WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Термін окупності інвестицій – показник ефективності інвестицій, що характеризує термін, за який вони повністю окупаються.

Технічний розвиток підприємства – сукупність організаційно-технічних заходів, які виступають завершальним етапом певних науково-технічних програм, здійснюється у межах підприємства і виконують роль інтенсифікатора щодо певних ділянок виробничого процесу.

Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери — системна сукупність найактивніших елементів виробництва, яка відображає техніку і технологію одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), тобто сукупність машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих в технологічні системи (комплексі:) в складі цехів, технологічних переділів і підприємства в цілому.

Тарифно-посадова система- є основним організаційно-правовим інструментом обгрунтування диференціації заробітної плати працівників різних суб'єктів господарювання.

Тарифна сітка визначає належні співвідношення оплати праці працівників різної кваліфікації. Вона складається з переліку тарифних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів.

Тарифна ставка — є складовим елементом тарифної системи. її абсолютна величина для першого розряду визначається відповідно до встановленого державою мінімального розміру, нижче за який не може опускатися оплата праці за виконану працівником норму робочого часу.

Технічний розвиток підприємства — це процес формування і вдосконалення його техніко-технологічної бази.

Товариство з додатковою відповідальністю – товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розміри яких визначені установчими документами. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а у разі недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Товариство з обмеженою відповідальністю – товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів.

Товарна продукція – економічний показник, який характерізує у грошовомувигляді обсяг виробленої та готової до реалізації продукції.

Тип виробництва – класифікаційна категорія виробництва, що враховує його об'єктивнонаявні конкретні властивості(широту номентклатури, регулярність, стабільність та обсяг випуску продукції)

Топологією інтегральної мікросхеми визнається зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними. При цьому обов'язковою умовою правового захисту даного об'єкта є його оригінальність.

Трудові ресурси – частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.

Теперішня вартість майбутніх надходжень (доходів)— це їхня розрахункова вартість, що обчислюється помноженням грошового потоку за кожний рік на так званий відсотковий чинник теперішньої вартості (спеціальний коефіцієнт приведення) відповідного року відповідно до встановленої дисконтної ставки. Якщо із загальної величини теперішньої вартості відрахувати суму початкових інвестицій, то матимемо показник чистої теперішньої вартості, який покладено в основу одного з найпоширеніших методів оцінки ефективності виробничих інвестицій у країнах з розвинутою ринковою економікою.

Управління – цілеспрямований тиск на організовану систему, який забезпечує збереження її певної структури, підтримку режиму та мети діяльності.

Установчий договір – це письмовий документ, який засвідчує волевиявлення фізичних чи юридичних осіб відносно заснування нового організаційно-правового утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї.

Управління за контрактом— форма партнерських зв'язків, здійснюваних через передачу одним підприємцем іншому "ноу-хау" управлінського характеру та забезпечення останнім інвестування процесу практичного його використання.

Угода про передачу інформації у вигляді "ноу-хау"— угода, яка реалізується обов'язково за певну матеріальну винагороду, умови і розміри котрої передбачено в такій угоді.

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формуваннявитрат за їх видами, місцями та носіями в процесі постійного контролювання рівня витрат і стимулювання їхнього зниження.

Фізичне спрацювання основних фондів – явище поступової втрати ними своїх первинних техніко-експлуатаційних властивостей, тобто споживної вартості, що призводить до зменшення їхньої реальної вартості – економічного спрацювання.

Фінансовий лізинг (з повною окупністю орендованого майна)набув найбільшого поширення. Він здійснюється за договором, відповідно до якого лізингодавець надає лізингоодержувачу майно на час, не менший за строк, протягом котрого нараховується 60% амортизаційних відрахувань (від дати укладення договору лізингу). Після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу орендоване майно переходить у власність лізинго-одержувача чи викуповується ним за залишковою вартістю. За умовами фінансового лізингу ризик втрати майна, а також його технічне обслуговування і ремонт бере на себе лізингоодержувач.

Ф'ючерський контракт – контракт на поставку обумовленої кількості певного товару за фіксованою ціною протягом зазначеного в договорі строку.

Форвардна угода— документально оформлений договір, що потребує термінової практичної його реалізації.

Факторинг— фінансово-економічні взаємовідносини між підприємцями і так званими фактор-фірмами (найчастіше банками), які беруть на себе дебіторську заборгованість або купують вимоги (рахунки фактур) щодо сплати боргу.Фінансовий стан підприємства – система показників, які відображають наявність, розміщення і використання ресурсів, фінансову стійкість підприємства, ліквідність балансу.

Фінансові інвестиції – використання наявного капіталу для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів, які емітуються підприємствами чи державою.

Фірмове найменування — це стале позначення підприємства (фірми, компанії) або окремої фізичної особи, від імені якої здійснюється виробнича чи інша діяльність. Воно використовується для ідентифікації підприємств (окремих підприємців) і виділення їх з-поміж інших, а також для загальної характеристики їхньої репутації на ринку.

Франчайзинг – надання права на виробництво та (або) збут продукції (послуги) з практичною допомогою у справі організації та управління бізнесом.

Функції управління – певний вид діяльності людей з управління підприємством. Розрізняють такі функції: планування, організація, мотивація і контроль.

Холдинг – вид підприємницької діяльності, який передбачає придбання контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення ними контролю.

Ціна – грошовий вираз вартості товару.Вона завжди коливається навколо ціни виробництвата відображає рівень суспільно необхідних витрат праці.

Чистий прибуток – залишок валового прибутку після сплати податків.

Чистий приведений дохід – показник оцінки ефективності інвестицій, який визначається як різниця між сумою дисконтованих грошових потоків за весь інвестиційний період та сумою дисконтованих інвестицій.

Чисті капітальні вкладення – капітальні витрати лише на розширене відтворення виробничих об'єктів та суб'єктів соціальної інфраструктури підприємства. Величина цих вкладеньрозраховується способом вилучення накопиченої суми амортизаційних відрахувань із загального обсягу виробничих інвестицій.

Чиста продукція — заново створена на підприємстві вартість. Кількісно вона визначається вилученням з товарної продукції вартості уречевленої праці (матеріальних витрат та амортизаційних відрахувань).

Єдиний тарифио-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників (ЄТКД) — це збірник нормативних актів, що містить кваліфікаційні характеристики робіт і професій за їх видами та виробництвами. ЄТКД використовується для тарифікації робіт, надання кваліфікаційних розрядів робітникам, а також для формування навчальних програм підготовки та підвищення кваліфікації робітників за відповідними професіями.


 
 

Цікаве

Загрузка...