WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
31. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість підприємству працівників за операціями з оплати праці наводиться у статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".
32. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включенідо інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам.
33. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.
Звіт про фінансові результати
34. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.
35. У статті "Непрямі податки та інші вирахування з доходу" відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори).
35.1. Показники про непрямі податки, інші вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках.
36. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу.
37. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати".
38. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.
39. У статті "Інші операційні витрати" відображаються: адміністративні витрати, витрати на збут; собівартість реалізованих оборотних активів (крім фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів; списання безнадійних боргів; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)).
40. У статті "Інші звичайні доходи" відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
41. У статті "Інші звичайні витрати" відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
41.1. Сума єдиного податку наводиться у рядку 165 Єдиний податок".
42. У статтях "Надзвичайні витрати" і "Надзвичайні доходи" відображаються відповідно: втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
43. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток. У цій статті наводиться плата за спеціальний торговий патент, а також сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.
44. У статті "Чистий фінансовий результат" відображається чистий прибуток або чистий збиток. У зведених фінансових звітах показники прибутку та збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.
Елементи операційних витрат
45. У розділі II Звіту про фінансові результати "Елементи операційних витрат" наводиться сума відповідних елементів операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.
Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
В.М. Пархоменко
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………1
Глава 1. Особливості здійснення розрахунків 5
у сфері зовнішньоекономічної діяльності 5
1.1. Розрахунки у безготівковій іноземній валюті 5
1.2. Розрахунки в готівковій іноземній валюті 8
Глава 2. Облік експортних операцій 12
2.1. Особливості обліку експортних операцій 12
2.2. Продаж інвалюти 13
2.3. ПДВ при експорті товарів (робіт, послуг) 16
2.4. Бюджетне відшкодування ПДВ 19
2.5.Оподаткування прибутку від експортних операцій 25
Глава 3. Облік імпортних операцій 27
3.1. Особливості обліку імпортних операцій. Купівля інвалюти 27
3.2 ПДВ при імпорті товарів (робіт, послуг) 31
3.3.Оподаткування прибутку від імпортних операцій 34
Глава 4. Облік товарообмінних (бартерних) операцій 35
4.1. Порядок проведення товарообмінних (бартерних) операцій 35
4.2.Порядок оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій 38
Глава 5. Особливості обліку товарів при здійсненні зовнішньоторго-вельних операцій 42
5.1. Особливості обліку експортних товарів 42
5.2. Облік імпортних товарів 47
5.3. Облік реекспортних товарів 49
Глава 6. Аналіз зовнішньоторговельних операцій та фінансового стану підприємств 51
6.1. Аналіз зовнішньоторговельних операцій 51
6.2. Аналіз фінансової звітності підприємства 57
Додатки 97
Рекомендована література…………………………………………………97

 
 

Цікаве

Загрузка...