WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Чистий франчайзинг, як особлива форма ведення бізнесу передбачає: що незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на зобов'язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної фірми (надавати такі самі послуги).

 2. Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то даний метод ведення бізнесу називають: франчайзингом.

 3. Франзайзинг розповсюдження продукції дає франчайзоотримувачу право: використовувати товарний знак фірми (франчайзодавця) в обмін на розповсюдження продукцію цієї фірми.

 4. Комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача передбачає: право господарювати від імені і під торговельною маркою франчайзодавця з виплатою йому певного відсотку від свого доходу як матеріальної (грошової) винагороди.

 5. Підприємницька діяльність у сфері посередництва має на меті інтегрувати економічні інтереси виробників і споживачів.

 6. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється в формі: агентування.

 7. Згідно чинного законодавства України не дозволяється займатися підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян:

 8. Метод здійснення підприємницької діяльності, за якого достатньо відома фірма делегує іншому підприємству право використовувати своє ім'я та товарний знак в обмін на зобов'язання виготовляти або продавати її продукцію називають: франчайзингом.

 9. Класична модель підприємництва орієнтована на: найефективніше використання наявних ресурсів підприємства.

 10. Багаторічний досвід господарювання у країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі підприємницької діяльності: класичну та інноваційну моделі з альтернативним варіантом їхнього поєднання.

 11. Основними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є: формування інфраструктури підтримки й розвитку підприємництва; створення сприятливих умов для використання суб'єктами підприємництва держ. фін., мат.-техн. та інформаційних ресурсів, науково-техн. розробок і технологій; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; удосконалення підготовки та перепідготовки кваліфікації кадрів; фінансова підтримка інноваційних проектів.

 12. В якій частині договору вказуються юридичні адреси сторін (партнерів): у заключній частині.

 13. До загальних умов, які включаються в основну частину договору належать такі положення як: арбітражні приписи (застереження) і перелік форм-мажорних обставин, з настанням яких виконання договірних зобов'язань припиняється на час їхньої дії.

 14. Основна частина договору складається із специфічних умов, котрі є характерними для конкретної угоди і охоплюють: 1) предмет договору й кількість товару; 2) якість товару; 3) ціна товару; знижки або націнки; 4) засадні умови поставки; 5) форма оплати; 6) термін поставки; 7) маркування, упаковка, тара; 8) порядок здавання-приймання товару; 9) відповідальність сторін; 10) додаткові застереження , якщо такі є.

 15. Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) повинна бути зазначена у: преамбулі.

 16. Правове регулювання відносин, котрі виникають у процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права – (? договірне чи цивільне, чи господарське, чи адміністративне, чи міжнародне)

 17. Комерційний трансферт є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : фінансових відносин.

 18. Ліцензування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : виробництва.

 19. Бартер є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: товарообміну.

 20. Факторинг є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : фінансових відносин.

 21. Зустрічна поставка є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : товарообміну.

 22. Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від свого імені є: дилери.

 23. Проектне фінансування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: виробництва.

 24. Систему взаємовідносин, котра встановлюється між підприємцем і фактор-фірмою (банком) , яка бере на себе дебіторську заборгованість підприємця або купує у підприємця його вимогу до того чи іншого партнера щодо оплати боргу називають: факторингом.

 25. Форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або кількох товарів (видів продукції) обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого товару, але на безгрошовій основі називається: бартером.

 26. Офіційна письмова пропозиція продавця (направлена потенційному покупцю) про продаж партії товару з дотриманням певних умов контракту (угоди) має назву: оферта.

 27. Договірні відносини, які встановлюються між підприємцями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату (успіху) за рахунок обміну наслідками своєї діяльності називають: товарообмінні операції.

 28. Спільна підприємницька діяльність – це: функціонування організаційного утворення, статутний фонд якого формується за рахунок пайових внесків партнерів-засновників, котрі уособлюють різні форми власності, або один з них є іноземною фізичною чи юридичною особою.

 29. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність організаційно-структурних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме:

 30. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність економічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме:

 31. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність соціально-психологічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме:

 32. Спільне підприємництво є однією із форм міжнародної підприємницької діяльності з високим рівнем інтернаціоналізації.

 33. Надвисокий рівень інтернаціоналізації інтегрує такі форми міжнародного бізнесу та елементи міжнародного співробітництва як: територіально-виробничі та багато-сторонні міжнародні економічні зв'язки.

 34. Широкомасштабною формою міжнародного бізнесу з відносно високим рівнем інтернаціоналізації є: науково-технічна, виробнича та сервісна кооперація.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ

 1. Об'єктом винаходу може бути: продукт і спосіб.

 2. Винаходом може бути технічне рішення яке має: новизну, винахідницький рівень, промислову придатність.

 3. Об'єктом корисної моделі може бути: конструктивне вирішення пристрою або його складових частин.

 4. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається промисловим зразком і забезпечується правовою охороною за умов його новизни та промислової придатності.

 5. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається промисловим зразком, якщо воно є: новим, тобто якщо сукупність його суттєвих ознак, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості виробу, не стала загальнодоступною у світі до дня фіксації його пріоритету.

 6. Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об'єктами промислової власності? (Об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товару, фірмове найменування, способи захисту від недобросовісної конкуренції).

 7. Товарний знак фірми повинен бути: 1) новим (новизна т.з. розглядається стосовно сфери його використання, тобто переліку товарів, які він охороняє, і часу його дії, тобто терміну чинності даного товарно знака); 2) оригінальним (т.з. має суттєво відрізнятися від уже зареєстрованих і відомих позначень); 3) охоронопридатним (мати можливість офіційної реєстрації).

 8. Інформаційний продукт – це результат інформаційної діяльності, який ...

 9. Програмне забезпечення – це ...

 10. Іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об'єктів та їх взаємовідношення, називається:

 11. Раціоналізаторська пропозиція – це технічне вирішення, яке є новим і корисним для підприємства, до якого воно подано.

 12. Нематеріальні активи – це категорія, яка виникає внаслідок володіння правами на об'єкти інтелектуальної власності або на обмежені ресурси та їхнього використання в господарській діяльності з отриманням доходу.

 13. Які об'єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового захисту? "Ноу-хау", раціоналізаторські пропозиції, гудвіл, які є власністю підприємства.

 14. Патент – це виданий державним органом охоронний документ, який підтверджує право його власника на відповідний об'єкт промислової власності.

 15. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується: патентом.

 16. Право власності на товарні знаки засвідчується: свідоцтвом.

 17. Право використовувати найменування місця походження товару у рекламних цілях мають: суб'єкти, які першими отримали свідоцтво реєстрації.

 18. Що означає символ R , , який проставлений у верхньому або нижньому правому куті товарного знаку?


 
 

Цікаве

Загрузка...