WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

право змінювати розмір статутного фонду, але цей фонд не повинен бути меншим ніж 100 мінімальних заробітних плат.
Рішення про збільшення статутного фонду приймається загальними зборами учасників товариства. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повнісстю всіма учасниками своїх вкладів.
Рішення товариства про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
3.4 Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одежаний після зазначених розрахунків, залишаеться у повному розпорядженні товариства.
Напрямки його розподілу визначаються положенням п.8 установчого договору.
Чистий прибуток, одержаний підпиємством після сплати платежів, передбачених чинних законодавством україни, розполділяється таким чином: у першій рік після заснування -12 тис. грн. відраховуються в резервний фонд (для його створення), залишок направляється для створення фонду розвитку. У другий і наступні роки:
5% прибутку - у резервний фонд;
45% прибутку - у фонд розвитку;
решта розподіляється між засновниками пропорційно їх вкладу у статутний фонд.
3.5 Збитки товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, при його недостатності - за рахунок інших коштів, що належать товариству.
Розділ 4. Права й обов'язки учасників і працівників товариства.
4.1 Учасники товариства мають право:
- брати участь в управлінні справами товариства;
- брати участь у розподілі прибутку товариства;
- створювати дані стосовно діяльності товариства, стану його майна, прибутку і збитків;
- вносити пропозиції на розгляд зборів;
набувати долю учасника, що виходить з товариства.
4.2 Учасник товариства маєправо займати посаду за штатним розкладом товариства й отримувати заробітну плату відповідно до свого трудового вкладу.
4.3 За вимогою учасника товариства дирекція зобов'язана подати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.
4.4 Порядок повернення вкладу учаснику, що вибув з товариства, а також права правонаступників померлого учасника товариства визначаються установчим договором.
4.5 Учасники товариства зобов'язані:
- виконувати вимоги установчого договору і статуту товариства;
- виконувати рішення зборівучасників;
- виконувати свої обов'язки перед товариством, у тому числі ті з них, які пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі й порядку, передбаченими установчим договорим;
- не розголошувати комерційну таємницю і кофедеційну інформацію про діяльність товариства.
Характер інформації, що не підлягає розголошенню, визначається зборами учасників.
4.6 Учасник товариства, що систематично не виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню мети товариства, може бути виключеним із товариства за одностайним рішенням зборів учасників; цей учасник у голосуванні участі не бере. При виключенні учасника із товариства йому виплачується вартість частки майна товариства пропорційно його частці в статутному фонді в порядку передбаченому в установчому договорі.
4.7 трудові взаємовідносини працівників, що працюють у товаристві на умовах найму, регулюються чиннимзаконодавством України про працю, про підприємства, про оплату праці, правилами внутрішнього трудового розпорядкутовариства, а такождає інші соціальні гарантії.
4.8 Товариство забеспечує найманим працівникам умови та охорону праці, ії оплату не нижче встановленого в Україні мінімального рівня, а також дає інші соціальні гарантії.
4.9 При втраті працездатності товариство забеспечує потерпілому відшкодування витрат у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Розділ 5. Виробничо господарська діяльність товариства.
5.1 Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність, розпоряджується виробленими товарами й прибутком, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів.
5.2 Товариство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на вироблену продукцію й надані послуги і необхідності забеспечення виробничого й соціального розвитку товариства.
5.3 Товариство здійснює виробничу й комерційну діяльність силами трудового колективу, члени якогоприймаються на роботу за умовами договору, в якому визначені права, обов'язки й відповідальність рацівника.
5.4 Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забеспечення власного виробництва за системою прямих угод з постачальниами або через посередництво комерційних центрів.
5.5 Товариство має право користуватися банківським кредитом для здійснення господарської діяльності, а також надавати банку право використовувати свої кошти на договірній основі.
5.6 Товариство має право за рішенням зборів учасників продавти, обмінювати, здавати в оренду, давати безплатно в тимчасове користування будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, іншим підприємствам і організаціям.
5.7 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.
5.8 товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів.
5.9 товариство виконує бухгалтерський облік результатів своєї роботи, здійснює статистичну звітність несе відповідальність за достовірність звітів.
Розділ 6. Управління товариством.
6.1 Вищим органом товариства є збори учасників. У роботі зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени виконавчих органів товариства, що невходять у склад учасників.
6.2 Учасники володіють кількісттю голосів, пропорційно розміру їх часток у статутномуфонді.
6.3 Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють в сукупності більш, як 60% голосів, а на зборах з питань, які потребують одностайності, повинні бути присутні всі учасники товариства.
6.4 Збори учасників товариства обирають голову строком на один рік. Голова зборів організовує їх роботу. Голова зборів товариства не може бутиодночасно його директором.
6.5 Голова зборів повинен повідомляти учасників про дату, час, місце проведення зборів і порядокденний не менш, ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. На піздіше, як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документацією питань, внесених до порядку деного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.
6.6 Будь-хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не піздніше, як за 25 днів до початку зборів.
6.7 Збори учасників скликаються в міру необхідності , але не рідше двох разів на рік. Голова також повинен скликати збори учасників:
- у разі банкрутсва товариства;
- за

 
 

Цікаве

Загрузка...