WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

За терміном: Довгострокові ,Середньострокові,Корткострокові За належністю капітала: державний ,приватний

За джерелами надходження: внутрішні, зовнішні

За структурою:

 • технологічна структ. капіталовклад. ( вирожена у % співвідношенні між різними напрямками вкладання капіталу )

 • відтворювальна структура ( Співвіднош витрат (довгостроков) – на просте і розширене відтврення О.Ф. ( витрати на нове будівництво, технол переозбр та реконструкц підпр та витрати на окремі предмети діючих підпр.)

Інвестиційна політика – сукупність заходів з розробки та реалізації найбільш ефективних шляхів розширення активів підпр. для забеспечення основн напрямку його розвитку.

Етапи формув інвестиц політики :

-Інвестиц політика повина відповідати стратегіному економічному розвитку і галузевому напрямку; - дослідж кон"юнктури інвест ринку; - пошук окремих об"єктів інвестування; - оцінка економічної еф-ті і порівняння з інш проектами; - забеспеч мінімальн фінанс ризиків і їх страхування; - забеспеч ліквідності інвестиц; - визнач необхідного обсягу інвест рес та оптимізац структури їх джерел; - формув і оцінка інвестиц портфелю (помірний, агресивний)

24. Визначення ефективності виробничіх і фінансових інвестицій.

Методологічні основи визначення ефективності інвестиц:

*фінансова оцінка (оцінка фін стану ) грунтується на аналізі фінансової звітності підприємства та розрахунках основних показників оцінки фінансового стану підприємства

 • Звіт про фінансові результати – показники рентабельності, ділової активності;

 • Звіт про рух грошових коштів – оцінка інвестиційної діяльності підприємства;

 • Баланс (оцінка майнового стану, платоспроможності і ліквідності);

 • Звіт про власний капітал.

*Економічна оцінка ефективності інвестиц

- Прості (статист) методи – проста норма прибутку

- срок окупності

- Методи дисконтування – поточна вартість (NPV)

- внутрішня норма прибутку (IRR)

*Оцінка ризикованості

- Анализ чувствительноси

- Сценарный анализ

- Имитация метода Монте-карло

*Оцінка привабливості інвестицій

- Прості методи

- Методи дисконтування

Критерієм еф-ті інвест проекту є рівень прибутку отриманого на вкладений капітал : який повністю компенсує інфляційну зміну покупної здатності грошей; повинен забеспечити мінімальн гарантований рівень доходності; повинен покрити ризик інвестора

Прості методи – не враховують тривалості капіталовкладень, а також не враховують нерівнозначність грошових потоків, що виникають в різні моменти. Їх можна використати на попередньому етапі оцінки проекту.

1.Проста норма прибутку ( не враховуючі періоду часу протягом якого здійсн інвестування)

SRR = NP/I

NP – чистий прибуток

I – сума капіталовкладень

2.Строк окупності

PB = I/сумуСF

I – інвестиційні витрати

CF – грошові потоки за період реалізації проекту

Методи дисконтування – або методи відносної ефективності інвест діяльності

Переваги : - порівн різні інвестиц проекти; - врахов час здійснення інвестиц.

Оцінка ефективності капіталовклад здійсн з урахуванням фактору часу. Для цього необх привести майбутню вартість прибутків до теперешн капіталовкладень, - порівняти їх.

Ставка дисконту використ для коректув майб інвест діяльності.Показник майбутньої діяльності зменьш на ставку дисконту і привод до теперешн вартості.

Ставка дисконту має 3 складові: - темп інфляції; - min реальна норма прибутку (ставки ОВДП 7-9%); - коефіціент, що врахов ступінь інвестиц ризику.

Методи розрахунку дисконтного множника

Метод розрахунку чистого приведеного ефекту (майб потоки привод до теперешн вартості)

NPV = сума СF– I0

(1+r)n

NPV – чиста поточна вартість проету

CF – грошовий потік за період реалізації проекту, r – ставка дисконтування , I0 - інвестиційні вкладання

n – кільк років

Метод використ при оцінці проекту, прі порівнянні проектів NPV повинна бути більше нуля.

Метод розрахунку майбутньої вартості інвестованоного капіталу(скільки в майбутньому буде коштувати наш проект).

