WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

вимоги ревезійної комісії;
- за вимогою директора товариства;
- за вимоги учасників товариства, що володіють у сукупності більш як 30% голосів.
6.8 До компетенції зборів товариства належать:
а) визначення основних напрямків діяльностітовариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін до статуту товариства;
в) обрання та відкликання голови виконавчого органу та ревезійної комісії;
г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та предствництв , затвердження їх статутів та положень;
е) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
є) затвердження правил та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
ж) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
з) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;
і) прийняття рішень про припинення діяльності товариства, пизначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
ї) встановлення розміру, форми й порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
к) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
л) виключення учасника товариства.
З питань зазначених у підпунктах а, б, в, л, необхідна одностайність у вищому органі.
З решти питань рішення приймаються простою більшісттю голосів.
6.9 Виконавчим органом товариства є дирекція , яку очолює директор. Директор обирається зборами товариства. Діяльність директора визначається контрактом і базується на чинному законодавстві України. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень.
Директор діє від імені товариства в межах встановлених установчими документами. Директор має право без доручення діяти від імені товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів учасників товариства.
6.10 Директор за узгодженням із засновниками товариства формує склад посадових осіб товариства й підписує з ними контракт, у якому визначаються права і обов'язки кожної сторони, умови й порядок звільнення з посади з урахуванням гарантій,передбачених чинним законодавством України.
6.11 Директор здійснює керівництво поточними справами товаиства, самостійно вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників.
Розділ 7. Контроль і перевірка діяльності товариства.
7.1 товариство здійснює бухгалтерський облік своєї діяльності, веде стастистичну звітність, подає ії у встановленому обсязі органу державної статистики й есе відповідальніть за ії достовірність.
Достовірність та повнота річного балансу й звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором.
7.2 Перевірка фінансової діяльності товариства здійснюється державними органамиу межах їх компетенції згідно з чиннимизаконодавством.
7.3 Контроль за діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія. Члени ревезійної комісії обираються на зборах з числа учасників товариства. Директор та інші посадові особи товариства не можуть бути членами ревезійної комісії. Ревезійнакоміся має право вимагативід посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.
Ревезійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок вищому органу товариства.
Ревезійна комісія складаєвисновок з річних звітів та балансів. Без висновкуревезійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.
Ревезійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виеикла загроза суттевим інтересам товариства або виявлені зловживання службовими особами товариства.
Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи товариства.
Розділ 8. Припинення діяльності товариства.
8.1 У разі припинення діяльності товариства (шляхом приєднання, поділу або передворення) його реорганізація відбувається за рішенням зборів учасників.
При реорганізації товариства вяс сукупність прав та обов'язків товариства переходить до його правонаступників.
8.2 Товариство ліквідується:
- за рішенням зборів учасників товариства;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про банкрутсво".
8.3 Ліквідація товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутсва та припинення діяльності товариства за рішеням суду або арбітражного суду -ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
8.4 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами товариства. Ліквідаційна комісія в триденний строк з моменту іїпризначення публікує інформацію товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій; оцінює наявне майно товариства; виявляє його дебіторів та розраховується з ним; вживає заходів для оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам; складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором.
8.4 Розподіл коштів товариства при його ліквідації.
Кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків, з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіялються між учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному фонді на момент ліквідації у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
8.6 Майно, передане учасниеами товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
8.7 У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованності товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.
8.8 Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Список літератури:
1. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива.- СПб.:Наука, 1996.
2. Маркетинг: Учебник / Романов А.Н. и др.; под ред. А.Н.Романова. - М.:Биржи и банки, 1995.
3. Ф. Котлер Основы Маркетинга, М., "Бизнес Книга", 1995.
4. Бізнес №23 від 07.06.99р.
5. Все о Бухгалтерском учете № 48 от 23.10.2000р.
6. Закон України "Про підприємництво" №785-ХІІ, від 26.02.91р.

 
 

Цікаве

Загрузка...