WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Господарський кодекс України був ухвалений сесією ВРУ 16 січня 2003р., а чинність він набув з 1.01.2004.

Основні положення:

1.Загальні положення

2.Створення підприємства та порядок його реєстрації

3.Майно підприємства

4.Управління підприємством

5.Господарська, ек та соц діяльність підприємства

6.Підприємство і держава

7.Ліквідація та реорганізація підприємства

Більшість підприємств діє на підставі статуту.

Статут – це певне зібрання обов'язкових правил, які регулюють його індивідуальну діяльність та взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання. В статуті підприємства визначається:

- його точне найменування та місце розташування

- власник або засновник

- основна місія та цілі діяльності

- органи управління та порядок їх формування

- компетенція трудового колективу

- джерела та порядок утворення майна

- умови реорганізації та припинення існування.

На підприємствах важливу соц роль відіграє колективний договір.

Колективний договір – це угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією, який регулює виробничі, трудові та ек відносини і, що укладається щорічно і не може суперечити чинному законодавству України.

Створення, реєстрація, ліквідація та реорганізація підприємства.

Будь-яке підприємство може бути створене: 1) відповідно до рішення власника (власників) майна чи вповноваженого ним (ними) органу, організації-засновника; 2) унаслідок примусового поділу іншого підприємства згідно з чинним антимонопольним законодавством; 3) через виокремлювання зі складу діючого підприємства одного або кількох структурних підрозділів з рішення їхніх трудових колективів і за згодою власника майна (уповноваженого органу). Підприємство має право створювати свої філії (представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи) з поточними й розрахунковими рахунками в банку.

Кожне створене підприємство підлягає державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Підприємство може бути ліквідоване (реорганізоване) у випадках: прийняття відповідного рішення власником майна, визнання його банкрутом, заборони діяльності за невиконання встановлених законодавством умов. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, створюваною власником або вповноваженим ним органом, а за банкрутства —- судом чи арбітражем. Про таку акцію повідомляється в пресі з визначенням строків претензій до підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія повинна оцінити наявне майно такого підприємства, розраховуватись з кредиторами, скласти й передати власнику ліквідаційний баланс. Підприємство вважається ліквідованим (реорганізованим) з моменту виключення його з державного реєстру України.

4.Сутнісно-видова характеристика підприємств, мета та напрями їх діяльності.

Підприємство – це організаційно виокремлена та ек самостійна основна ланка виробничої сфери н/г, яка виготовляє продукцію, виконує роботи та надає послуги.

Існує багато видів підприємств, які класифікують за наступними ознаками:

1.За метою та характером діяльності:

- комерційні – одержання прибутку.

- не комерційні – доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери н/г.

2.За формою власності майна: приватне (індивідуальне, сімейне); колективне; державне; комунальне підприємство; підприємство, засноване на змішаній формі власності

3.За національною належністю капіталу: національні; іноземні; спільні

4.За правовим статусом і формою господарювання: одноосібні; кооперативні; орендні; господарські товариства

5.За галузево-функціональним видом діяльності: промислові; будівельні; с/г; транспортні; торгові; туристичні; банківські; страхові; лізингові

6. За технологічною і територіальною цілісністю майна: головні; дочірні; асоційовані; філії.

7.За розміром, чисельністю працівників і обороту капіталу:

- великі ( від 1000 чол., від 5 000 000 євро)

- середні

- малі (до 50 чол., до 500 000 євро)

За законодавством України в країні можуть створюватися об'єднання підприємств.

Господарські об'єднання – це об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Головну мету підприємства називають місією.

Місія – це чітко окреслена причина існування підприємства. На основі визначеної місії формулюється та встановлюються цілі підприємства, які повинні відповідати наступним вимогам:

1.цілі підприємства повинні бути конкретними та вимірювальними

2.вони повинні бути зареєстрованими у часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування.

3.цілі підприємства повинні бути досяжними та забезпечувати підвищення ефективності діяльності підприємства.

4.цілі повинні бути взаємо підтримуючими, тобто дії та рішення, які необхідні для досягнення однієї мети не перешкоджали реалізації інших цілей.

Головні напрями діяльності підприємств

Відповідно до логіки та послідовності стадій відтворювального процесу основні напрями діяльності підприємств поділяють наступним чином:

1.Маркетингова діяльність, яка включає в себе 2 форми:

а) вивчення ринку товарів або ситуаційний аналіз. Дана форма передбачає комплексне дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності та цін на продукцію, методи формування попиту та каналів товарообігу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

б) комерційна діяльність – дійова реклама та безпосередня організація збуту своєї продукції і розвиток системи товарних бірж.

2.Інноваційна діяльність – охоплює науково-технічні розробки, технологічну та конструкторську підготовку в-ва, формування інвестиційної політики на найближчі роки.

3.Виробнича діяльність – завдяки їй обґрунтовуються обсяги в-ва продукції певної номенклатури та асортименту відповідно до потреб ринку, проводиться збалансування виробничої потужності та програми випуску продукції на поточний і кожний наступний рік прогнозованого періоду.

4.Після продажний сервіс – охоплює вузько налагоджувальні роботи в сфері експлуатації куплених на ринку товарів.

5.Економічна діяльність включає: стратегічне і поточне планування; облік і звітність; ціноутворення; систему оплати праці та ресурсне забезпечення в-ва

6.Соціальна діяльність – істотно впливає на ефективність всіх напрямів, результативність яких безпосередньо залежить від рівня професійної кваліфікації працівників.

6.Добровільні та інституційні об'єднання підприємств в Україні.

Згідно з чинним законодавством в Україні можуть створюватися і функціонувати два типи об'єднань підприємств та організацій: 1) добровільні; 2) інституціональні.

За законодавством України в країні можуть створюватися об'єднання підприємств.

Господарські об'єднання – це об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Основними з таких господарських об'єднань є:

1.Асоціація – це договірне об'єднання створене з метою постійної координації госп діяльності підприємств, які об'єдналися шляхом централізації однієї або декількох виробничих і управлінських ф-цій, розвитку спеціалізації і кооперації в-ва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно госп потреб учасників асоціації.

2.Корпорація – це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, які об'єдналися з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органами управління корпорації.

3.Консорціум – тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної госп мети, наприклад, реалізація цільових програм, науково-технічних та будівельних проектів. В разі досягнення мети консорціум припиняє свою діяльність.

4.Концерн – це статутне об'єднання підприємств та інших організацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників даного об'єднання з централізацією ф-цій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової та зовнішньоек діяльності.

5.Картель – це асоціація незалежних промислових підприємств, які виробляють однотипну продукцію та яка організована для досягнення монополістичного контролю над певним ринком.

6.Комбінат - об'єднання різних підприємств, які представляють виробничі галузі, що пов'язані між собою.

7.Трест – це монополістичне об'єднання підприємств, які раніше належали різним власникам в єдиний виробничо-госп комплекс з повною втратою їх самостійності.

8.Промислово-фінансова група – є об'єднанням, яке створюється за рішенням КМУ на певний строк з метою реалізації держ програм розвитку пріоритетних галузей в-ва та структурної перебудови економіки України, а також з метою в-ва кінцевої продукції. До складу промислово-фінансової групи можуть входити: промислові підприємства, наукові та проектні установи і організації усіх форм власності.


 
 

Цікаве

Загрузка...