WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Це знак охорони суміжних прав, який можуть використовувати на всіх примірниках фонограм або їхніх упаковках виробники фонограм і виконавці для сповіщення про свої права.

 1. Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його реєстрації і отримання суб'єктом підприємництва: свідоцтва, яке засвідчує його пріоритет.

 2. Передача власником права використання нематеріальних ресурсів іншій зацікавленій особі здійснюється у формі ліцензійної угоди.

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. За регіональною ознакою інвестиції поділяються на: внутрішні (вітчизняні) й зовнішні (іноземні). Внутрішні поділяються на фінансові та реальні, а зовнішні – на прямі й портфельні.

 2. У залежності від того, хто виступає інвестором інвестиції поділяють на: власні та запозичені.

 3. За формами власності інвестиції поділяються на: приватні та державні.

 4. Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на: (фінансові та реальні.)

 5. Фінансовими називаються інвестиції, які означають використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

 6. Чи відрізняються поняття "капітальні вкладення" та "інвестиції"? Капітальними вкладеннями називають реальні (виробничі) інвестиції.

 7. Інвестиційна діяльність підприємства може здійснюватись за рахунок таких джерел: (бюджетних інвестиційних асигнувань, позичкових фінансових коштів, залучених фінансових коштів).

 8. Величина чистих капіталовкладень визначається як: із загального обсягу капітальних вкладень треба виключити розмір амортизаційних відрахувань, котрі використовуються, як відомо, на просте відтворення основних фондів та іншого майна підприємства.

 9. За яким критерієм інвестиції поділяються на реальні та фінансові? На реальні та фінансові поділяються внутрішні інвестиції. Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за кордоном).

 10. Позикові джерела формування інвестиційних ресурсів це:

 11. Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів підприємства є __________ джерело формування інвестиційних ресурсів

 12. До власних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства не належать:

 13. Вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та державами називають: іноземними інвестиціями.

 14. Інвестиційний лізинг є однією з перспективних форм залучення _________ інвестиційних ресурсів.

 15. На обсяг інвестицій впливає:

 16. Фінансування інвестиційного проекту придбання цінних паперів держави здійснюється наступним методом фінансування:

 17. Фінансові інвестиції здійснюються за рахунок: капіталу.

 18. Період окупності інвестицій характеризує:

 19. Внутрішня норма дохідності – це: дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів називається

 20. Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів називається: внутрішньою нормою дохідності.

 21. Величина грошового потоку по реальним інвестиціям визначається як: сума чистого доходу підприємства та безготівкових витрат (зокрема амортиз. відрахувань).

 22. Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків має назву:

 23. Чистий приведений дохід визначається як: різниця між теперішньою вартістю грошового потоку і сумою інвестиційних коштів за проектом, що реалізується, тобто відображає абсолютну економічну ефекту від реалізації інвестицій.

 24. Відтворювальна структура інвестицій – це співвідношення довгострокових витрат на: просте й розширене (техн. переозброєння і реконструкція, нове будівництво) відтворення основних фондів.

 25. Головна тенденція зміни відтворювальної структури інвестицій впродовж останніх років полягає : в значному збільшення частки витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств у більшості галузей виробничої сфери.

 26. Позитивною тенденцією в динаміці елементно-технологічної структури капітальних вкладень є: поступове збільшення частки витрат на устаткування, інструмент та інвентар за відносного зменшення питомої ваги вартості будівельно-монтажних робіт.

 27. Фінансові інвестиції – це вкладення (використання) капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

 28. Які цінні папери, що обертаються на фондовому ринку, не є фінансовими інструментами інвестування діяльності підприємства? (Опціони.)

 29. Пайові цінні папери це: цінні папери, за якими емітент не несе зобов'язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їхнім власникам право на участь в управління справами емітента та одержання частини майна за ліквідації емітента.

 30. Боргові цінні папери це: цінні папери, за якими емітент бере на себе зобов'язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на участь в управлінні справами емітента.

 31. Яка класифікаційна ознака має найбільш суттєве значення для інвестора при виборі акції, як об'єкта фінансового інвестування? (Особливості реєстрації та обігу.)

 32. Найбільш суттєве значення для інвестора з позиції принципово різноманітних інвестиційних якостей має розподіл акцій по... (Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими і простими.)

 33. Яка класифікаційна ознака розподілу облігацій має істотне значення для інвестора з позиції рівня їх ризиків? (Облігації випускаються двох видів: 1) облігації внутрішньої державної та місцевої позик; 2) облігації підприємств. Вони можуть бути іменними та на пред'явника, відсотковими та безвідсотковими (цільовими), такими, що вільно обертаються або з обмеженими обігом.)

