WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління фінансовими інвестиціями (пошукова робота) - Реферат

Управління фінансовими інвестиціями (пошукова робота) - Реферат

оптовик, роздрібна торгівля, безпосередній споживач;
o наскільки постійним продавцем буде фірма й чим це зумовлено - якістю, сервісом, низькими цінами, близькістю до споживача тощо;
o якою мірою постійними є покупці й чим це зумовлено - місцем проживання, традицією, сервісом, рівнем доходів, частотою закупок тощо.
Окремим розділом бізнес-плану може бути опис розміщення об'єкта. Це робиться з метою оцінювання кількох факторів: інвестиційної привабливості регіону; збільшення попиту на новий продукт; наявності чи близькості ресурсних факторів виробництва (сировини, енергоресурсів, кадрового потенціалу), близькості до ринку збуту; якісних показників земельної ділянки, виділеної під новий об'єкт.
Усі зазначені показники можуть відіграти велику роль у підвищенні інвестиційної привабливості об'єкта інвестування.
Основними завданнями розробки цього розділу бізнес-плану є такі:
o переконати партнерів у можливості виготовлення необхідної кількості продукції у певні строки з відповідною якістю;
o посилити впевненість інвесторів у здатності встановити постійні тривалі виробничі зв'язки з партнерами по виробництву та збуту продукції;
o довести, що підприємець справді вміє організувати виробництво, забезпечити певний рівень рентабельності за умови встановлення помірних цін на продукцію і невисоких затрат.
Насамперед слід описати сам виробничий процес, звернути увагу на такі аспекти, як наявність виробничої площі, забезпеченість новим високопродуктивним устаткуванням і прогресивними технологіями, ступінь виробничої кооперації, контроль якості продукції та її відповідність міжнародним стандартам, охорона навколишнього середовища. Кожну з перелічених проблем необхідно розглядати за допомогою конкретних розрахунків, підкріпляти відповідними характеристиками (устаткування, технологій, контролюючих і природоохоронних заходів). Для більшої наочності ці матеріали потрібно подавати в табличному та графічному вигляді.
На основі цих даних обґрунтовують обсяги випуску продукції (надання послуг) за такими напрямками: середньорічний обсяг випуску; обсяг випуску продукції за окремими асортиментними групами, прогнозований випуск за роками наступного п'ятирічного періоду у процесі виходу на проектну потужність.
Забезпечення виробництва основних видів ресурсів
Забезпечення реальності планових обсягів випуску продукції (надання послуг) та ефективності розглядуваного інвестиційного проекту необхідно підтвердити наявністю відповідних матеріальних, трудових та інших видів ресурсів. При цьому особливу увагу потрібно звернути на вигідність територіального розміщення інвестиційного проекту в ресурсному середовищі; наявність необхідних компонентів для забезпечення виробництва; наявність основних постачальників матеріальних ресурсів і можливість їх оперативної зміни в умовах виникнення непередбачуваних ситуацій; близькість сировинних ресурсів і розв'язання транспортних проблем; якість сировини; наявність енергетичних ресурсів; забезпеченість виробництва трудовими ресурсами і вирішення проблеми підготовки кадрів.
Цей розділ бізнес-плану доцільно будувати за окремими факторами забезпечення виробництва:
o сировина, матеріали, енергетичні ресурси;
o виробничі площі, устаткування, технології;
o трудові ресурси, їх підготовка та вирішення соціальних питань.
Розглядаючи кожний з перелічених факторів, необхідно правильно визначити загальні потреби в тих чи інших ресурсах і детально описати джерела їх надходження.
Методи розрахунку ресурсів
Для розрахунку потреб у сировині, матеріалах використовують загальновідомі методики планування. Наприклад, загальна потреба в матеріалах визначається за формулою
? = Мп + Мр + М3 - Мв,
де Мп - потреба в матеріалах для виконання виробничої програми; Мр - матеріали для виконання ремонтних робіт; Мз - ма-
теріальні запаси; Мв - матеріали, одержані в результаті власного виробництва.
Потребу в матеріалах на плановий випуск можна визначити кількома методами:
o нормативним
м = пв.нм,
де Пв - плановий випуск продукції; Нм - норма витрат матеріалів на одиницю продукції;
o ресурсним
де В - виробнича програма випуску; Км - питома вага певного матеріалу у складі продукту, %; Кг - плановий вихід готової продукції;
o за допомогою динамічних коефіцієнтів
? = Вб · Кв · Кзн,
де Eg - фактичні витрати матеріалів у базовому періоді; Кв - коефіцієнт зміни виробничої програми, Кзн - індекс зниження норм витрачання матеріалів у плановому періоді.
Аналогічно розраховують потребу в інших ресурсах, у тому числі енергетичних.
Визначення джерел ресурсів
Визначають джерела надходження ресурсів, які підтверджуються угодами з основними постачальниками, договорами про наміри.
Визначення виробничих потужностей
Розглядаючи питання забезпечення проекту виробничими потужностями, необхідно враховувати такі чинники:
o наявність виробничих приміщень, споруд; необхідність нового будівництва, розширення;
o технологію виробництва, її прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау;
o потребу в устаткуванні, джерела надходження та основні якісні показники.
Забезпеченість виробництва трудовими ресурсами нині в Україні не викликає великих проблем завдяки наявності надлишку робочої сили. Інше питання - кваліфікація працівників, зниженнятрудомісткості, охорона праці та ін.
Отже, складаючи бізнес-план, необхідно не тільки зазначати загальну потребу в робочій силі відповідних професій і кваліфікації, а й розглянути такі питання:
o підготовка й підвищення кваліфікації працівників;
o поліпшення нормування й оплати праці, підвищення зацікавленості працівників у зниженні трудомісткості та поліпшенні якості виробів;
o організація робочих місць, чітке визначення функцій, раціональна спеціалізація, контроль трудової і технологічної дисципліни;
o заходи щодо забезпечення нормальних умов і охорони праці (безпека праці, санітарно-гігієнічні умови, запобігання виробничому травматизму, мінімізація загазованості, запиленості, контакту зі шкідливими речовинами, а також боротьба з шумом, вібрацією та іншими негативними явищами, що можуть впливати на здоров'я та психічний стан працівників).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. - М.: "Красный Пролетарий", 1995.
3. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. - К.; 1993. - С. 52.
4. Мескон М. X. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: 1998.
5. Павлова Л. Н. Финансы предприятия: Учебник. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
6. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ, под ред. Павловой Л. Н. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
7. Управление организацией: Учеб. для вузов / Под ред. А. Г. Поршнева и др. - М.: ИНФРА - М.1999.
8. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Кибанова. А. Я. - М.: ИНФРА-М, 1998.
9. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К.: Знання, 1998.
10. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових Умовах. - К.: Міжнарод. фінансова агенція, 1998.
11. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - ?., 1992.
12. Щербаков А. И. Новый подход к управлению: крупные объединения. - М.: Экономика, 1990.
13. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...