WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка

1.Еволюція наукових теорій економіки підприємства та їх загальна характеристика.

В ек теорії сформувалися декілька концепцій підприємств, які х-ють філософію його виникнення, діяльності та ліквідації. Не акцентуючи увагу на управлінському аспекті функціонування підприємства можна виділити наступні теорії підприємств:

1.неокласична. За нею підприємство розглядається як цілісний об'єкт, який здійснює перетворення вхідних ек ресурсів в продукцію на основі власного чи залученого капіталів. Модель підприємства визначається його виробничою ф-цією, яка х-зує взаємозв'язок к-сті продукції від обсягів витрачених ресурсів.

2.інституційна: Згідно цієї теорії підприємство виступає організацією, яка створюється людьми для ефективного використання їх можливостей. Основний акцент за цією теорією полягає в дослідженні взаємозв'язків і різних форм існування ділових організацій, меж їх росту, можливих варіантів вирішення проблем мотивації працівників, організації контролю та планування.

3.еволюційна. На початку 80-тих рр. минулого ст. сформувалась еволюційна теорія підприємства, яка зосереджує увагу на дослідженні проблематики функціонування організації на певному ринку. Х-ним для даної теорії є системне уявлення про підприємство, яке базується на двоїстому підході:

а) підприємство виступає членом ділового співтовариства, відчуває на собі всі зміни цього товариства.

б) підприємство володіє власними традиціями в певній сфері діяльності, певним обсягом і пропорціями ек ресурсів.

4.підприємницька: вона спирається на дослідження підприємства як на сфері реалізації підприємницьких талантів та інноваційних ініціатив на основі доступних для підприємця ек ресурсів. Модель підприємства за цією теорією формується на основі взаємодії підприємців всіх рівнів, але особливого значення здобувають внутрішньо-корпоративні механізми використання підприємницьких талантів усіх працівників.

5.інтеграційна: в основу її покладена інтегруюча ф-ція підприємства, яка полягає не в реалізації ек інтересів певних учасників, а в вибудовуванні раціональної внутрішньої логіки функціонування підприємства.

Виходячи з теорій та моделей підприємств виділяють наступні підходи до дослідження підприємств:

1.соціальний підхід: за цих підходом підприємство виступає соц організацією, в якій працюють люди і виконують певні ціле направлені дії у сформованому трудовому колективі.

2.технічний підхід: основний акцент науковці роблять на техніко-технологічну базу підприємства як основу і невід'ємну частину виробничого процесу.

3.юридичний: підприємство згідно підходу розглядається як закріплений у законодавстві та інших нормативних актах спосіб поєднання різних видів власності чи співпраці різних власників

4.економічний: з позиції підходу підприємство розглядається як ек механізм трансформування капіталу з однієї форми в іншу, а також отримання ек вигод на цій основі.

2.Сутність, функції та моделі здійснення підприємницької діяльності.

Підприємництво – це ініціативно – самостійна господарська комерційна діяльність окремих фіз. і юр осіб, яка цілком зорієнтована на одержання прибутку.

Виділяють такі ф-ції підприємницької діяльності:

1.творча – це генерування та активне використання новаторських ідей, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі.

2.ресурсна – формування та продуктивне використання власного капіталу, а також різних видів ресурсів.

3.організаційно-супровільна – це практична організація маркетингу в-ва, продажу та інших господарських справ.

Підприємництво або підприємницька діяльність завжди повинна здійснюватися за наступними науково-обгрунтованими принципами:

1.вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності

2.самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір постачальників сировини і споживачів продукції, залучення різних видів ресурсів.

3.вільний найм підприємцем працівників

4.комерційний розрахунок та власний комерційний ризик

5.вільне розпорядження прибутку, який залишається підприємцю після сплати податків, зборів ті інших платежів передбачених законом.

6.самостійне здійснення підприємцем зовнішньоек діяльності.

Традиційно існують 2 основні моделі підприємництва:

1.Класична модель – ця модель незмінно орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства. За такої моделі дії підприємця чітко окреслені, а саме:

а) аналітична оцінка наявних ресурсів

б) виявлення реальних можливостей досягнення поставленої мети

в) використання саме тієї можливості, яка здатна забезпечити максимально ефективну віддачу від фінансових матеріальних і нематеріальних ресурсів.

2.Інноваційна – передбачає використання переважно інноваційних, організаційно-управлінських, техніко-технологічних, соц-ек рішень у сфері різномасштабного бізнесу. Практична реалізація цієї моделі повинна спиратися на таку послідовність дій:

а)науково-обгрунтоване формулювання головної підприємницької мети

б)всебічна оцінка зовнішнього ринкового середовища та пошук альтернативних можливостей реалізації запропонованої підприємницької ідеї

в)порівняльна оцінка власних матеріально-технічних і фінансових ресурсів з ресурсами конкурентів

г)конструктивний пошук зовнішніх додаткових джерел відповідних видів ресурсів

д)ґрунтовний аналіз потенційних можливостей конкурентів у відповідні ніші ринку

е)практична реалізація завдань інноваційного х-ру згідно з прийнятою концепцією підприємницької діяльності.

3.Характеристика змісту, переваг та недоліків основних організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності.

В Україні поширено здебільшого 3 основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:

1)одноосібна власність

2)товариства (партнерства)

3)корпорації (акціонерні товариства).

1)Одноосібна власність – підприємство, власником якого є фіз. особа або сім'я. Організаційно-економічні та соціальні переваги: а)простота заснування; б)повна самостійність, свобода та оперативність дій підприємця; в)максимально можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання; г)гарантоване збереження комерційних таємниць.

Недоліки: а)труднощі із залученням великих інвестицій та одержанням кредитів; б)повна відповідальність за борги; в)неможливість спеціалізованого менеджменту; г)невизначеність терміну функціонування.

2)товариства (партнерства) – об'єднання власних капіталів кількох фіз. або юр осіб за умов: однакового розподілу ризику і прибутку; спільного контролю результатів бізнесу; безпосередньої участі в здійсненні діяльності.

Переваги: а)широкі можливості виробничої та комерційної діяльності б)збільшення фінансової незалежності й дієздатності в)велика свобода дій та більша продуманість управлінських рішень г)можливість залучення до управління товариством професійних менеджерів.

Недоліки: а)загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність, тобто можливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів; б)збільшення ймовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу та результатів діяльності.

3) корпорації (акціонерні товариства) – підприємство, власниками якого є акціонери, котрі мають обмежену відповідальність ( у розмірі свого внеску в акціонерний капітал) і розпоряджаються прибутком.

Переваги: а)реальна можливість залучення необхідних інвестицій б)більша можливість постійного нарощування обсягів виробництва чи послуг в)існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів г)постійний (тривалий) характер функціонування.

Недоліки: а)наявність розбіжностей між правом власності і функцією контролю діяльності б)сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів в)існування потенційної можливості посадових осіб впливати на діяльність корпорації у власних інтересах.

Важливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, який у широкому розумінні цього терміна означає надання права на виробництво та (або) збут продукції (здійснення послуг), а також практичної допомоги в справі організації бізнесу. Франчайзинг як особлива форма господарювання полягає в такому: незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на зобов'язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної фірми (надавати такі самі послуги). За право господарювати від імені і під торговельною маркою франчайзодавця франчайзоотримувач виплачує певний відсоток від свого доходу як матеріальну (грошову) винагороду.

5.Правові основи функціонування підприємств та порядок їх створення, реорганізації й ліквідації.

З великої к-сті юр актів визначальними є Господарський кодекс України, Статут підприємства та колективний договір підприємств.


 
 

Цікаве

Загрузка...