WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

управлінським персоналом;
г) забезпечення спільного підприємства необхідною технічною інформацією.
Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності
24. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
24.1. Балансова вартість фінансових інвестицій, що включені до складу статті балансу "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств", за такими видами:
24.1.1. Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства.
24.1.2. Фінансові інвестиції в дочірні підприємства.
24.1.3. Фінансові інвестиції у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства).
24.2. Фінансові інвестиції, що включені до складу статей балансу "Інші довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції за собівартістю, за справедливою вартістю, за амортизованою со-бівартістю.
24.3. Підставою для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій.
24.4. Доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період.
24.5. Перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки у капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.
25. Контрольний учасник спільного підприємства у примітках до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію:
25.1. Загальна сума зобов'язань щодо його часток у спільних підприємствах.
25.2. Сума зобов'язань інвестиційного характеру щодо його часток у спільних підприємствах та його частки в зобов'язаннях, які він взяв разом з іншими учасниками.
25.3. Сума своєї частки в зобов'язаннях інвестиційного характеру спільних підприємств.
Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
у виробничій фері
В. М. Пархоменко
---------------------------------
Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12
"Фінансові інвестиції"
ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ АМОРТИЗАЦІЇ ДИСКОНТУ.
ПРЕМІЇ ТА АМОРТИЗОВАНОЇСОБІВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ВІДСОТКА
Приклад 1. Підприємство 3 січня 2000 року придбало облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 46282 грн., тобто дисконт становив 3718 грн. (50000 - 46282).
Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9% річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн. (50000 х 9%)
Ефективна ставка відсотка дорівнює
Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації
Дата Номінальна сума відсотка, грн. Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.* Сума амортизації дисконту, грн. (гр.3 - гр.2) Амортизована собівартість інвестиції, грн.**
1 2 3 4 5
03.01.2000 46282
31.12.2000 4500 5091 591 46873
31.12.2001 4500 5156 656 47529
31.12.2002 4500 5228 728 48257
31.12.2003 4500 5308 808 49065
31.12.2004 4500 5435 935 50000
Приклад 2. Облігації номінальною вартістю 50000 грн. придбані 3 січня 2000 року за 52019 грн., тобто премія становила 2019 грн. (52019 - 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9% річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сумі становить 4500 грн. (50000х9%).
Ефективна ставка відсотка дорівнює
Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації
Дата Номінальна сума відсотка, грн. Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.* Сума амортизації дисконту, грн. (гр.2 - гр.3) Амортизована собівартість інвестиції, грн.***
1 2 3 4 5
03.01.2000 52019
31.12.2000 4500 4161 339 51680
31.12.2001 4500 4134 365 51314
31.12.2002 4500 4105 395 50919
31.12.2003 4500 4073 426 50492
31.12.2004 4500 4008 492 50000
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітним період.
*** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.
Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12
"Фінансові інвестиції"
ПРИКЛАД ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ У КАПІТАЛІ
Підприємство А 3 січня 2000 року придбало частку (40%) у власному капіталі підприємства Б за 668 тис грн. Підприємство А веде облік інвестицій в асоційоване підприємство Б за методом участі в капіталі.
Статті власного капіталу асоційованого підприємства Б На 01.01.2000 На 31.12.2000 Зміни у власному капіталі
Статутний капітал 1000 1000 -
Резервний капітал 250 250 -
Додатковий капітал 300 360* 60
Нерозподілений прибуток 120 180** 60
РАЗОМ 1670 1790 120
* Зростання додаткового капіталу обумовлено дооцінкою необоротних активів.
** У складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2000 прибуток від реалізації товарів підприємству А становить 10 тис. грн. Придбані підприємством А товари у 2000 році не реалізовані.
Чистий прибуток за 2000 рік асоційованого підприємства становить 110 тис грн., сума нарахованих дивідендів 50 тис. грн.
Вартість фінансової інвестиції підприємства А в асоційоване підприємство Б, яка відображається в обліку за методом участі в капіталі, становитиме 712 тис. грн.
Показники Сума, тис. грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Балансова вартість інвестицій на 01.01.2000 668 141
"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" х
Частка інвестора в чистому прибутку за 2000 рік (110- 10)х40% 40 141
"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 721
"Доход від інвестицій в асоційовані підприємства"
Частка інвестора в дивідендах (50 х 40%) 20 373
"Розрахунки за нарахованими доходами" 141
"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу (60 х 40%) 24 141
"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 423
"Дооцінка активів"
Балансова вартість інвестиції на 31.12.2000 712 141
" Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" х
Набирає чинності з 01.07.2000 р.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 14
"ОРЕНДА"
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України
від 28 липня 2000 р. N 181
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2000 р. N 487/4708
(В текст внесено зміни та доповнення
Наказами Міністерства фінансів України
від 30 листопада 2000 р. № 304)
Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі - Положення (стандарт) 14) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності.
2. Норми Положення (стандарту) 14 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними

 
 

Цікаве

Загрузка...