WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

гр. 3 - ряд. 12 гр. 3)
у тому числі: 20200 Х Х Х
13.1 постійні розподілені (ряд.7 гр.3 х ряд.5 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальнови-робничих витрат 20200 Х 20200 Х
13.2 постійні нерозподілені
(ряд. 13 гр. 3 - ряд. 13.1 гр. 3) 0 Х Х 0
Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 1999 р. N131)
РОЗРАХУНОК ВТРАТ ВІД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ
Назва спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства Частка в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, що належить підприємству Сума збитку спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звітному періоді (тис. грн.) Втрати від участі в капіталі (тис. грн.)
1 2 3 4
Підприємство 1 26 10000 2600*
Підприємство 2 44 3000 1320*
Разом Х 13000 3920
*Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.
Додаток 3
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
РОЗРАХУНОК СУМИ ВИТРАТ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ*
Надзвичайні витрати (тис. грн.) Ставка податку на прибу-ток (%) Зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій (тис. грн.) (гр. 1 х гр. 2 : 100) Сума надзвичайних витрат у звіті про фінансові результати (тис. грн.) (гр. 1 - гр. 3)
1 2 3 4
25 000 30 7 500 17 500
* У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 19
"ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ"
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України
від 07 липня 1999 р. N 163
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 1999 р. за N 499/3792
(В текст внесено зміни та доповнення
Наказами Міністерства фінансів України
від 28 січня 2000 р. №15)
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств.
2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ).
3. Це положення не застосовується до операцій щодо об'єднання підприємств, які перебувають під спільним контролем, і до обліку часток у спільних підприємствах.
4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:
Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.
Дата придбання - дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.
Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдінгового) підприємства.
Злиття - об'єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об'єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець.
Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".
Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.
Материнське (холдінгове) підприємство - підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.
Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.
Несприятливі контракти - контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлено внаслідок їх збитковості або інших причин та готове передати їх іншим підприємствам.
Негативний гудвіл - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.
Об'єднання підприємств - з'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.
Придбання - об'єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій.
Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Частка меншості - частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).
Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Облік придбання
5. Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то покупець, починаючи з дати придбання, повинен:
а) включити до звіту про фінансові результати доходи та витрати придбаного підприємства;
б) відобразити в балансі активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання.
6. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.
7. Придбання відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо придбання здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов'язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату придбання) активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням.
8. Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов'язання визнаються окремо па дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту).
9. Якщо придбання здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, а вартість окремих інвестицій поетапно порівнюється з часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань, які придбані на кожному етапі.
10. Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом строку

 
 

Цікаве

Загрузка...