WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Права, обов'язки, відповідальність підприємця та умови розвитку підприємництва - Реферат

Права, обов'язки, відповідальність підприємця та умови розвитку підприємництва - Реферат

вплив на розвиток економіки країни, вирішення соціальних проблем.
Матеріально-технічна підтримка підприємництва передбачає передачу або продаж на пільгових умовах підприємницьким структурам об'єктів державної власності у вигляді різноманітного устаткування виробничого призначення відповідно до процедур роздержавлення і приватизації, комерціалізацію сфери торгівлі та громадського харчування, корпоратизацію великих і середніх підприємств різних галузей національної економіки, передачу в оренду недовантажених потужностей підприємств, продаж підприємцям на конкурсних засадах об'єктів незавершеного будівництва, нежитлових приміщень і невстановленого обладнання державного сектору за умови, що це відповідає інтересам розвитку економіки, створення технопарків і баз прокату обладнання для прискорення розвитку інноваційної діяльності.
Серед заходів, спрямованих на організаційну підтримку підприємницької діяльності, слід зазначити такі: налагодження процедури регулювання підприємництва з боку державних інституцій через вироблення раціональних форм обов'язкової звітності та порядку реєстрації нових суб'єктів підприємництва, забезпечення доступності до документів, які необхідні для створення і які регламентують порядок реєстрації та функціонування суб'єктів підприємництва, підготовку підприємницьких кадрів, їхню інформованість з цих питань, що потребує відкриття спеціальних навчальних закладів, перепідготовку викладачів, організацію інформаційних центрів, проведення наукових досліджень з питань підприємництва в державних наукових і навчальних закладах.
Більшість підприємців вважають, що сьогодні в Україні не виконується належною мірою жодна із зазначених умов. Багато хто з бізнесменів зауважує, що ситуація, яка склалася в результаті господарського і політичного реформування, не є сприятливою для становлення й активізації приватногосподарської діяльності, перешкоджає розвитку інноваційного підприємництва, а найважливішими передумовами комерційного успіху є зрощування приватного бізнесу з державними структурами виконавчої влади і авантюризм.
Наукові дослідження, узагальнення практики діяльності підприємців свідчать про те, що причини, які гальмують інтенсивний розвиток підприємництва, можна звести до такого:
o недосконалість законодавства з питань розвитку підприємництва в цілому і дрібного та малого бізнесу зокрема;
o великий податковий тиск, що змушує деяких суб'єктів підприємництва йти в тіньову економіку;
o недостатня державна фінансово-кредитна підтримка всіх форм і видів підприємництва;
o відсутність дієвих механізмів реалізації державної політики, спрямованих на підтримку підприємництва;
o недосконалість системи обліку та статистичної звітності щодо господарської діяльності підприємців;
o обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення підприємницької діяльності;
o недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;
o відсутність стимулів для інвестицій;
o психологічне несприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових перетвореннях окремими верствами населення.
Подолання зазначених недоліків в Україні пов'язане з подальшою ринковою трансформацією економічної системи шляхом утвердження повноцінних ринкових відносин різних форм власності, розвитку дієздатного товарно-грошового механізму ринкового типу, передбачуваність, послідовність і стабільність економічної та соціальної політики держави, подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, сформованість ринкової економічної культури та позитивне соціальне сприйняття підприємницької діяльності. На подолання зазначених вад у нашій країні спрямовано ряд законодавчих актів. Так, було внесено значні позитивні зміни до Закону України "Про підприємництво", ухвалені Верховною Радою України у грудні 1997 р. Важливим заходом удосконалення державної підтримки малого та середнього бізнесу стало підписання Президентом України указів "Про державну підтримку малого підприємництва" (травень 1998 р.) "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" (лютий 1998 p.). Ці законодавчі акти були спрямовані на поліпшення економічних умов функціонування підприємництва.
Важливим кроком на цьому шляху було ухвалення базового Закону "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні". На виконання цієї програми уряд розробив і прийняв нормативно-правові акти, спрямовані на піднесення молодіжного підприємництва, забезпечення гарантованої участі у формуванні державного замовлення тощо.
Крім того, законодавче визначено критерії, що стосуються мікро-, малих, середніх та великих підприємств, принципи та завдання у формуванні і реалізації регуляторної політики в державі.
Помітну роль відіграло і прийняття Закону "Про особисте селянське господарство", на якому ґрунтуються організаційні, економічні, соціальні та правові засади ведення підприємницької діяльності у цій сфері. Виняткове значення серед законодавчих актів щодо регулювання підприємницької діяльності та стимулювання її легалізації має спрощення процедури оподаткування як підприємців - фізичних осіб, так і малих підприємств.
З прийняттям Верховною Радою України Закону "Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" запроваджено єдиний фіксований податок на доходи підприємців - фізичних осіб, що також сприяє подоланню дії негативних факторів, які гальмуютьрозвиток підприємництва.
Подальший розвиток підприємництва в нашій країні потребує формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку дрібного та малого бізнесу, удосконалення його фінансово-кредитної підтримки, забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов для розвитку всіх видів і форм підприємництва, поліпшення інформаційного та кадрового забезпечення бізнесу, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності всіх суб'єктів підприємництва. Сприяє розвиткові підприємництва економічне піднесення, зниження цін, зростання платоспроможності населення та його добробуту, зменшення обсягів контролю за діяльністю підприємців з боку інститутів державного регулювання економіки, подолання корупції, рекету тощо.
Не менш важливе значення для розвитку підприємництва має вдосконалення законодавчої бази, спрямоване на забезпечення захисту приватної власності, вирішення правових суперечностей та скасування положень у законодавчих актах, що стримують розвиток приватної ініціативи. Актуальним є створення більш сприятливого податкового, інвестиційного, цінового режимів для суб'єктів підприємництва та впорядкування механізмів державного регулювання і контролю підприємницької діяльності, подолання тіньової економіки.
Розвиток підприємництва в Україні потребує вдосконалення юридичного забезпечення його економічної, організаційної та фінансової підтримки з боку держави.
Список використаної літератури:
1. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ, под ред. Павловой Л. Н. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
2. Управление организацией: Учеб. для вузов / Под ред. А. Г. Поршнева и др. - М.: ИНФРА - М.1999.
3. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Кибанова. А. Я. - М.: ИНФРА-М, 1998.
4. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію". - 1997. - № 2.
5. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію". - 1999. - № 2.
6. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К.: Знання, 1998.
7. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових Умовах. - К.: Міжнарод. фінансова агенція, 1998.
8. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію". - 1999. - № 2.
9. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - ?., 1992.
10. Чернявский А. Д. Организация управлення в условиях рыночных отношений. - К.: МЗУУП, 1994.
11. Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. - М., 1995.
12. Шумпетер И. Теория экономического развития. - М., 1982. -С. 170
13. Щербаков А. И. Новый подход к управлению: крупные объединения. - М.: Экономика, 1990.
14. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...