WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

 1. Концепція нововведень, вперше була сформульована в наукових працях:

 2. Розвиток науки визначається: (потребами технічного прогресу).

 3. Результатом інноваційних процесів є новини, а запровадження їх у господарську практику визнається за нововведення.

 4. Ідея, пропозиція або проект, які після пророблення виллються в інновацію називаються:

 5. Пропозиція, щодо використання уже якось обґрунтованої і впровадженої ідеї інновацій називається:

 6. Інноваційна діяльність – це впровадження будь-чого нового щодо організації або в її безпосереднього оточення.

 7. Інноваційний час – це проміжок часу між виникненням навини і втіленням її у нововедення.

 8. Інновації, що забезпечують виживання підприємства, як реакція на нововведення, що здійснюють конкуренти називають:

 9. Інновації, що носять упреждающий характер із метою одержання конкурентних переваг у перспективі, називаються:

 10. За роллю у процесі виробництва інновації підрозділяються на:

 11. За яким критерієм інновації поділяються на реактивні та стратегічні?

 12. Наукова політика – це:

 13. До основних напрямів науково-технічного процесу в промисловості відносяться: 1) створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій; 2) створення нових і вдосконалення існуючих засобів праці та кінцевої продукції; 3) створення нових і поліпшення якості застосовуваних матеріалів; 4) механізація та автоматизація вир-ва.

 14. Пріоритетними напрямками науково-технічного прогресу є: 1) застосування прогресивних базових технологій; 2) системи машин для легкої та харч. індустрії, багатоопераційні верстати з ЧПК, робототехн. й роторно-конвеєрні комплекси, гнучні автоматизовані системи, ПК; 3) застосування нових синтетичних, керамічних, надчистих матеріалів із заданими властивостями; 4) комплексна автоматизація на базі впровадження САПР, ГВС, АСУВ.

 15. Робототехнічні і роторно-конвейєрні комплекси є одним із пріоритетних напрямків НТП, а саме: створення нових і вдосконалення існуючих засобів праці та кінцевої продукції.

 16. Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва виступає:

 17. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються технічними нововведеннями.

 18. Інноваційні процеси, результатом яких є нові методи і форми організації виробництва, називаються: організаційними нововведеннями.

 19. Нововведення, що призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності конкретних підприємств, є: локальні новини.

 20. Технічні новини обумовлюють перш за все відповідні організаційні нововведення, а останні потребуються певних змін в економічному механізмі діяльності підприємств.

 21. Суть організаційного процесу полягає в удосконаленні існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробництва і праці, елементів господарського механізму в усіх ланках управління економікою.

 22. Ключовими об'єктами організаційного прогресу є: удосконалення організації виробництва, раціоналізація елементів господарського механізму, поліпшення організації праці.

 23. До основних тенденцій організаційного прогресу відносяться: прискорення темпів розвитку окремих (деконцентрації, конверсії, диверсифікації) та посилення взаємозв'язків усіх суспільних форм організації виробництва; посилення безперервності та гнучкості вир-ва; розвиток колективної форми організації та оплати праці; раціоналізація організації потоку й використання засобів виробництва та кінцевої продукції; формування нових типів сусп. комбінації речових і особистісних елементів процесу вир-ва, науки та вир-ва, вир-ва і сфери споживання; удосконалення організації функціонування господ. механізму, активізація людського чинника через здійснення кадрової політики.

 24. Підвищення рівня концентрації виробництва відбувається: через збільшення розмірів підприємств, зосередження процесів вир-ва, робочої сили, засобів вир-ва й випуску продукції на все більш великих підп-вах.

ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Прогноз – це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому.

 2. Прогнозування розвитку (стану) підприємства – це наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану (рівня розвитку в цілому, окремих напрямків діяльності) в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану.

 3. Метод прогнозу, що ґрунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів, це: (прогноз на основі індикаторів).

 4. Прогноз на основі індикаторів – це: метод прогнозу, що ґрунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів

 5. Передпланове прогнозування можливих варіантів розвитку поділяється на такі напрямки:

 6. Планування – це: процес визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.

 7. Планування, що охоплює на підприємстві довгострокове (стратегічне) і середньострокове планування називається: перспективним.

 8. Заключним розділом плану розвитку підприємства є: фінансовий план.

 9. Головна мета бізнес-плану – це:

 10. Бізнес-план може розроблятися з метою:

 11. Резюме бізнес-плану це: короткий огляд бізнес-проекту, його ключових аспектів, повідомлення про наміри.

 12. Метод складання плану, що засновується на використанні норм і нормативів витрат живої та уречевленої праці для визначення змінних величин, це:

 13. За економічним змістом показники, через які виражаються планові завдання, поділяються на: натуральні та вартісні.

 14. Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення називається: стратегією.

 15. Які фактори впливають на формування стратегічних цілей діяльності підприємства? Фактори зовнішнього середовища.

 16. Головною метою стратегічного управління підприємством в умовах ринку є:

 17. Система стратегічних цілей розвитку підприємства визначається: місією підприємства.

 18. До методів портфельного аналізу та вибору стратегії належать: матричні методи: метод, запропонований Бостонською консультативною групою – БКГ; метод консультаційної групи "Мак-Кінсі"; загальний стратегічний метод Портера; метод консультаційної "групи Артур Д. Літлл"; метод консультаційної групи "Шелл".

 19. Метод вибору генеральної стратегії, що базується на залежності розмірів витрат на виробництво від його обсягу і відображає вплив лише внутрішніх чинників називається: методом кривих освоєння.

 20. До аспектів, що характеризують відмінності між стратегічним та тактичним плануванням відносять: часовий, за охопленням сфер впливу, сутнісно-змістовий.

 21. Яка з систем використовує за планово-облікову одиницю деталь певного найменування? Подетальна система оперативного планування.

 22. До принципів державного регулювання належать: мінімальне втручання держ. органів у екон. процеси; опосередкований вплив на суб'єктів господарювання (за допомогою встановлюваних державою екон. регуляторів і нормативів).

 23. До основних економічних функцій держави відносяться: 1) забезпечення сприятливої правової бази та суспільної атмосфери; 2) визначення глобальної стратегії розвитку країни, індикативне макроекономічне планування; 3) узгодження і стимулювання пріоритетних напрямків інноваційних процесів та інвестиційної діяльності; 4) перерозподіл ресурсів, стабілізація економіки та соц. захист населення; 5) моніторинг та регулювання процесі охорони і відтворення навколишнього природного середовища.

 24. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до непрямої регламентації?

 25. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до прямої регламентації?

 26. В умовах ринку до економічної функції держави відноситься:

 27. Державне регулювання економіки в умовах ринку –це:

 28. До основних принципів податкової системи в Україні належать: стабільність; обов'язковість; соц. справедливість за визначення й стягнення податків, зборів та обов'язкових платежів; передбачення відповідних пільг для окремих платників податків.

 29. Податкова система України є: триступеневою і складається з прямих і непрямих податків, а також з обов'язкових платежів і зборів.

 30. Антимонопольне законодавство, що діє в багатьох країнах, націлене, у першу чергу, на забезпечення ...

 31. Як повинна відноситися держава до монополії в умовах ринкової економіки?


 
 

Цікаве

Загрузка...