WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

ВД — валовий дохід за

2. Фондомісткість. Характеризує, яка частка вартості ОВФ припадає на 1 грн. валового доходу підприємства

ФМ = Сср. / ВД

На ці показники можуть впливати інфляційні процеси або підвищення рівня цін, тобто фактори, від яких не залежить ступінь використання фондів. Для того щоб уникнути необгрунтованою збільшення або зменшення цих показників, їх визначають умовно-натуральних одиницях.

ФВ = П / Сср

Де П – чиста продукця підприємства

3. Рентабельність основних виробничих фондів.

Визначається як відношення балансового прибутку (Пб) до середнньорічної вартості фондів.

Ровф = Пб / Сср 100%

7. Амортизаційна політика підприємства

Амортизаційна політика відіграє останнім часом все більш помітну роль в управлінні підприємством, суттєво впливаючи на результати фінансової діяльності підприємства.

Амортизація – грошове вираження зносу ОФ, перенесення вартості ОФ на вартість готової продукції.

Амортизація ОФ – поступове віднесення витрат на їх придбання , виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених законом (ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

Підлягають амортизації:

 1. Придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного використання, включаючи витрати придбання племінної худоби та придбання , закладення та вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

 2. Самостійне виготовлення ОФ для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату з/пл працівникам, які були зайнятті на виготовленні таких ОФ;

 3. Проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення ОФ;

 4. Придбання, ремонт і модернізацію легкового автотранспорту лише юридичними особами, господарською діяльністю яких є надання платних послуг з перевезення сторонніх громадян (таксомоторні парки) та послуг з надання легкового автотранспорту в оренду (прокат) стороннім громадянам і організаціям;

 5. Поліпшення якості земель не пов'язаних з будівництвом.

Амортизаційні відрахування є одним із джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства що спрямовуються на його розвиток. Від величини амортизаційних відрахувань залежить величина прибутку, що підлягає оподаткуванню, а від так і розмір податку на прибуток. Ось чому амортизаційна політика суттєвим чином впливає на ефективність господарської діяльності підприємства, а державне регулювання порядку нарахування амортизації на стан економіки в цілому

В Україні законом "Про оподаткування прибутку підприємств" дозволено застосовувати два методи нарахування амортизації: рівномірний та прискорений.

Рівномірний метод нарахування амортизації простий в обрахунку, поширений в застосуванні, проте не враховує терміну експлуатації ОФ, не враховує фізичний і моральний знос.

Згідно з цим Законом для рівномірного методу нарахування всі ОВФ поділені на 3 групи. Для кожної з цих груп свої норми амортизації.

Підлягають амортизації основні фонди у відповідності до таких груп:

група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);

група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 – будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2 (обладнання, устаткування).

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на календарний квартал):

 • група 1 – 2%;

 • група 2 – 10%;

 • група 3 – 6%.

 • Група 4 – 15%

Платник податку може прийняти рішення про застосування інших норм амортизації, що не перевищують вищезазначених норм. Це дасть можливість підприємству альтернативно підійти до визначення розмірів амортизаційних відрахувань, здійснювати управління витратами і фінансовими результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси і раціонально використовувати їх на потреби відтворення необоротних активів.

Платник податку може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи 3, придбаних після набрання чинності цим Законом за такими нормами (у розрахунку на календарний рік)...

Норми нарахування амортизації:

1-й рік експлуатації – 15 відсотків;

2-й рік експлуатації – 30 відсотків;

3-й рік експлуатації – 20 відсотків;

4-й рік експлуатації – 15 відсотків;

5-й рік експлуатації – 10 відсотків;

6-й рік експлуатації – 5 відсотків;

7-й рік експлуатації – 5 відсотків.

З 2004 року передбачається застосування прискореного методу амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин.

Амортизація – систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються на протязі терміну їх корисного використання (експлуатації) /Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" /.

Методи нарахування амортизації основних засобів (які використовуються в бух. обліці):

 1. Прямолінійний;

 2. Виробничий (Сутність метоу полягає у визначенні кількості продукції , яку може виробити машина за нормативний термін експлуатації. Тоді амортизацію нараховують за реальною кількістю продукції, що вироблена протягом року);

 3. Зменшення залишкової вартості;

 4. Прискореного зменшення залишкової вартості;

 5. Кумулятивний.

Формування амортизаційної політики підприємства передбачає:

 • Вибір відповідних методів амортизації з урахуванням специфіки діяльності підприємства та чинного законодавства;

 • Переоцінку основних фондів;

 • Забезпечення цільового використання амортизаційного фонду;

 • Оцінку ефективності амортизаційної політики.

8. Оборотні засоби та їх структура

Оборотні засоби підприємства - це сукупність оборотних фондів та фондів обігу.

Оборотні фонди являють собою частину засобів виробництва, які беруть участь в одному виробничому циклі, при цьому переносять усю свою вартість на вартість готової продукції і змінюють свою натуральпу форму. Це матеріали, конструкції, деталі тощо.

Фонди обігу це частина оборотних засобів у вигляді товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів підприємства, які функціонують у сфері обігу, забезпечуючи безперервність процесу виробництва.

Таким чином, оборотні фонди обслуговують сферу виробництва, і фонди обігу - сферу обігу.

Для того щоб країще зрозуміти сутність оборотних фондів та фондів обігу, розглянемо їх структуру. До оборотних фондів входять такі елементи:

І. Виробничі запаси, які необхідні для забезпечення процесу виробництва сировиною та матеріалами.

До виробничих запасів належать:

 • основні матеріали, сировина, конструкції та деталі, які безпосередньо братимуть участь у процесі виробництва і саме з яких виготовлятиметься продукція;

 • допоміжні матеріали, конструкції, деталі, які на відміну від основних не пов'язані безпосередньо з виготовленням продукції, але необхідні для виробничого процесу. До них належать мастильні матеріали, природні маси, паливо, запасні частини до устаткування тощо;

 • малоцінний інвентар та інструментн, що швидко зношуються. За характером практичного застосування вони поділяються на малоцінний інвентар та інструмент і на господарський та конторський інвентар. Ці засоби праці об'єднуються в одній групі, незважаючи на різне призначення тому, що вони мають невелику вартість і відносно невеликий строк служби (до одного року). До цієї групи можуть бути віднесені також спецодяг, спецвзуття та нші захисні пристосування.

ІІ. Незавершене виробництво це предмети праці, обробку (переробку) яких незавершено підприємством. Воно є лише на тих підприємствах, де тривалість виробничого циклу більша за один день. У вартісному виразі незавершене виробництво охоплює витрати на придбання матеріалів, запасних частин, конструкцій, сировини, заробітну плату та інші грошові кошти, необхідні для завершення виробничого циклу, але на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року тощо) такий цикл не встигає бути завершеним.

III. Витрати майбутніх періодів. До витрат майбутніх періодів належать витрати на виконання науково-дослідних та раціоналіалізаторських робіт, освоєння нової техніки, орендну плату та ін., які здійснюються в поточному році, але на собівартість продукції будуть віднесені в наступному періоді.


 
 

Цікаве

Загрузка...