WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Проблеми розвитку малих підприємств в Україні - Курсова робота

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні - Курсова робота

умови, коли подальше зростання ефективності суспільної праці почало вима-гати реструктуризації великих підприємств, виведення з їх допоміжних підрозділів і ство-рення порівняно малих самостійних спеціалізованих підприємств, що беруть на себе функції колишніх допоміжних служб. Природно, що такі малі підприємства входили з відповідною високою технічною оснащеністю і передовою технологією в комбіновану структуру суспільного виробничого процесу.
Таким чином, сучасні малі підприємства, їх виникнення і кількісне збільшення, породжене концентрацією виробництва, сприяє, з одного боку, реструктуризації великих підприємств, спричиняючи витіснення з їх структури допоміжних виробництв. А з другого - формує спеціалізовану мережу малих, самостійних підприємств. Причому і в першому, і в другому випадках структура підприємств перетворюється з предметно-замкненої на суспільно-комбіновану. Малі підприємства здебільшого технологічно спеціалізуються на виробництві часткового продукту, а великі - на виробництві кінцевого 'продукту, також спеціалізуючись на здійсненні однієї технологічної операції - збирання кінцевого продукту. Змінюється структура всього суспільного виробництва не знижуючи, а, навпаки, підвищуючи рівень його концентрації.
Висновки
Після проголошення Україною незалежності та обрання курсу на створення правової де-мократичної держави розпочався принципово новий етап економічного життя суспільства. Але на цьому етапі господарський організм виявився у кризовій ситуації: розбалансованим, з порушеними звичними господарськими зв'язками. Відбулася глибока структурна деформація виробництва, що характизувалася значною відсталістю галузей споживчого комплексу за по-тужністю і технічним станом, спрацьованістю значної частини фондів у цивільному вироб-ництві і надмірним навантаженням виробництва на довкілля у багатьох районах та ін. Жорсткі методи командно-адміністративного управління, всілякі дотації, директивний пере-розподіл фінансових ресурсів тощо не давали змоги здійснити різні структурні перетворення. Після переходу на нові методи управління виявилися усі ці недоліки, що накопичувалися тривалий час, дуже уповільнивши реформи.
Формування ринку в Україні збіглося з глобальними структурними реформами, що здійснюються на основі перетворення як матеріально-речової, так і соціально-економічної структури суспільного виробництва. Органічним об'єктом цих реформ є невеликі підприємства, які на відміну від великих характеризуються особливими умовами функціонування.
Як зазначається у проекті Послання Президента України до Верховної Ради України " Ук-раїна: поступ у XXI століття", "слабким місцем у розвитку реформ виявився недостатній роз-виток малого та середнього бізнесу. Його частка у створенні валового внутрішнього про-дукту лишається надзвичайно низькою".
Оптимальне функціонування ринку, що охоплює практично всі сфери і систему суспільного виробництва держави, досягається при збалансованому розвитку всіх його структурних ланок не тільки по вертикалі і горизонталі, а й з погляду найбільш раціонального поєднання організаційно-виробничих структур, що відрізняються за розмірами виробництва. Однією з умов вирішення цього завдання і є підвищення ефектив-ності малого підприємництва.
Малі підприємства в умовах нашої держави також можуть забезпечити значне підвищення ефективності господарства, насамперед за рахунок кращого використання капітальних і по-точних витрат. Стосовно капітальних витрат потрібно виділити такі фактори, як висока швидкість обороту капітальних вкладень на основі скорочення строків будівництва, введення і освоєння виробничих потужностей, низькі витрати наспорудження інфраструктурних об'єктів.
Малі підприємства впливають на просторову структуру ринку і розвиток ринкових відносин передусім за рахунок приросту кількості суб'єктів ринку. Саме малі підприємства, особливу в разі успішного проведення земельної реформи, можуть стати основою дина-мічних ринкових структур у всіх без винятку галузях, забезпечать переведення ресурсів у найбільш ефективні сфери і тим самим об'єднають процеси структурної політики і форму-вання ринку.
Динамічність, здатність швидко змінювати номенклатуру продукції, що виготов-ляється, перетворюють малі підприємства на основу структурної гнучкості народного госпо-дарства.
Перехід до ринку в Україні надто затягнувся. Це свідчить про недооцінювання ні мало-го підприємництва, ні підприємця. І хоча підприємець - це ключова фігура на ринку, він все ще не має всієї необхідної правової бази для своєї діяльності. Разом з тим у свідомості гро-мадян не стався перелам, пов'язаний з розумінням ролі підприємництва та підприємців, які досі асоціюються з проявами тіньової економіки. Коли підприємці будуть основою "середнь-ого класу", а мале підприємництво набуде правового статусу, стане повноправним елемен-том господарської системи, розшириться соціальна база демократії, що сприятиме виходу України з кризи.
Сьогодні провідну роль у створенні ефективного недержавного сектора відіграє малий бізнес. Саме малі і середні підприємства, різні комерційні структури, що належать до сфери малого бізнесу, беруть на себе ризик і працюють згідно з новими вимогами, що ставляться до ефективності. Створення широкої мережі малих підприємств у всіх галузях господарства сприятиме демонополізації та розвитку конкуренції. Але такий бажаний розвиток сектора малого бізнесу наштовхується на безліч перепон.
Список використанної літератури
1) Закон України "Про підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000р. №2063-ІІІ
2) Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва" від 21.12.2000р. №2157-ІІІ
3) Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями, внесеними Указом Пре-зидента України від 28 червня 1999 року N 746/99
4) Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік "Україна: поступ ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004рр."
5) Буряк П.Ю., Маринець В.П. "Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Ук-раїні"// Фінанси України. - 1999р. - №6. с.95-98
6) Дуб Л. "Питання розвитку малого бізнесу в Україні"//Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. - 2000.- №2. -с.162-168
7) Єфименко Т. "Напрямки розвитку податкового потенціалу малого підприємництва"//Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. - 2001.- №3. -с.141-148
8) Кирпот О. "Висококонцетроване суспільне виробництво - основа малого підприємницства"//Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. - 2000.- №2. -с.127-134
9) Кондратюк Т. "Державна політика підтримки малого бізнесу: зміст і механізм реалізації// Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. - 2001.- №4. -с.111-118
10) Микитюк О.І. "Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств"// Фінанси Ук-раїни. - 1999р. - №6. - с.55-61
11) Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л., Малое предпринимательство. - М.:ИНФРА-М. - 1998г.
12) Экономика предприятия: Учебник. - М:ИНФРА. - 1999г. под ред. О.И. Волкова
13) www.liga.kiev.ua
14) www.rada.gov.ua
15) www.ukrstat.gov.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...