WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Стратегія фінансування інвестиційного проекту. Визначення його ефективності - Реферат

Стратегія фінансування інвестиційного проекту. Визначення його ефективності - Реферат

здійснення інвестицій, що визначається за формулою
чпд = гпт - Ік,
де ГПТ - сума грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості, за весь період експлуатації інвестиційного проекту (чистий прибуток плюс амортизаційні відрахування); ІК - сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту.
Приведення грошового потоку до теперішньої вартості здійснюють методом дисконтування з використанням складних процентів. Теперішню вартість грошового потоку за цією методикою можна розрахувати так:
де ГПМ - майбутня вартість грошового потоку; і - процентна ставка, виражена десятковим дробом; ? - кількість періодів (місяців, кварталів, років) з початку інвестиційного циклу.
Грошовий потік охоплює чистий прибуток і амортизацію за весь період експлуатації. Якщо цей період визначити важко, то в розрахунках його приймають таким, що становить 5 років.
Дисконтна ставка - це процентна ставка, застосування якої в процесі дисконтування дасть змогу привести майбутню вартість грошового потоку до теперішньої. Це дуже важливий і складний показник. Він визначається з урахуванням таких факторів:
o середньої реальної депозитної або кредитної ставки за грошовими вкладами у банки;
o темпу інфляції, що передбачається на розглядуваний період. Реальна ставка процента з урахуванням цього фактора визначається за формулою
ір = і · Т,
де і - номінальна ставка процента; ? - темп інфляції. Чим вищий темпінфляції, тим вищою має бути ставка процента, яка могла б компенсувати інвестору втрачений дохід у вигляді:
o "премії від інфляції";
o премії за ризик. Загальна процентна ставка має враховувати ступінь ризику інвестицій і компенсувати можливі втрати від нього у вигляді "премії за ризик". Для більш ризикових об'єктів інвестування необхідно відповідно збільшувати ставку процента;
o премії за низьку ліквідність. Під час встановлення ставки процента мають бути враховані й компенсовані у вигляді додаткового доходу можливі втрати інвестора від зниження ліквідності інвестицій.
Показник чистого приведеного доходу не може бути від'ємним числом, бо в цьому разі здійснені інвестиції не принесуть доходу і будуть збитковими.
Індекс дохідності - це відносний показник, що характеризує ефективність інвестицій. Він визначається відношенням суми грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості, до суми вкладених коштів, за формулою
де ГПТ - сума грошового потоку в теперішній вартості; ІК - сума інвестицій у проект.
Індекс дохідності не може бути меншим за одиницю (такий проект неефективний і його слід відхилити).
Показники чистого приведеного доходу та індексу дохідності перебувають в прямій залежності. Зі збільшенням абсолютної суми чистого приведеного доходу підвищується й індекс дохідності, тому на практиці можна розрахувати лише один з них. Проте виконуючи порівняльну характеристику кількох інвестиційних проектів, доцільно розраховувати обидва показники з метою глибшого вивчення наявних проектів і вибору найкращого.
Показник періоду окупності найпоширеніший з існуючих показників оцінювання ефективності інвестицій. Він дає відповідь на запитання, за який період вкладені кошти повернуться до інвестора.
Період окупності розраховують за формулою
де ІК - сума інвестицій; ГПС - середня сума грошового потоку в теперішній вартості в розглядуваному періоді (у разі короткострокових інвестицій цей період може тривати один місяць, а в разі довгострокових - один рік).
На практиці використовують також дещо модифіковані способи визначення періоду окупності:
де ГПу - обсяг грошового потоку BJ -му періоді; ГПП - обсяг грошового потоку в и-му періоді, коли його наростаюча сума досягне розмірів вкладених інвестицій; і - дисконтна ставка для приведення грошового потоку до теперішньої вартості; ? - порядковий номер періоду (року, кварталу, місяця), в якому сума дисконтованого грошового потоку, включаючи й грошові потоки за всі попередні роки, уперше перевищить розмір інвестицій. За допомогою розглянутих способів можна розраховувати період окупності виходячи із сум грошового потоку кожного періоду (у першому випадку без дисконтування майбутньої вартості, у другому - з урахуванням дисконтних ставок і приведенням грошового потоку до теперішньої вартості).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. - М.: "Красный Пролетарий", 1995.
3. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. - К.; 1993. - С. 52.
4. Мескон М. X. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: 1998.
5. Павлова Л. Н. Финансы предприятия: Учебник. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
6. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ, под ред. Павловой Л. Н. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
7. Управление организацией: Учеб. для вузов / Под ред. А. Г. Поршнева и др. - М.: ИНФРА - М.1999.
8. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Кибанова. А. Я. - М.: ИНФРА-М, 1998.
9. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К.: Знання, 1998.
10. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових Умовах. - К.: Міжнарод. фінансова агенція, 1998.
11. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - ?., 1992.
12. Щербаков А. И. Новый подход к управлению: крупные объединения. - М.: Экономика, 1990.
13. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...