8.
2. Закон " Про підприємства в Україні" // Галицькі контракти. - 1998 - №11.
3. Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України. - 2004. - № 2. - С. 34-40.
4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчин М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
5. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998.
6. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
7. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 1999.
8. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
9. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.
10. Єременко Т. Напрямки розвитку податкового потенціалу малого підприємства // Вісн. Укр.. ак. Держ. Управ. При ПУ. - 2000. - №3. - ст. 141 - 149.
11. Кузнєцова І. С. Фінансова підтримка малого підприємства // ФУ. - 2001. - №6. - с. 72 - 79.
12. Кубай Н.Є. Державна фінансова підтримка малого бізнесу в Україні // Фінанси України. - 1998. - №5. - С.116-120.

 
 

Цікаве

Загрузка...