WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка

1.Поняття підприємства та його характерні ознаки

Підприємство – самостійний суб"єкт господарювання, створений засновником для задоволення особистих і суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної... господарської діяльності, має права юр. особи, тобто має право укладати угоди, здійснювати виробничу, наук.-дослідну і комерц. діяльність з метою отримання прибутку або створення соціального ефекту; -організаційно відокремлена та економічно самостійна основна(первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію(виконує роботи або надає платні послуги).

Місія – це головна мета підприємства, тобто чітко визначена причина його існування. Місія сучас. п-ва полягає у виробництві продукції (наданні послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку. На основі місії визначаються загальнофірмові цілі.

Характерні ознаки п-ва:

 • зареєстрований суб"єкт підпр. діяльності і має всі атрибути юр. особи – статут, р/р, баланс, печатку, назву, товарний знак тощо;

 • виконує господарські ф-ції, виготовляє продукцію (товари) чи надає платні послуги;

 • зберігає умови постійного повторення процесу вир-ва – індивідуального відтворення (аванс-ня грош. коштів – використання виробничих факторів-зношення(амортизація) осн. капіталу-формування аморт. фонду п-ва – оновлення і заміщення знош. капіталу п-ва – авансування капіталу в новий цикл обороту);

 • проходить (повторює) життєвий цикл (створення-розвиток-криза-санація(оздоровлення)-банкрутство-ліквідація);

 • має майно, завдяки чому може виконувати госп. ф-ції, зобов"язання перед партнерами, державами, приймати рішення, зберігати індивідуальне відтворення, не порушувати (повторювати) життєвий цикл.

Принципи діяльності п-ва:•вільний вибір видів діяльності;залучення майна і коштів ююр. і фіз.осіб;самостійна розробка виробничої програми;вільне наймання РС;вільне розпорядження прибутком;самостійне здійснення ЗЕД і використання валют. виручки.

2. Види п-в і їх характеристика

за формою власності майна:

 • індивідуальне – засноване на приватній власності фіз. особи та виключно на її праці;

 • сімейне – на власності та праці членів однієї сім"ї;

 • приватне – на власності окремих громадянина з правом найму РС;

 • колективне – на власності кооперативу, труд. колективу п-ва, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

 • державне комунальне – на власності адмін.-терит. одиниць;

 • державне – на загальнодержавній власності;

за належністю капіталу:

 • національні;

 • спільні – на поєднанні різних форм власності, в т.ч. із залученням інозем. капіталу;

 • іноземні – на власності інозем. осіб;

за правовим статусом і формою госп-ня:

 • одноосібні(власність 1 особи або родини, несе відповідальність за свої зобов"язання усім своїм майном;

 • кооперативні (добровіл.об"єднання громадян з метою спіл.діял-ті);

 • орендні;

 • господарські товариства:

- повне товариство– всі учасники якого займ-ся спільною підприємн.діял-тю і несуть солідарну відповідальність за зобов"язання п-ва усім своїм майном.

-з обмеженою відповідальністю –має статут.фонд, поділений на частини, розмір котрих визнач-ся засновницькими документами; його учасники несуть відповідальність в межах їх вкладів;

-командитне – поряд з членами з повною відповідальністю, включає 1 чи більше учасників, відповідальність котрих обмежується особистим вкладом у майно такого п-ва;

-акціонерне – відкрите, закрите;

за масштабами діял-ті:

малі:кількість працюючих-не більше 50 чол. і річний оборот до 500тис.євро;середні(50-1000 500-5млн$), великі.

за метою і характером діял-ті: комерційні і не-;

за наявністю влади на ринку: конкурентні, олігопольні, монопольні;

за характером ек. діяльності: виробничі, торговельні, фін.-кредитні, посередницькі, науково-виробничі та ін.;

за галузевим складом: пром., буд., с/г, транспортні, торг., страх., лізинг., банк., тур. та ін.;

за технолог.(терит.) цілісністю і ступенем підпорядк-ті: гол.(материн.), дочірні, асоційовані, філії.

