WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництво. Сторінками історії - Реферат

Підприємництво. Сторінками історії - Реферат

дає змогу найбільш ефективно використовувати потенціал виробництва. Висо-косвідоме соціалістичне гасло "Виробництво в ім'я споживання, а не заради прибутку" свідчить про цілковиту відсутність розуміння того, як примножуються виробничі можливості".
У 1961 р. Хайєк запропонував таке визначення підприємництва: підприємництво - це пошук і дослідження нових економічних можливостей, характеристика поводження, а не якихось певних занять. Таким чином, новаторство є характеристикою самого процесу діяльності, що полягає в пошуку нових можливостей.
Інший, відомий вчений - американський економіст Пітер Друкер визначає (1964 р.) підприємця в такий спосіб: підприємець - це людина, що використовує будь-яку можливість з максимальною вигодою.
Чому підприємець спочатку виник у торгівлі, у сільському господарстві, і лише згодом - у промисловості? Це залежало від епохи, від попередньої історії, від розвитку науково-технічного прогресу. Наприклад, розвиток суднобудування і судноплавства (відкриття нових річкових і морських шляхів) зумовив морські переміщення людей, перевезення і розвиток міжнародної торгівлі. Усе диктувалося економічним середовищем життєдіяльності людини. Будь-який вчений-економіст будував свої господарські теорії розвитку виходячи з тієї епохи, в якій жив. Світ змінювався. Відповідно еволюціонували погляди економістів і на підприємництво, що позначилося на економічній теорії загалом.
Друга половина XX ст. - це період впровадження різноманітних винаходів, ера космосу, електроніки, радіолокації, атома...
Якщо зазирнути трохи вперед, то можна припустити, що підприємництво в 2000-2010 pp. перейде в якісно новий стан - розвиватиметься головно за рахунок власних коштів. Насамперед через упровадження винаходів. Підприємництво вдосконалює ринкові умови, економіку, конкурентоспроможність, воно спрямоване на розвиток ринку, на економічне зростання.
До лауреата Нобелівської премії з економіки 1973 р. Василя Ле-онтьєва (1906-1999) популярність прийшла у зв'язку з розробкою методу економічного аналізу "витрати - випуск". До кола інтересів В. Леонтьева входило вивчення багатьох проблем економіки, як теоретичних, так і практичних. За завданням ООН учений керував великою роботою "Майбутнє світової економіки" (1977), в якій виклав основні тенденції змін у світовій економіці в перспективі до 2000 р. Його твердження про те, що економічна наука за сто років мало просунулася вперед (тим більше в радянській країні), актуальне й нині. Його праці - частина економічної думки Заходу, що використовуються на практиці. На їхній основі багато західних держав регулюють і формують ринкову економіку, орієнтовану на поліпшення добробуту більшості людей.
Практика свідчить, що ані в Росії, ані за кордоном дотепер не створено загальноприйнятої теорії підприємництва, хоча потреба в такій теорії очевидна. Однак це процес складний, він залежить як від об'єктивних, так і від суб'єктивних причин.
Узагальнено можна дати таке визначення: підприємництво - це особливий вид економічної активності, де як раціональна мається на увазі діяльність людини, спрямована на одержання прибутку; ця діяльність ґрунтується на ініціативі, мотивації, аналізі й інноваційній ідеї. У подальших розділах нашого навчального посібника ці загальні характеристики підприємництва розвиваються докладніше.
Незважаючи на багаторічну ринкову риторику щодо корисності підприємництва в Україні, воно перебуває у зародковому стані. Серед головних причин - недосконалість законодавчої бази, її часті зміни і непередбачуваність, занадто великий податковий тиск, відсутність повноцінної інфраструктури підтримки підприємництва, втрата його традицій і навичок у радянські часи, майже повне зникнення відповідного прошарку суспільства.
Ставлення до підприємництва під час панування адміністративно-командної системи мало суперечливий характер: від ліквідації "як класу" непманів і заможних селян наприкінці 1920 - на початку 30-х років до боротьби із спекуляцією і "цеховиками" у 1970-80-х роках. Переслідували навіть тих, хто просто "без узгодження" відступав від звичайних стереотипів, виявляв ініціативу, підприємницьку активність навіть в інтересах суспільства.
Передумовою піднесення ролі підприємництва у суспільстві є формування розширеного відтворення на ринкових засадах, подолання перешкод на цьому шляху, використання досвіду інших країн. Для цього потрібно глибоко опанувати економічні основи, зрозуміти сутність і внутрішню природу підприємництва як організаційно-економічного феномену ринкового господарства.
Підприємництво подолало багатовіковий шлях становлення, розвивалося й набувало нових якісних характеристик відповідно до розвитку продуктивних сил і адекватних їм виробничих відносин. Кожний з етапів його розвитку має певні риси, соціальні ознаки і функції. Сьогоднішній етап становлення підприємництва в Україні об'єктивно несе в собі багато рис, притаманних епосі первісного накопичення капіталу в західних країнах, включаючи масові прояви деструктивних і навіть криміногенних "підприємницьких" дій, які завдають шкоди інтересам суспільства та окремих громадян.
Все це свідчить про гостру необхідність виявляти позитивні сторони підприємництва, спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості і збільшення на цій основі національного багатства, подолання бідності. Отже, становлення підприємництва, тенденції його розвитку, мотиви і форми економічної діяльності нових для України суб'єктів господарювання потребують ретельного аналізу, з'ясування загальних (універсальних) рис і особливостей, притаманних перехідному періоду. Підвищена увага до теоретичних проблем підприємництва у вітчизняній літературі свідчить не лише про особливий інтерес до них учених, а й про необхідність поглиблення досліджень у цій галузі, надання їм практичного характеру.
У посібнику аналізуються теоретико-методологічні основи, тенденції розвитку підприємництва, зміст йоговнутрішніх суперечностей і джерел розвитку. Досліджуються сутнісні риси, особливості процесу становлення підприємства в умовах трансформаційної економіки, природа і характер рушійних сил. Аналізуються причинно-наслідкові зв'язки підприємництва і зайнятості населення, засоби державної підтримки малого бізнесу, форми і методи залучення громадян до підприємництва. Приділяється значна увага розкриттю нового великою мірою - інноваційного підходу до підготовки підприємців з середовища дорослого населення України, яке має певний життєвий, професійний досвід, бажання займатися підприємництвом, але не знає навіть його основ, не володіє елементарними навичками.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Беляев О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. - К.: 2001. - С. 158.
3. Берхан П. Предприниматель. - Минск, 1992. - С. 22
4. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Ку-раков, Г. В. Медведев и др. - М.: Финансы и статистика, 1997.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - Москва-Лондон, 1995.
6. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Начальный курс. - М., 1992. - С. 7.
7. Бушуев С. Д., Турин 3. А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. - К.: УкрИНТЭИ, 1998.
8. Виханский О. С. Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - М.: МГУ, 1995.
9. Глухое Б. В. Основы менеджмента. - Спб.: Спец. лит., 1995.
10. Горемыкин В. А. и др. Планирование на предприятии: Учеб. для вузов. - М.: Филинъ, 1999.
11. Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М., 1980. - С. 323.
12. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие для вузов. - М.: НЭП, 1996.
13. Гусаков В. М., Федоренко В. Г. Стан підприємництва та напрями його подальшого розвитку на основі науково-технічного прогресу в будівельному комплексі України // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію". - 1997. - № 1.
14. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и тактика: - С.-Петербург: Питер, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...