WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать: прибуток від пайової участі в спільних підприємствах, здавання майна в оренду (лізинг) , дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов'язаннями, роялті, надходження від екон. санкцій тощо.

 2. До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать: (доходи від реалізації нематеріальних активів).

 3. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є: прибутком від позареалізаційних операцій.

 4. Прибуток – це: та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

 5. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

 6. Прибуток від реалізації продукції – це: прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції та її повною собівартістю.

 7. Маржинальний прибуток – це: обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат.

 8. Маржинальний прибуток слугує критерієм оцінки змоги підприємства покривати ...

 9. Управління розподілом прибутку акціонерного товариства здійснюється на основі розробленої дивідендної політики.

 10. Рентабельність це: відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат.

 11. Рентабельність підприємства - це: (відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів).

 12. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як: (Ці – Сі) / Сі х 100, де Ці, Сі – відповідно ціна й повна собівартість і-го виробу.

 13. Рентабельність продукції визначається як: відношення прибутку від реалізації продукції за певний період до повної собівартості реалізованої продукції (помноживши на 100). Також можна обчислювати як відношення прибутку до обсягу реалізованої продукції.

 14. Рентабельність сукупних активів характеризує: ефективність використання всього наявного майна підприємства.

 15. Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається як відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів.

 16. Рентабельність власного капіталу - це: відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів.

 17. Відношення балансового прибутку до власного капіталу: рентабельність власного капіталу.

 18. Коефіцієнт фінансового лівериджу це: відношення заборгованості до власного капіталу.

 19. Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, які погашаються не раніше ніж 12 місяців (1 рік).

 20. Коефіцієнт термінової ліквідності - це відношення оборотних активів високої (термінової) ліквідності до короткострокових пасивів.

 21. Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями - це:

 22. Ефективність виробництва є синонімом: продуктивність системи виробництва та обслуговування.

 23. Скорочення тривалості робочого тижня - це: соціальна ефективність.

 24. Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів) є: узагальнюючий показник ефективності споживаних ресурсів.

 25. Розрахунок відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів є: показник ефективності виробництва – рентабельність.

 26. Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує: результат діяльності підприємства, унаслідок якої воно має певний зиск (дохід, прибуток) (рівень прибутковості виробництва).

 27. Поняття обліковий відсоток відноситься до:

 28. Найкращих результатів підприємство можна досягти за рахунок: зростання продуктивності суспільної праці.

 29. Оптимальними вважаються витрати на виробництво і реалізацію продукції, які забезпечують ...

 30. Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників:

 31. Родовою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства з найменшими витратами суспільної праці або часу.

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. За ступенем збільшення ефекту ефективність виробництва може бути: первинною, мультиплікаційною, синергічною.

 2. Резонансний ефект має місце, коли якесь нововведення в певній галузі активізує і стимулює розвиток інших явищ у виробничій сфері.

 3. Величина інтегрального ефекту залежить від: практичної реалізації того чи того управлінського рішення.

 4. Загальна та порівняльна ефективність витрат це:

 5. Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації це: відповідність продукції підприємства поточному платоспроможному попиту.

 6. Реструктуризація включає в себе наступні складові:

 7. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається: реструктуризацією.

 8. Реструктуризації підприємства має бути спрямована насамперед на: якнайскоріше забезпечення виживання підприємства та відновлення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

 9. Стратегічна реструктуризації підприємства забезпечує: довготермінову його конкурентоспроможність.

 10. Реструктуризація підприємства пов'язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу, які супроводжуються орієнтацією на конкурентноспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається: управлінською.

 11. Який вид реструктуризація підприємства характеризується процесами комерціалізації або корпоратизації підприємства? Організаційно-правовий вид.

 12. Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є: поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства.

 13. Проведення реструктуризації підприємства можливо шляхом: об'єднання, злиття, розподілу, виділення зі складу об'єднання, реорганізації.

 14. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але який має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій, без якого неможлива кооперація і збут на підприємстві, відноситься до: підприємства, яке важко піддається реорганізації.

 15. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується: підрозділом з великою можливістю освоєння нових ринків, але з досить значним рівнем специфічних виробничих знань і технологій для самостійного існування, що утруднює зміну асортименту продукції та відповідно виробничого процесу.

 16. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній цілі відносяться до підприємств, які підлягають ліквідації.

 17. Процес фінансового оздоровлення починається з виявлення та аналізу причин фінансової кризи.

 18. При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати: причину фінансової кризи підприємства і визначити цілі та стратегію санації.

 19. Система санаційних заходів розробляється на основі: стратегії (узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей через координацію та розподіл ресурсів компанії).

 20. Система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається: програмою санації.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...