 34. В залежності від мети вкладання коштів для інвестора істотне значення має розподіл облігацій на: (Облігації випускаються двох видів: 1) облігації внутрішньої державної та місцевої позик; 2) облігації підприємств. Вони можуть бути іменними та на пред'явника, відсотковими та безвідсотковими (цільовими), такими, що вільно обертаються або з обмеженими обігом.)

 35. Чи відрізняється величина грошового потоку по фінансовим інструментам інвестування від величини грошового потоку при реальних інвестиціях?

 36. Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами зводиться по суті:

 37. Величина грошового потоку по пайовим цінним паперам розраховується як: (Пайові цінні папери, за якими емітент не несе зобов'язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їхнім власникам право на участь в управління справами емітента та одержання частини майна за ліквідації емітента.)

 38. Величина грошового потоку по борговим цінним паперам розраховується як: (Боргові цінні папери, за якими емітент бере на себе зобов'язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на участь в управлінні справами емітента.)

 39. Сума періодично виплачуваних відсотків та вартість їх реалізації по закінченню терміна

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Технічний розвиток підприємства – це процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності.

 2. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом модернізації, технічного переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва.

 3. Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення капітального ремонту устаткування, технічного доозброєння підприємства, заміни спрацьованого устаткування новим такого самого технічного рівня.

 4. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливо за рахунок проведення:

 5. Метою проведення модернізації є:

 6. В результаті проведення реконструкції діючого підприємства за необхідністю можуть бути:

 7. Які із нижченаведених показників характеризують ступінь технічної оснащеності праці персоналу? Фондоозброєність праці, енергоозброєність праці.

 8. Коефіцієнт механоозброєності праці розраховується, як відношення середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні.

 9. Коефіцієнт, що визначає кількість застосованих пристроїв, оснастки та інструментів на одну оригінальну деталь кінцевого виробу, називається: коефіцієнтом технологічної оснащеності виробництва.

 10. Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує рівень прогресивності технології.

 11. До показників, що характеризують технічний рівень устаткування відносять: продуктивність (потужність), надійність та довговічність, питому металомісткість, середній строк експлуатації, частку прогресивних видів обладнання в загальній кількості, частку технічно та економічно застарілого обладнання в загальному парку.

 12. Частка технічного та економічно застарілого устаткування у загальному парку дозволяє визначити технічний рівень устаткування.

 13. До показників, що характеризують рівень прогресивності технології відносять: структура технологічних процесі за трудомісткістю, частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції, середній вік застосування технологічних процесі, коефіцієнт використання сировини і матеріалів.

 14. На якому етапі процесу економічного управління технічним розвитком підприємства передбачається узгодження вибраних рішень та їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку? На етапі програмування (планування) робіт.

 15. Цілі та пріоритети технічного розвитку підприємства визначаються у відповідності із загальною стратегією підприємства на тому чи тому етапі його функціонування.

 16. Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається: сукупністю конкретних заходів, що входять до їхнього складу.

 17. Виробнича потужність підприємства – це: максимально можливий річний обсяг випуску продукції заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.

 18. Виробнича потужність підприємства визначається в тих самих одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються), т.б. натуральні або умовно натуральні вимірники.

 19. Виробнича потужність багатономенклатурних виробництв: може визначатися також вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті такого підприємства потужність позначають двома вимірниками: у чисельнику – натуральні показники за видами продукції; у знаменнику – загальний вартісний (грошовий) показник.

 20. Вхідна виробнича потужність підприємства – це: потужність підприємства на початок року.

 21. Виробничі підрозділи підприємства, які виконують головні технологічні процеси і мають вирішальне значення для забезпечення випуску профільних видів продукції, називають: провідними цехами.

 22. Виробнича потужність підприємства установлюється виходячи з потужності провідних цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів) основного виробництва.

 23. В розрахунки виробничої потужності підприємства враховується: а) усе чинне і нечинне внаслідок несправності, ремонту устаткування осн. вир. цехів; б) устаткування, що перебуває на складі і має бути введене в експлуатацію в осн. цехах протягом розрахункового періоду; в) понаднормативне резервне устаткування; г) понаднормативне устаткування доп. цехів, якщо воно аналогічне технологічному устаткуванню осн. цехів.

 24. Для підприємств з дискретним процесом виробництва максимально можливий фонд часу роботи устаткування визначається, виходячи з фактичного режиму роботи основних цехів і встановленої тривалості змін у годинах з відрахуванням часу на проведення ремонтів устаткування, вихідних і святкових днів.

 25. Якщо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства більше одиниці, то:

 26. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення величин поточної і проектної потужності.

 27. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ відображає співвідношення:

 28. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ характеризує рівень використання устаткування:

 29. Рівень використання устаткування по продуктивності визначає: (коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування).


 
 

Цікаве

Загрузка...