WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

ділового циклу. В контексті ринку і потреб споживача конкурентоспроможність формується як сума зусиль виробника, спрямованих на забезпечення якості продукції на етапах передвиробничого маркетингу (І); на всіх стадіях виробництва продукції (II) і на етапі обслуговування продукції у споживача (III).
Блок І - передвиробничий маркетинг включає вивчення фірмою-виробником причин незадоволення продукцією споживача і розробку стра-тегії та тактики усунення цих причин.
Блок II - забезпечення якості продукції на стадії постачання: прийому, складування, вхідного контролю матеріальних ресурсів і устаткування; забезпечення якості на стадії виготовлення продукції за рахунок забезпе-чення якості засобів праці, предметів праці, самої праці при обробці, скла-данні, монтажі, налагоджуванні, контролі і випробуванні продукції; забезпе-чення якості на стадії реалізації продукції, її відправлення І транспортування, а також за рахунок реклами, вибору каналів перерозподілу, персонального продажу продукції.
Блок III - забезпечення якості продукції на етапі її гарантійного обслуговування, спрямоване на зберігання і навіть підвищення конкурен-тоспроможності продукції під час монтажу, ремонту, обслуговування про-дукції у споживача.
Зупинимось на діях післяпродажного або передвиробничого маркетингу.
Маркетологи фірми з'ясовують фактори, за якими споживач незадоволений продукцією. ЦІ фактори можуть бути комплексними. При достатній кількості причин зниження конкурентоспроможності для вибору оптимального впливу на якість доречним є метод Парето.
Суть методу в даному випадку полягає в тому, що маркетологами фірми визначаються параметри продукції, які не задовольняють споживача. За цими параметрами визначають вагові коефіцієнти.
За значеннями цих вагових коефіцієнтів визначають причини, що мають визначальний вплив на зниження конкурентоспроможності. Для цих причин, у свою чергу, визначають фактори, що зробили попередні причини можливими, знаходять їх коефіцієнти вагомості й знову будують діаграму Парето. Потім знову визначають першорядні причини і так доти, поки не визначиться весь спектр причин зниження якості та перспективних рішень щодо їх усунення.
12.3.Стратегія і тактика ціноутворення
У ринковій економіці ціни поряд з Інформаційною функцією та стиму-люванням економічного способу виробництва І раціональної поведінки спо-живача ще й забезпечують перерозподіл доходів між учасниками бізнесу. І названа роль ціни тим досконаліша, чим менше вона відчуває тиск з боку інфляції та монополізму, конкурентного середовища, стратегічної орієнтації виробника продукції, факторів оточуючого середовища - споживачів, регламентації державою, каналів розповсюдження.
Розглянемо модель цінової стратегії фірми - недосконалого конкурента. Саме ринок недосконалої конкуренції може вважатися домінуючим для виробничого підприємництва. Стратегія ціноутворення для виробничого бізнесу на ринку недосконалої (монополістичної або олігополістичної) конкуренції буде зумовлена зв'язком зі всіма названими чинниками і, в першу чергу, визначатиметься стратегічною метою бізнес-фірми, а по-друге - стратегією прибутків.
Різні цільові орієнтації фірми: збільшення частки ринку, максимізація прибутків, виживання провокують різні тенденції щодо отримання прибут-ків, а конкурентне середовище зумовлює різну стратегію конкурентних переваг фірми на ринку. Ціна продукції фірми-продавця є індикатором і, водночас, каталізатором всіх цих подій (обставин).
Збільшення частки ринку зацікавлює фірму в зростанні продажів про-дукції. При максимізації прибутків фірма керується всіма факторами знижен-ня витрат та зростання обсягів виробництва і продажів, оптимізацією доходів від Інвестицій або швидкого надходження готівкових коштів на фірму. При виборі стратегії виживання фірма прагнутиме забезпечити собі беззбиткове існування в умовах гострої конкуренції та зміни потреб споживачів.
Необхідність отримання прибутку скеровує дії бізнес-фірми у напрямку нарощування виробництва продукції до того обсягу, коли граничний дохід (MR) дорівнюватиме граничним витратам (МС), що приведе до встановлення ціни, при якій, зважаючи на еластичність попиту за ціною, фірма може отримати максимальний прибуток. У такому разі фірма має вибрати відповідне до стратегічної мети і прибутків "поле" маркетингових дій: низькі витрати дозволяють знизити ціну, диференціація вимагатиме "обережних" цін, а зосередження має "ненадійну" ціну, бо певний сегмент фірми на ринку може в перспективі взагалі зникнути.
Принципово ціна на ринку недосконалої конкуренції потрапляє в "ножиці" між платоспроможним попитом та беззбитковістю фірми, може бути діагностована як низька (середня) або висока ціна залежно від того, наскільки стратегічні уподобання фірми та вимоги конкурентного середовища не відхилять справжню ціну продажу від зрівноваженої величини.
У термінах середніх (АС), граничних (МС) витрат та граничного доходу (МR) ціна продукції фірми - недосконалого конкурента (Р) формулюється таким чином:
Р АСmin МС за умови МС = МR (3.3)
Зауважимо при цьому, що шукати найнижчі витрати на одиницю про-дукції (АСminІ) фірма повинна в площині найнижчих граничних витрат {МС).
Розглядаючи далі модель цінової стратегії, зауважимо, що при здійсненні цінової політики фірма не повинна нехтувати всіма зовнішніми та внутрішніми сигналами щодо вибору варіантів цін та методів ціноутворення.
Ринкові реакції на різних етапах розвитку підприємництва були різними, і це враховувалося ціновою політикою фірми, тому і були в свій час сформульовані п'ять концепцій маркетингу, що характеризують спрямо-ваність маркетингових зусиль фірми, порівнюють інтереси фірми, споживачів та суспільства.
Концепція удосконалення виробництва стверджує, що споживачі будуть сприймати продукцію, яка широко розповсюджена і доступна за ціною, а це значить, що керівництво і менеджери повинні зосередити зусилля на удосконаленні виробництва і підвищенні ефективності системи розподілу ресурсів і доходів.
Концепція удосконалення товару виходить з того, що споживачі ви-бирають продукцію найвищої якості, найкращі експлуатаційні властивості й характеристики, отож - зусилля фірми спрямовуються на удосконалення продукції.
Концепція інтенсифікації продажу - споживачі відмовляються купувати продукцію в достатній кількості, якщо фірма не буде вживати заходів у сфері збуту і стимулювання покупців.
Концепція цільового маркетингу стверджує, що умовою досягнення цілей фірми є забезпечення потреб цільових ринків ефективнішими і продук-тивнішими, ніж у конкурентів, способами.
Концепція соціально-етичного маркетингу - збереження змісту попередньої концепції при одночасному збереженні добробуту споживача і суспільства в цілому.
Діяльність фірми та ЇЇ цінова політика має здійснюватися в рамках єдиної концепції.
Стратегія ціноутворення, що визначається попередньо прийнятими рі-шеннями щодо стратегічної мети фірми, стратегії конкурентних переваг та маркетингу для проведення конкретної цінової політики потребує визначення характеру

 
 

Цікаве

Загрузка...