добровільні об"єднання п-в:

 • асоціація – договірне об"єднання п-в з метою постійної координації госп.діял-ті ;не має права втручатися у виробничу і комерц.діял-ть будь-якого з її учасників;

 • корпорація – договірне об"єднання господарюючих суб"єктів на основі інтеграції їх наук-техніч., в-чих і комерц.інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діял-ті кожного з учасників;

 • консорціум – тимчас.статут.об"єднання промисл. і банк.капіталу для досягнення загал.мети;

 • концерн – форма статут.об"єднань, що хар-ся єдністю власності і контролю; інтегрує п-ва різних галузей; госп.суб"єкти втрач. самостійність;

 • картель- договірне об"єднання п-в переважно однієї галузі для здійснення спільної комерц. діяльності – регул-ня збуту вигот.продукції;

 • синдикат- різновид картелю, для реалізації продукції учасників через зпільний збутовий орган(мережу) 1 з учасників;підібно може здійсн-ть закупівля сировинидля всіх учасників; характерний для галузей з мас. в-вом однорід. продукції;

 • трест- мономоліст. об"єднання п-в, що раніше належали різним підпр-цям, в єдиний в-чо-госп. комплекс; п-ва втрачають юр.і госп.самостійність, так як інтегруються усі напрямки діял-ті;

 • холдінг- форма об"єднання капіталів;безпосер. не займається в-чою діял-тю, а використ. свої фін.кошти для придбання контрол.пакетів акцій ін. п-в, які є учасниками концерну або ін. добровіл. об"єднання; завдяки цьому Х. контролює діял-ть таких п-в; суб"єкти мають юр. і госп. самостійність;вирішення осн. питань їх діял-ті належ. халдінг. фірмі;

 • фін.група- об"єднання юр.і екє самостійних п-в різних галузей; на відміну від концерну ФГ очолюють 1 або декілька банків, які розпорядж-ся капіталом п-в, що входять до них, координують усі сфери їх діял-ті.

3. Вплив зовнішнього середовища на орг-ек.сруктуру та трансформацію п-ва. Склад та характеристика факторів, що впливають на діяльність п-ва.

П-во як відкрита система постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, що є необхідною передумовою безперервного функц-ня та розвитку будб-якого п-ваі стає все більш визначальним у досягненні намічених результатів діял-ті.

Зовнішнє сер-ще- сукупність госп. суб"єктів, ек.,сусп. і природних умов, нац.і міждерж. інституціональних структур і ін.зовнішніх відносно п-ва умов і чинників, що діють у глобальному оточенні. Залежно від хар-ру впливу зовнішнє сер-ще поділ.на мікро- і макросер-ще.

Мікросер-ще- сер-ще прямого впливу на п-во. Його утворюють певні суб"єкти – постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, держ.органи, фін-кредит.та страх.установи, громадські установи. Будь-які зміни в діял-ті п-ва справляють прямий і зворотній вплив на всі взаємопов"язані з ним елементи середовища і на сер-ще в цілому. Важл. особливість факторів мікросер-ща- інтенсивність і постійний характер впливу, спрямованість на зміну базових внутрішніх змінних п-ва.

Макросер-ще охопл. мат-техн.та ек.умови, що впливають на п-во прямо та опосередковано. Осн.елементи його: природне, демограф., наук-техн.,ек.,еколог.,політ.та міжнарод.довкілля. Розрізняють також галузеве, регіон.,загальнонац.та міждерж. сер-ще функц-ня п-ва. Динамічність зовн. сер-ща, диверсифікованість та взаємозв"язок його факторів, що ускладнюються, відсутність достовірної інфо перешкоджають точному і одночасному врахуванню всіх можл.наслідків постійного впливу на різноманітну діяльність п-в.

Де врах-ся ці ф-ри на п-ві:

природні(наявність ресурсів за видами, ступінь освоєння і використання їх)- в інвест.,іновац.,в-чій діял-ті, демограф.(чисельність і статевий склад, терит.розподіл, частка активного населення)- в маркетинг. та в-чій діял-ті, наук-технічні(НТ-політика держави, рівень технології, техніч.рівень і якість продукції)- в в маркетинг.,інвест.та в-чій діял-ті, економічні(ступінь держ.регулювання, система оподаткування, мінімал.розмір зарплати і пенсії)- в усіх видах діял-ті, еколгічні(екол.безпека довкілля,еколгізація в-ва)- в усіх, політ.(політ.стабільність у сусп-ві, взаємодія законодавч.і виконавчої влади, проф.рівень політиків)- в інвест.,в-чій та комерц., міжнародні(НТ-співроб-во, обсяги експорту та імпорту, підготовка кадрів) в іновац.,в-чій, економічній діял-ті.

4. Правові основи функціонування п-в

Закон Укр. "Про п-ва в Укр."та "Про підприємництво"з 01.01.2004 недіє, а вступив в дію "

Регулюється діяльність підприємств: "Про господарські товарства", "Про власнсть". Крім того підприємство розробляє внутрішні нормативні документи, якими керується в процесі своєї діяльності: Статут п-ва, а також узгоджений з чинним закон-вом Колективний договір.


 
 

Цікаве

Загрузка...