WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Соціально-економічний зміст основних правових інститутів у країнах заходу. Договір (пошукова робота) - Реферат

Соціально-економічний зміст основних правових інститутів у країнах заходу. Договір (пошукова робота) - Реферат

відповідного нормативного або індивідуального акта. Припинення договору як наслідок економічної неможливості його виконання не завжди відповідає потребам забезпечення стабільності господарського обороту й інтересам контрагентів. У багатьох випадках сторони зацікавлені лише в перегляді договірних умов з урахуванням економічної кон'юнктури і намагаються вирішити цю проблему двома шляхами: у довгострокових договорах самі сторони почали передбачати умови про непередбачувані труднощі; у разі настання таких труднощів учасники вносять зміни до змісту договору, але сам договір продовжує діяти.
Таким чином, принцип класичного права "pacta sunt servanda" поступово обмежується доктриною "clausula rebus sic stantibus", посиланнями на необхідність сумлінного, розумного і справедливого виконання договірних зобов'язань. Відмова від "святості" договору одержує в західному правознавстві різне теоретичне обґрунтування. Прихильники концепції "ефективного порушення договору" (efficient breach of contract), що набула поширення в американській юридичній науці і певною мірою відобразилася в судовій практиці США, взагалі відкидають принцип обов'язкового виконання договору. Вони вважають, що оскільки основною метою будь-якого комерційного договору є одержання максимального прибутку, то і правове регулювання його виконання має відповідати досягненню цієї мети. Якщо для комерсанта вигідніше буде відмовитися від виконання договору, то варто визнати за ним таке право з покладанням обов'язку відшкодування заподіяного збитку. Відшкодування повинно мати суто компенсаційний характер. Неприпустимо застосовувати до винної сторони штрафні санкції або примушувати її до виконання в натурі, тому що це суперечило б самій сутності договору і негативно позначилося б на ефективності всього господарського механізму. Навпаки, будь-яке порушення договору, якщо воно веде до здійснення більш вигідної угоди, потрібно заохочувати. Соціальна спрямованість цієї теорії очевидна. Адже фактично в сучасних умовах свободу вступати в договірні відносини, визначати їхні умови мають лише найбільші компанії, монополії. Вони і тільки вони зможуть скористатися свободою одностороннього припинення договору.
Еволюція договірного права сучасних західних країн відбувається, як свідчить його короткий огляд, такими напрямками.
По-перше, розширюються функції цивільного договору. Нині вони не вичерпуються оформленням відносин у сфері майнового обороту. Договір активно використовується як засіб організації структури ринкового господарства. Цивільний договір (у формі договорів приєднання) стає важливим джерелом чинного права.
По-друге, розвиток продуктивних сил, науково-технічна революція безпосередньо впливають на систему договорів. З'являються нові їхні види і насамперед у сфері надання послуг, використання результатів творчої діяльності людини, передачі й обробки інформації. Договірні відносини дедалі частіше набувають складного, комплексного і довгострокового характеру.
По-третє, відбувається диференціація правового регулювання договірних відносин залежно від їхнього суб'єктного складу. Дуже чітко почали розмежовуватися правова регламентація відносин між комерсантами, між державними органами і комерсантами, між підприємцями і споживачами. Саме в останніх двох різновидах договорів спостерігаються найсуттєвіші відступи від засад класичного договірного права.
По-четверте, можна констатувати безупинне збільшення обсягу обмежень свободи договору, що дуже помітно в публічних контрактах і договорах за участю споживачів. Посилюється контроль (у тому числі з боку судів) за змістом договорів, їх відповідністю публічному порядку.
По-п'яте, законодавство і судова практика західних країн почали допускати внесення змін у договір або навіть відмову від договору з урахуванням несподіваних економічних обставин. У ряді західних держав суди дедалі частіше трактують свободу договору (стосовно комерційних контрактів) і як свободу кожної зі сторін припиняти договірні відносини виходячи винятково зі своїх власних інтересів, із зобов'язанням компенсувати контрагентові збитки.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Беляев О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. - К.: 2001. - С. 158.
3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - Москва-Лондон, 1995.
4. Виханский О. С. Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - М.: МГУ, 1995.
5. Глухое Б. В. Основы менеджмента. - Спб.: Спец. лит., 1995.
6. Горемыкин В. А. и др. Планирование на предприятии: Учеб. для вузов. - М.: Филинъ, 1999.
7. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие для вузов. - М.: НЭП, 1996.
8. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и тактика: - С.-Петербург: Питер, 1999.
9. Зайцева В. В. Общая характеристика источников гражданского и торгового права капиталистических государств. - ?., 1973. - С. 20-21.
10. Зивс С. Л. Развитие формы права в современных империалистических государствах. - М., 1960, - С. 108.
11. Зудина Л. Н. Организация управленческой работы: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1997.
12. Кейлер В. А. Экономика предприятия: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 1999.
13. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Вдосконалення методики обліку інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. - К.: Екон. думка, 1998.
14. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Інвестиційний бізнес-план. - К., 1997.
15. Кривцов А. С. Предпринимательство как тип хозяйствования. - X., 1995. - С. 7.
16. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. - М.: "Красный Пролетарий", 1995.
17. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. - К.; 1993. - С. 52.
18. Мескон М. X. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: 1998.
19. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник. - К., 2001. - С. 274.
20. Основы менеджмента: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А. А. Радугина. - М.: Центр, 1998.
21. Павлова Л. Н. Финансы предприятия: Учебник. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
22. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. - Пг., 1917. - С. 10.
23. Політична економія: Навч. посіб. / К. Т. Крищенко, В. С. Савчук, О. О. Беляев та ін. - К.: КНЕУ, 2001. - С. 219.
24. Пол А. Самуэлъсон. Вильям Д. Нордхауз. Экономика: Пер. с англ. - М., 1997. - С. 617.
25. Посошков И. Т.Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. - М., 1951.
26. Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету. - К., 1995. - С. 136.
27. Реструктуризация предприятия: рациональная система бизнес -единиц / Под ред. Басырова 3. А. - М.: Дело, 1996.
28. Румянцева 3. П., Пугачев Н. Б., Шрамченко Т. Е. Общее управление организацией: принципы и процессы. - М.: ИНФРА-М, 1999.
29. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М., 1962.
30. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ, под ред. Павловой Л. Н. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
31. Управление организацией: Учеб. для вузов / Под ред. А. Г. Поршнева и др. - М.: ИНФРА - М.1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...