WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Платоспрможність підприємства – тобто його здатність вчасно розрахуватись з боргами, визначається за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Вони показують, на скільки короткострокові зобов"язання покриваються ліквідними активами.

Коефіцієнт загальної ліквідності – це відношення оборотних активів до короткострокових пасивів.

клз = Коазк

Коа –оборотні активи підприємства; Кзк – короткострокова заборгованість підприємства.

Якщо клз < 2, то платоспрможність підприємства вважається низькою. За надто високого його значення ( клз > 3-4), може виникнути сумнів в ефективності використання оборотних активів.

Коефіціент термінової ліквідності – відношення оборотних активів високої ліквідності до корткострокових пасивів.

клт = Ктлзк

Ктл – оборотні активи високої ліквідності, до яких відносять оборотні активи за мінусом товарно-матеріальних запасів (запасів і витрат).

Коли клт < 1, то платоспрможність підприємства невисока.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – це відношення абсолютно ліквідних активів до короткострокових пасивів.

кла = Калзк

Кал - абсолютно ліквідні активи підприємства, до яких належать гроші та короткострокові фінансові вкладення (ліквідні цінні папери).

Ситуація нормальна коли кла > 0.5.

27. Реструктуризація підприємства

Реструктуризація – це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів,спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення,збільшити обсяг випуску конкурентоспрможної прдукції, підвищити ефективність виробництва.

Метою реструктуризації є створення повноціних суб"єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати. Отже процес реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств.

Реструктуризація це не разова, а постійна функція підприємства, за доп якої підприємство адаптується до вимог ринку, поліпшує свій фінансовий стан.

Реструктуризація передбачає:

- економічне обгрунтування проведення реструктуризації, в рамках якого визначають мету рес-ії, аналіз сильних і слабких сторон підприємства, аналіз фінансового стану.

- вибір форми/виду рестр-ії , відповідність до загальної стрватегії підприємства.

- розробка бізнес плану реструктуризації підприємства (обгрунтування доцільності рестр-ії).

Основні форми і види реструктуризації:

Форми: оперативна; стратегічна.

Види : управлінська; технічна; економічна; фінансова; організаційно-правова.

Ступінь: часткова реструктуризація (обмежена); комплексна реструктуризація (усебічна).

Форми: Оперативна реструктуризація – розв"язують дві основні прблеми: забеспечення ліквідності та суттєве поліпшення результатів діяльності підприємства. Період оперативної реструктуризації приблизно 3 – 4 місяці. Комплекс заходів з оперативної реструктуризації містить передовсім заходи з зниження всіх видів витрат (без одержання будь яких суттєвих інвестицій) і швидкого збільшення обсягу збуту прдукції та обороту капіталу. Проте, якщо процес перетворення буде зупинено після завершення оперативної реструктуризації, то підприємство знов опинеться в кризовому стані.

Стратегічна реструктуризація – забеспечує довготермінову конкурентоспроможність. Для цього необхідне визначення стратегічної метипідприємства, розробка стратегічної концепції розвитку, а також напрямів та інструментів реалізації цієї мети. Отже реструктуризації підприємства передує оцінка його стану. Аналіз і реформування можна прводити, якщо маємо всебічно обгрунтовану мету реструктуризації, яку можна сформулювати таким чином: продукція підприємства має відповідати поточному платоспрможному попиту. Підприємство, що задовольняє цю вимогу, з одного боку, зберігає централізований контроль у найбільш важливих сферах діяльності, а з іншого – відроджується завдяки проведенню активної науково-технічної та ринкової стратегії в межах кожної товрної групи. Як правило кризовий стан підприємства зумовлений не однією, а багатьма причинами. Їх буває то більше, що більш повільною є реакція суб"єктів господарювання на зміну типу господарської системи.

Види: Організаційно-правовий вид реструктуризації – характеризується процесами комерціалізації, корпоратизації, зміни організаційної структури та власника держ підприємства.

Технічна реструктуризація – пов"язана із забеспеченням таког стану підприємства, за якого воно досягає відповідного рівня виробничого потенціалу, технології, ноу-хау, управлінських навичок, кваліфікації персоналу, ефективних систем постачання і логістики, тобто всього того. Що дає підприємству змогу виходити на ринок з ефективною та конкурентоспроможною продукцією.

Економічна життєздатність – досягається, коли прдукція підприємства, його капітальні та поточні витрати, рівень прдажу й цінова політика забеспечують такий рівень економічної рентабельності підприємства, що відповідає сучасним умовам господарювання.

При досягнені фінансової життєздатності суб"кт господарювання матиме таку структуру балансу підприємства, за якої показники ліквідності і платоспрможності задовольняють вимоги ринку, а також позбудеться проблем із виплатаю кредитів, відсотків за них чи з погашнням інших боргових зобов"язань тощо.

Управлінська реструктуризація пов"зана з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, мнеджменту, технологічної, іноваційної та маркетингової політики.

Ступені. Іноді підприємство потребує лише часткової або так званої обмеженої реструктуризації для відновлення економічної та технічної життєздатності.При цьому підприємство встанолвлює для себе певні стандарти (орієнтири), які є кінцевою метою реалізації відповідного типу ркформування. Такими орінтирами можуть бути рівень фінансового лівереджу, розмір робочого капіталу підприємства, а також коефіцієнт покриття боргів.

Для досягнення встановлених значень можуть використовуватися такі заходи: реструктуризація боргів, додаткова емісія цінних паперів, переоцінка активів, зниження дебіторської заборгованості тощо.

Коли проблеми підприємства є більш суттєвими, тоді підприємство потребує усебічної реструктуризації. Очевидно, що цей тип реформування включає і фінансову ресткуктуризацію.

Всебічна реструктуризація охоплює розробку нової організаційної структури, відповідної продуктової, трудової, технічної та технологічної політики, зміні в менеджменті, організації тощо. Реструктурування в такий спосіб триває здебільшого до трьох років.

28. Суть механізму санації підприємства

Санація – це комплекс послідовних взаємопов"язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб"єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентноспроможності.

Процес фінансового оздоровлення починається з виявлення та аналізу причин фінансової кризи. Проведення такого аналізу дає змогу або прийняти рішення щодо доцідьності проведення санації, або, якщо це зробити неможливо, щодо повної ліквідації підприємства.

За проведення процесу санації необхідно визначити її цілі та стратегію. На підставі обгрунтованої стратегії розробляється система санаційних заходів, формується програма та проект плану санації. На кінцевому етапі здійснюється реалізація цього плану.

Оцінка фінансового стану підприємства та причин фінансової кризи (згідно з класичною моделлю санації) дає змогу зробити висновок про доцільність чи недоцільність санації даної господарської одиниці. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано, капітал утрачено, сруктура балансу незадовільна, то приймається рішення про консервацію та ліквідацію господарського суб"єкта.

У тому разі, коли підприємство має реальну можливість відновити платоспроможність, ліквідність і прибутковість, має достатньо підготовлений управлінський персонал, ринки збуту товарів, а виробництво продукції відповідає пріоритетним напрямкам економіки країни, приймається рішення про проведення санації.

Окремим і дуже важливим аналітичним блоком у класичній моделі є формування стратегічних цілей і тактики проведення санації.

Стратегія – це узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей через координацію та розподіл ресурсів компанії. Кінцева мета санаційної стратегії полягає в досягненні довгострокових конкурентних переваг; які б забезпечили компанії високий рівень рентабельності, а суть самої стратегії – у виборі найліпших варіантів розвитку фірми та в оптимізації політики капіталовкладень.


 
 

Цікаве

Загрузка...