FV = PV(1+r)n

FV – майбутня вартість

PV – теперішня вартість інвестованого капіталу

Розрахунок індекса прибутковості

PI = CF

(1+r)n I0

PI – індекс прибутковості

Може виступати в якості критерія ефективності проекту.

Період окупності

PB = I0 CF

(1+r)n

Орієнтовні значення коефіціентів фінансової та економічної оцінки інвестованоного проекту :

NPV > 0, чим більше значення, тим кращий проект.

PI > 1

SRR - прямує до max значення, але залежіть від галузі.

Термін окупності – чим меньше, тим краще, але залежіть від галузі.

Відношення власного капіталу до залученого – за вимогою банків 50/50; - розвинені країни 33/67, або 25/75.

Коефіціент покриття = 2.

Кофіціент абсолютної ліквідності залежіть від галузі = 1 - 1,2

Коефіціент термінової ліквідності = 0,5

Оборотність активів залежіть від галузі і прямує до max.

Фінансові інвестиції (передбачають вклади в цінні папери)

- Здійснюється не для розвитку розширення підприємства, а їх ціллю є отримання доходу, захист тимчасово вільних грошових асобів від інфляціїї + диверсифікація діяльності.

Критерії відбору фінансового пректу:

 • доходність цінних паперів

 • гарантованість отримання доходу

 • ліквідність

 • термін інвестування

 • інфляційний захист

Яким чином аналізують фінансовий інвест проект:

 • аналізують загальну ситуацію на фондовому ринку

 • оцінка емітента

 • оцінка ризиків: загальних (інфляція, законодавство), специфічних (пов"язаних з реалізацією конкретних проектів).

 • оцінка доходності

Чинники підвищення ефективності капіталовкладення (організаційні та економічні)

 • поліпшення структури капіталовкладень

 • оптимізація джерел фінансування

 • впровадження економічних методів управління інвестиційним процесом

 • формування інвестиційного портфелю та стратегій управління портфелем інвестицій

 • використання нових методів ойінки інвестицій

Інвестиційний портфель

Цілі І.П. – отримання доходів увигляді % чи дивідентдів; - збереження капіталу; - забеспечення приросту капіталу.

Види портфелей інвестицій у відповідності до цілей:

Портфель росту - орієнтований на цінні папери, курсова вартість яких зростає на ринку. Ціль – приріст капіталу.

Доходний портфель – отримання високих поточних доходів у вигляді % чи дивідендів.Для формування купують цінні папери з високою ставкою доходу.

Збалансований портфель – отримання поточних доходів + приріст курсової вартості. Але, це два взаємовиключні показники. Виплата високих доходів знижує курсову ціну цінних паперів.

Портфель стабільного капіталу – формується із облігацій або депозитних вкладів.

25. Методичні підходи до оцінки загального фінансово – економічного стану підприємства

Розрізняють внутрішній та зовнішній аналіз фінансового стану.

Внутрішній аналіз здійснюють працівники підприємства з використанням внутрішньої інформації.

Зовнішній аналіз проводять аналітики зі сторни на замовлення самого підприємства або інш організації.

Аналіз фінансового стану підприємства включає такі етапи:

 • аналіз балансу

 • аналіз майна та джерел його утворення

 • аналіз ліквідності та сплатоспроможності

 • аналіз руху грошових коштів

 • аналіз дебіторскої та кредиторскої заборгованості

 • аналіз використання капіталу

 • аналіз оборотних коштів та ділової активності підприємства

Джерела аналізу фінансового стану підприємства:

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності + внутрішня інформація бухгалтерського та оперативного обліку.

Основними споживачами фінансового аналізу є керівники, акціонери, + податкове управління, кредитні установи.

Для акціонерів – показники оцінки акціонерного капіталу

Для керівників – прибутковість, платоспроможність.

В активі балансу виділені такі три розділи: 1) необоротні активи, 2) оборотні активи, 3) витрати майбутніх періодів.

Пасив балансу складається з п"яти відокремлених розділів: 1) власний капітал, 2) забезпечення наступних витрат і платежів, 3)довгострокові зобов"язання, 4) поточні зобов"язання, 5) доходи майбутніх периодів.

Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення та використивуються для оцінки й діагностики фінансового стану підприємства.

Загальновжвані групи показників, щодо аналізу фін стану підприємства по звітам:


 
 

Цікаве

Загрузка...