WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розрахунки фінансової стійкості підприємства. Сутність фінансів підприємства - Реферат

Розрахунки фінансової стійкості підприємства. Сутність фінансів підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Розрахунки фінансової стійкості підприємства. Сутність фінансів підприємства
Радикальні зміни в економіці України, які відбулися в 90-ті роки минулого століття пов'язані насамперед з трансформацією господарського механізму і приведенням матеріально-технічної бази у відповідність до досягнень світової науки і техніки. В сучасному економічному середовищі, розвиток якого здебільшого визначається конкуренцією, і успіхи, і невдачі суб'єктів підприємництва, особливо в галузях матеріального виробництва, можна безперечно пояснити їх здатністю до об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання наявного і прогнозного фінансового стану підприємства.
Саме злободенність фінансової проблематики пояснює той факт, що вона постійно перебуває в полі зору керівництва держави, так чи інакше порушується в багатьох законодавчих та інших нормативних актах, різні її аспекти обговорюють науковці і публіцисти. Питання фінансового стану підприємства має комплексний характер, а тому досліджується з організаційного, правового, фінансового, економіко-статистичного аспектів.
Зазначене підвищує роль фінансового аналізу в оцінці фінансових результатів діяльності і насамперед наявність, розміщення і використання капіталу та доходів. Результати такого аналізу потрібні власникам, кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим та статистичним службам, менеджерам та керівникам підприємств.
Застосування методики системного аналізу і синтезу фінансової діяльності уможливлює поєднання двох принципів дослідження - "від простого до складного" і "від загального до часткового". Відповідно до цих принципів необхідно, по-перше, визначитися зі змістом загальних понять і їхніх зв'язків, а по-друге, необхідно розглянути конкретні проблеми фінансового аналізу.
Фінанси підприємств виражають відносини економічного базису, а саме - ту частину відносин, що пов'язана з формуванням і використанням фінансових ресурсів для відтворення і розвитку економіки.
Фінанси торкаються широкого кола проблем, ними займаються фахівці всіх напрямів. Фінанси підприємств стимулюють або обмежують розвиток окремих галузей і виробництв, створюють передумови зниження витрат виробництва і обігу, підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку.
Фінанси підприємств як наука не розкривають "таємниць" збагачення, одержання великих доходів, досягнення фінансового успіху. Однак вони підказують напрями, способи і методи; дають рекомендації, за яких економічних умов можна досягти ділового успіху.
Фінанси підприємств виражають грошові відносини, що виникають у процесі виробничо-економічної діяльності і функціонування, забезпечують процес виробництва й одержання прибутку.
Вирізняють три основні функції фінансів підприємств: відтворювальну розподільчу і контрольну:
o відтворювальна функція - це забезпечення збалансованого руху матеріальних і фінансових ресурсів підприємства на всіх стадіях кругообігу капіталу в процесі простого і розширеного відтворення;
o розподільча функція фінансів тісно пов'язана з відтворювальною функцією, адже дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг зазнає розподілу і перерозподілу. У процесі підприємницької діяльності здійснюється розподіл фінансових ресурсів;
o контрольна функція полягає в контролі за реальним грошовим обігом, формуванням фондів коштів. Контрольна функція фінансів не існує окремо, сама по собі, вона пов'язана з відтворювальною і розподільчою функціями.
Необхідність існування фінансів підприємства пояснюється потребою у ресурсах, необхідних для нормальної діяльності підприємства. Завдяки фінансовим ресурсам забезпечуються потреби виробництва в оборотному капіталі, інвестиціях. На рис. 6.1 показано основні фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування.
Визначень фінансових ресурсів підприємства, фінансового менеджменту та фінансового аналізу багато, і вони пов'язані між собою.
Фінансові ресурси підприємства - це економічна категорія, фінансовий менеджмент - це діяльність, спрямована на використання фінансових ресурсів, яка є частиною системи економічного управління підприємства, а фінансовий аналіз - це інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
6.2. ЗМІСТ І ФОРМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Фінансовий менеджмент треба розглядати як інтегральне явище, що має різні форми прояву. З функціональної точки зору фінансовий менеджмент являє собою систему економічного управління і частину фінансового механізму. З інституційного погляду фінансовий механізм є органом управління. З організаційно-правової точки зору фінансовий менеджмент - це вид підприємницької діяльності.
Рис. 6.1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства
Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами у процесі руху фінансових ресурсів. Відповідь на питання, як правильно управляти цим рухом і відносинами, становить зміст фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент являє собою процес вироблення мети управління фінансами і здійснення впливу на них за допомогою методів і важелів фінансового механізму.
Таким чином, фінансовий менеджмент поєднує стратегію і тактику управління. Під стратегією тут розуміють загальний напрям і спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає визначений набір правил і обмежень для ухвалення рішення. Стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, яке не суперечить прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрям і засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі передбачають розробку нової стратегії. Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення і прийнятних у конкретній господарській ситуації методів і прийомів управління.
Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми, або об'єкта управління, і керуючої підсистеми, або суб'єкта управління.
Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового потоку, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між господарюючими суб'єктами і їхніми підрозділами в господарському процесі. Суб'єкт управління - це спеціальна група людей (фінансова дирекція як апарат управління, фінансовий менеджер як управляючий), яка за допомогою різних форм управлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкта.
Будь-який об'єкт управління, будь-який процес являють собою систему. Під системою розуміють сукупність взаємодіючих елементів, що становлять цілісне утворення. Фінансова система входить у соціально-економічну систему. Основною властивістю соціально-економічної системи є те, що в її основі лежать інтереси людей. Сукупність суспільних, колективних і особистих інтересів впливає настан системи і процес її розвитку. У свою чергу система складається з елементів. Під елементом системи розуміють таку підсистему, яка в умовах певного дослідження є неподільною та не підлягає подальшому поділу на складові. Отже, елемент завжди є структурною частиною будь-якої системи. Наприклад, для фінансів господарюючого суб'єкта як неподільний елемент системи розглядають фінанси структурного підрозділу цього суб'єкта. Для фінансів підрозділу господарюючого суб'єкта неподільним елементом системи розглядають фінансові ресурси.
Кожному елементу притаманні певні властивості. Основними властивостями елемента системи є такі:
o елемент системи виконує тільки йому властиву функцію, що не повторюється іншими елементами цієї системи;
o елемент має здатність взаємодіяти з іншими елементами й інтегруватися з ними (це ознака цілісності системи);
o елемент тісно зв'язаний з іншими елементами своєї системи. Властивості елементів фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...