WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватному підприємстві „ЛГМ” (звіт) - Реферат

Приватному підприємстві „ЛГМ” (звіт) - Реферат

грошових сум, за якими мають
визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів у Балансі та у Звіті про
фінансові результати. Це передбачає вибір певної бази оцінки.
У фінансовій звітності на ПП "ЛГМ" використовується декілька різних методів визначення оцінки. Вони включають: історичну собівартість, поточну собівартість, вартість реалізації (погашення), теперішню вартість
Складання звітів - завершальний етап облікового процесу. Можна стверджувати, що до цього етапу входять облікові процедури, які є підготовчою процедурою формування бухгалтерської звітності.
За умови відповідального підходу бухгалтерів до цієї роботи, в результаті отримуються відрегульовані дані бухгалтерського обліку для складання форм фінансової звітності.
Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність підприємств включає п'ять річних форм:
1) Баланс (ф. № 1);
2) Звіт про фінансові результати (ф. № 2);
3) Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);
4) Звіт про власний капітал (ф. № 4);
5)Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).
Показники фінансової звітності надають відомості про різні аспекти діяльності організації зовнішнім користувачам.
Отже, фінансова звітність комплексно характеризує господарську діяльність ПП "ЛГМ", охоплюючи звичайну (у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової) та надзвичайну діяльність.
Слід підкреслити, що в Україні склад, форми та зміст фінансової звітності чітко регламентований у бухгалтерському обліку виступає як елемент методу бухгалтерського обліку та як одна із форм фінансової звітності.
Бухгалтерський баланс - це спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату у формі звітної таблиці, складеної бухгалтером для внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських та інвестиційних рішень.
Баланс, як і будь-який інший звіт, узагальнює інформацію. У балансі інформація систематизується на основі класифікації господарських засобів на оборотні та необоротні активи, а також за джерелами їх утворення. Подальша деталізація засобів і джерел їх утворення в активі та пасиві Балансу поглиблює цю класифікацію у вигляді балансових статей та їх груп.
Баланс є відкритою формою звітності, яка забезпечує можливість ознайомлення з фінансовим станом і результатами господарської діяльності підприємства, у тому числі з показниками діяльності всіх його філій, виділених на окремі баланси. У балансі відображаються всі позитивні та негативні моменти в роботі підприємства.
Крім того, форма балансу дозволяє визначити зміну фінансового стану та результатів діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом. Він інформує про те, скільки капіталу використовується у бізнесі (вартість бізнесу); яка ліквідність бізнесу (як швидко можуть бути активи перетворені в готівку); наскільки платоспроможний бізнес (яка ймовірність збанкрутування бізнесу); як фінансується бізнес (джерела надходження засобів, питома вага залучених засобів у них). За даними балансу виявляються недоліки у роботі та фінансовому стані підприємства, їх причини, а також розроблюються заходи з їх усунення. Крім того, дані бухгалтерського балансу дають можливість контролювати правильність використання коштів цільового призначення.
Завдяки стислій та компактній формі, баланс є досить зручним документом. Разом з цим, вся інформація у ньому представлена на певний момент часу і з цієї точки зору є обмеженою. За своєю природою баланс не може містити відомостей про обсяг виробництва продукції, реалізацію, фонд заробітної плати та багато інших важливих показників.
Існує велика кількість видів бухгалтерських балансів. Залежно від мети їх складання, вони класифікуються за наступними ознаками: часом складання, джерелами формування, обсягом інформації, змістом, характером Діяльності, формами власності, об'єктами відображення.
Розглянемо найбільш поширені види балансів, що використовуються у роботі підприємств в тому числі і ПП "ЛГМ" .
Сальдовий баланс характеризує в грошовій оцінці майно господарюючого суб'єкта та джерела утворення майна станом на певну дату. Баланс складається бухгалтерією підприємства шляхом підрахунку залишків (сальдо) за рахунками.
Оборотний баланс, окрім залишків засобів та джерел утворення майна на початок та кінець періоду, містить дані про їх рух (дебетові та кредитові обороти) за звітний період. За своєю будовою він відрізняється від сальдового балансу
Оборотний баланс має велике значення в якості проміжного робочого документу, який використовується у процесі складання вступного, заключного та ліквідаційного балансів. Він дозволяє: пов'язати кількісні показники рахунків з бухгалтерським балансом; спостерігати причини змін сальдо двох суміжних моментів часу, а отже, і причини змін показників двох бухгалтерських балансів; встановити зв'язок між бухгалтерською звітністю та балансом.
Попередній (провізорний) баланс - бухгалтерський баланс, який складається завчасно на кінець звітного періоду з урахуванням очікуваних змін у складі майна підприємства. Основою такого балансу є фактичні бухгалтерські дані про стан активних і пасивних статей з моменту їх складання та очікувані дані про господарські операції, які будуть здійснені до кінця звітного періоду. Складання попереднього балансу має на меті завчасно визначити фінансовий стан підприємства, в якому воно буде до кінця звітного періоду.
Самостійний баланс мають тільки ті підприємства, які є юридичними особами, яким є ПП "ЛГМ" .
Окремий баланс складають структурні підрозділи підприємства (філії, автотранспортні та житлово-комунальні господарства тощо).
Баланс-брутто - це баланс, валюта якого включає в себе регулюючі статті. Регулюючими називають такі статті, суми за якими обліковуються при визначенні фактичної вартості засобів (вираховуються з суми іншої статті або навпаки додаються).
Автоматизація бухгалтерських робіт на підприємстві.
На Приватному підприємстві "ЛГМ" бухгалтерську роботу виконують автоматизовано. Автоматизація бухгалтерських робіт дозволяє забезпечувати якісний контроль за роботою підприємства, а також забезпечує організацію достовірного обліку.
Основні бухгалтерські роботи виконуються за допомогою програми 1C "Бухгалтерія". За її допомогою охоплюється оперативний облік витрат па виробництві, який полягає в щоденному контролі за витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів у виробництві, і результатами їх використання. Такий контроль забезпечується організацією достовірного обліку руху деталей у виробництві та їх залишків у незавершеному виробництві.
Напідприємстві є 12 персональних комп'ютерів моделей: Pentium 4, Celeron 1800, Athlon 2200. Один персональний комп'ютер знаходиться у головного бухгалтера Pentium 4, монітор фірми "Sony" Fujitsu 17" з умонтованим захисним фільтром. Два персональних комп'ютери знаходяться у

 
 

Цікаве

Загрузка...