WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватному підприємстві „ЛГМ” (звіт) - Реферат

Приватному підприємстві „ЛГМ” (звіт) - Реферат

фінансовий стан підприємства для прийняття ними відповідних рішень. Фінансова звітність складається на підставі облікових даних. Вона особлива тим, що поєднує у собі дані і бухгалтерського, і статистичного, і оперативного обліку. Саме тому цей вид звітності є основним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства у вартісному вираженні. До того ж, фінансова звітність є зведенням показників, які характеризують можливість залучення інвестицій, якісний рівень управлінського персоналу, здатність акумулювання господарюючими суб'єктами грошових коштів. Інакше кажучи, фінансова звітність дозволяє оцінити можливість підприємства погасити кредиторську заборгованість перед постачальниками, з оплати праці тощо.
Крім зазначених вище вимог щодо обов'язкових даних, які повинна містити звітність для її розуміння користувачами, для фінансової звітності необхідна наявність інформації про:
" облікову політику підприємства та її зміни;
" консолідацію фінансових звітів окремих підприємств;
" (ліквідацію) окремих видів діяльності;
" виявлені помилки минулих звітних періодів та пов'язані з ними коригування;
" інформацію про здійснену переоцінку статей форм фінансової звітності;
" іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.
Відповідно до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" період подання фінансової звітності не повинен перевищувати шести місяців з дати балансу (останнього дня звітного року - календарного чи фінансового).
В Україні порядок складання фінансової звітності регулюється вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Загальні положення щодо порядку складання і подання фінансової звітності містить П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
Відповідно до вимог названих нормативних документів для забезпечення якісних характеристик інформації, яка міститься у фінансовій звітності, під час її формування слід дотримуватися ряду принципів.
1. Принцип безперервності діяльності передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі. Тобто підприємство не має наміру чи потреби ліквідуватися або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності та залишатиметься таким і надалі (принаймні протягом наступного звітного періоду).
2. Принцип автономності підприємства, згідно з яким кожне
підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від
власників. У зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не
повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.
3. Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та
узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності в єдиній
грошовій одиниці.
4. Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, відповідно
до якого для визначення фінансового результату звітного періоду доходи
порівнюють з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При
цьому доходи та витрати відображаються в обліку та звітності на момент іх
виникнення, незалежно від часу надходження і сплати коштів. Завдяки
цьому, користувачі отримують інформацію не тільки про минулі операції, пов'язані з виплатою або отриманням грошових коштів, але й про зобов'язання сплатити грошові кошти в майбутньому, про ресурси, які повинні надійти в майбутньому. Така інформація щодо минулих операцій є найбільш корисною для прийняття користувачами управлінських рішень.
5. Принцип історичної (Фактичної) собівартості визначає пріоритет
оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.
Будь-які активи, виготовлені на підприємстві (незавершене виробництво, готова продукція тощо), оцінюються за виробничою собівартістю у складі прямих та виробничих накладних витрат.
До собівартості придбаних активів включаються витрати відповідно до переліку, затвердженого П(С)БО, який визначає принципи обліку певних активів.
6. Принцип обачності. Його використовують з метою уникнення
невідповідності вартості майна та зобов'язань підприємства існуючим
умовам господарювання.
7. Принцип періодичності припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
8. Принцип повного висвітлення полягає в тому, що фінансова звітність повинна включати всю інформацію про фактичні та потенційні результати господарських операцій підприємства. Тому фінансова звітність не обмежується лише основними формами фінансової звітності, а містить ще й примітки.
9. Принцип послідовності - підприємство повинно застосовувати від
періоду до періоду обрану для обліку політику.
Дотримання цього принципу є передумовою порівняння фінансових звітів, адже користувачі отримують можливість визначити положення різних облікових політик бухгалтерського обліку щодо схожих операцій та інших подій, які використовуються одним і тим же підприємством або різними підприємствами протягом певних звітних періодів.
10.Принцип превалювання сутності над формою - операції повинні
обліковуватися відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
Форми.
Сутність операцій та інших подій не завжди відповідає тому, що випливає з їх юридичної форми. Наприклад, наше підприємство може передати актив іншій стороні таким чином, що подальше використання майбутніх економічних вигод, втілених в цьому активі, залишиться за даним підприємством. За таких обставин відображення цієї операції як продажу не відповідатиме її суті.
Принципи фінансової звітності є основоположними правилами ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності на ПП "ЛГМ".
2.3 Складання фінансової звітності
У бухгалтерському обліку для ПП "ЛГМ" дуже важливим є правильне відображення здійсненої господарської операції в облікових регістрах, оскільки таким чином формується інформація про діяльність підприємства. Узагальнення цієї інформації - одна із найбільш відповідальних робіт, оскільки завершується складанням фінансової звітності, що використовується різними зацікавленими особами. Тому детальніше зупинимось на вивченні елементів і складу фінансової звітності.
Елементами фінансової звітності є: активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати. Ці елементи, у свою чергу, поділяються на окремі статті, які можуть об'єднуватися в однорідні групи, виходячи з певної класифікації.
Склад і зміст статей визначаються відповідними П(С)БО. Стаття - це елемент фінансового звіту, що відповідає певним критеріям. Вона наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям: існує ймовірність надходження (збільшення) або вибуття (зменшення)майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена.
Звичайно, перед тим як стаття буде внесена у звітність, вона повинна бути
оцінена. Оцінка - це процес визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...