WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → 1.Сутність і родові ознаки бізнесу. Бізнес і підприємництво. 2. Головні умови функціонування бізнесу. 3. Розкрийте зміст корпоративного управління. Ро - Реферат

1.Сутність і родові ознаки бізнесу. Бізнес і підприємництво. 2. Головні умови функціонування бізнесу. 3. Розкрийте зміст корпоративного управління. Ро - Реферат

незалежність та відповідальність спостережної ради - забезпечення стратегічного управління товариством, ефективного контролю за діяльністю правління (виконавчого органу), а також відповідальність спостережної ради перед товариством та акціонерами. Спостережна рада повинна мати можливість ухвалювати рішення з питань діяльності товариства незалежно від правління.
Таким чином, завданнями розвитку корпоративного управління в Україні є:
" підвищення ефективності діяльності акціонерних товариств;
" забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;
" забезпечення рівного ставлення до акціонерів;
" сприяння розвитку фондового ринку;
" формування привабливого інвестиційного клімату в країні та пожвавлення інвестиційних процесів;
" сприяння соціально-економічному розвитку України.
Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.
Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами-власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
Важливість корпоративного управління.
Важливість корпоративного управління для товариств полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:
" належної уваги до інтересів акціонерів;
" рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
" фінансової прозорості;
" запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.
Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток країни через:
ў сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;
ў підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств;
ў урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення товариствами діяльності на благо суспільства та зростання національного багатства.
Напрямами розвитку корпоративного управління в Україні є:
" удосконалення системи захисту прав та законних інтересів акціонерів та забезпечення рівноправності акціонерів;
" удосконалення системи розкриття інформації та забезпечення прозорості діяльності товариств;
" розмежування повноважень між органами управління товариства;
" урахування законних інтересів зацікавлених осіб;
" формування та розвиток культури корпоративного управління.
Формування та розвиток культури корпоративного управління потребує:
o розробки та запровадження Кодексу (національних принципів) корпоративного управління;
o створення комплексної, постійно діючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань корпоративного управління;
o проведення наукових, науково-практичних конференцій і семінарів з актуальних проблем корпоративного управління;
o поширення серед населення інформації про питання та проблеми корпоративного управління, популяризації загальноприйнятих принципів корпоративного управління;
o проведення досліджень з актуальних проблем корпоративного управління в Україні;
o запровадження системи оцінювання рівня корпоративного управління.
Відомо, що визначальним фактором успіху провідних корпорацій є використання методів стратегічного управління, серед яких чільне місце займають методи формування корпоративної культури підприємства. Вважаємо, що створення відповідної концепції та методів формування корпоративної культури є основою їх сталого розвитку в майбутньому.
Щодо теоретичних основ формування корпоративної культури, то в різних наукових джерелах знаходимо такі її визначення:
1. корпоративна культура включає в себе наступні поняття
o mind identity - наявність у персоналу підприємства компанії загального розуміння корпоративної ідеології;
o visual identity - візуальна символіка корпоративної ідеології (логотип);
o behavior identity - поведінка компанії i персоналу у вiдповiдностi з корпоративною ідеологією.
2. корпоративну культуру можна визначити як сферу менеджменту, пов'язану з розвитком інтеграційних процесів управлення, яка включає в якості основних компонентів цінності членів трудового колективу організації, переконання, норми поведінки iкомунікаційної взаємодії працівників в процесі трудової діяльності, елементи матеріального середовища i тим самим відображають iндивiдуальнiсть даної організації;
3. корпоративна культура - це сукупність прийнятих на даному підприємстві норм i правил поведінки по відношенню до клієнтів i партнерів, а також культура мiжособових стосунків на підприємстві. Це - втілення "духу компанії", коли всі співробітники - від керівників до виконавців чітко усвідомлюють задачі компанії i прикладають максимум зусиль для їх реалізації.
З поняттям "корпоративної культури" тісно пов'язана система управління. Взаємозалежність та взаємовплив між ключовими елементами менеджменту організації ілюструє модель американської консалтингової фірми МакКiнсi "7S". Вона включає 7 елементів - системи, стратегії, зв'язки, стиль, співробітники, навички, цінності.
За великим рахунком, організація - це складна соцiотехнiчна система, котра працює тим ефективніше, чим більше у неї ознак колективного організму. Що це за ознаки? Наведемо найбільш важливі.
1. Цілеспрямованість: організація існує для виконання певної місії, необхідної для життєдіяльності надсистеми (міста, регіону, нації, людства).
2. Функціональність: в організації якісно виконуються основні групи системних функцій (наприклад, вистежування розвитку зовнішнього середовища, синхронізація внутрішніх ділових процесів, стратегічне управління, виробництво i надання послуг).
3. Спецiалiзацiя: елементи організації (підрозділи i окремі співробітники) виконують лише одну системну функцію, оскільки системні функції є важко сумісними.
4. Компетентність: здатність кожного елемента якісно виконувати свою функцію визначається здібностями i відповідною квалiфiкацiєю.
5. Цiлiснiсть: стан кожного елемента організації впливає на всю організацію, отже - i на всі iншi елементи системи ("все впливає на все").
Перераховані ознаки фактично є системними принципами. Тож порушення будь-якого з них погіршує стан організації аж до її повного розвалу. Зате правильне застосування системних принципів до конкретних умов організації дозволяє створити її ідеальну модель - зразок, до якого треба прямувати. Справжня ідеальна модель стає критерієм правильного розвитку організації. Більш того, вона починає ніби притягувати до себе i перетворюється на реальний чинник організаційного вдосконалення. Як створити таку модель, показати шляхи її досягнення, донести її до кожного члена організації? Це завдання корпоративної філософії i корпоративної культури.
Література
Закон України "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. - 1991.-№14. - Ст. 84.
Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. - С-П.: ГМП "Формика", 1992. - 385 с.
Основи ринкової економіки / За ред. В.М. Петюха. - К.: Урожай, 1995. - 398 с.
Петюх В.М. Ринкова економіка: Настільна книга ділової людини. - К.: Урожай, 1995. - 430 с.
Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 423 с.
Соболь С.Н. Предпринимательство: Начало бизнеса. - К., 1994. - 176с.

 
 

Цікаве

Загрузка...