WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Реструктуризація підприємства – здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правових форм, з метою конкурентноспроможності продукції та підвищення ефективності виробництва.

Робітники— працівники, які безпосередньо створюють матеріальні цінності чи надають різноманітні послуги.

Реконструкція діючого підприємства — здійснюване за єдиним проектом повне або часткове переоснащення виробництва. За необхідності можуть бути споруджені нові чи розширені існуючі допоміжні та обслуговуючі об'єкти. Реконструктивними вважаються також роботи з будівництва нових виробничих об'єктів замість тих, дальшу експлуатацію яких визнано недоцільною.

Ремонт – процес усунення тимчасового фізичного спрацювання конструктивних елементів у натуральній формі та забезпечення в такий спосіб постійної дієздатності засобів праці протягом усього періоду їхньої експлуатації.

Резервна потужність підприємствамає постійно передбачатися в певних галузях: електроенергетиці та газовій промисловості — для покриття пікових навантажень в електро- і газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами на період виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії—для переробки збільшеного обсягу сільськогосподарської сировини у високоврожайні роки; на транспорті — для перевезення більшої кількості пасажирів у літні місяці.

Розширення діючого підприємства— спорудження за новим проектом його другої та наступних черг, додаткових виробничих комплексів, нових цехів чи розширення існуючих, а також допоміжних та обслуговуючих господарств, комунікацій тощо.

Санація – комплекс послідовних взаємопов'язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб'єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентноспроможності.

Сегментація ринку — його структуризація, тобто поділ на сегменти (групи покупців) за певними ознаками. Вона уможливлює вибір однієї з можливих стратегій охоплення ринку.

Серійне виробництво – тип виробництва, який характеризується обмеженою номенклатурою і відносно великим обсягом випуску продукції, яка виробляється періодично повторюваними партіями.

Стандартизація продукції – процес визначення і застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі(сфері).

Сертифікація – дія, яка за допомогою сертифіката відповідності або знака відповідності підтверджує, що продукція чи послуга відповідає певному стандарту або іншому нормативно-технічному документу.

Сервісний лізинг – звичайно застосовується за умови придбання на лізингових засадах складної техніки, що швидко технічно та економічно застаріває.

Сисетма якості підприємств створюються та сертифікуються для одержання максимально можливого прибутку і набуття іміджу надійного партнера на зовнішньому ринку. Стсьема якості – це сукупність організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів, і ресурсів, що забезпечуються здійснення загального управління якістю продукції.

Система мотивації – це сукупність взаємопов'язаних заходів, що заохочують окремого праівника або трудовий колектив у цілому активно працювати дл досягнення індивідуальних і загальних цілей підприємства.

Синдикат – одна із форм монопольного об'єднання підприємств з метою здійснення комерційної діяльності при одночасовому зберіганні юридичної та виробничої самостійності.

Собівартість продукціії – грошова форма поточних витрат підприємства на виробництво та збут товарів, робіт, послуг.відображаючи рівень витрат на вир-во, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже, і рівень техніки, технології та оршанізації виробництва.Що ліпше працює підприємство то нижчою є собівартість продукції.Тому собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва, має безпосередній зв'язок із ціною.

Спеціальність – різновид трудової діяльності в межах професії.

Спеціалізація виробництва відображає процес зосередження діяльності підприємства (фірми) на виготовленні певної продукції (виконанні окремих видів робіт, наданні платних послуг).

Спільне підприємство – підприємство, створене на основі об'єднання майна двох або більше країн, які мають права юридичної особи.

Стандартизація – діяльність із встановленням норм, правел і характеристик з метою забезпечення якості продукціі.

Стратегічне планування – процес прийняття управлінських рішень щодо формування стратегій, розподілу ресурсів, адаптації компанії до умов зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Службовці— працівники, які здійснюють підготовку та оформлення управлінської документації, облік і контроль, господарське обслуговування, тобто виконують суто технічну роботу (діловоди, обліковці, архіваріуси, креслярі, стенографісти, офіс-леді тощо).

Соціальна діяльність — підготовка і підвищення кваліфікації персоналу, створення належних умов праці та відпочинку, забезпечення соціального захисту працівників.

Спеціалісти— працівники, які виконують інженерно-технічні, економічні та інші роботи, зокрема інженери, економісти, нормувальники, юрисконсульти, соціологи, менеджери з різних видів діяльності.

Спеціальність – більш чи менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії.

Спеціалісти найвищої кваліфікації— працівники, які мають наукові ступені та вчені звання.

Спеціалісти вищої кваліфікації—працівники з вищою освітою і значним практичним досвідом.

Спеціалісти середньої кваліфікації— працівники із середньою освітою і певним практичним досвідом.

Спеціалісти-практики— працівники, які обіймають певні посади (інженерні, економічні), але не мають спеціальної освіти.

Статут підприємства – певна сукупність правил, що регулюють діяльність підприємства та його взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання. Статут повинен відповідати основним положенням закону країни про підприємства.

Структура персоналу підприємства— відносне (процентне) співвідношення окремих категорій персоналу в межах його загальної чисельності.

Стратегія- це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для досягнення таких цілей. Вона є довгостроковим плановим документом.

Суміжні права — це права, які примикають до авторського права та є похідними від нього. Вони розділяються на три групи (види): 1) права виконавців; 2) права продуцентів фонограм; 3) права організацій мовлення. Права виконавців охороняються, якщо виконання: а) уперше мало місце на території України; б) зафіксоване на фонограмі, що охороняється законом; в) включене в передачу організації мовлення, права якої охороняються законом. Права продуцентів фонограм охороняються, якщо: а) продуцент є громадянином України чи юридичною особою із місцезнаходженням в Україні; б) фоноіраму вперше озвучено на території України. Права організацій мовлення охороняються за умови, що вони перебувають офіційно на території України та здійснюють передачі з передавачів, розміщених на території України.

Соціальна інфраструктура – сукупність підрозділів підприємства, що забезпечують задоволення соціально-побутових і культурних потреб його працівників.

Система технічного обслуговування виробництва- сукупність процесів із підтримання в робочому стані машин, устаткування та інших засобів праці; забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом, енергією; виконання транспортних та інших подібних операцій.

Торговий дім – установа, що здійснює експортно-імпортні операції вкладаючи організацію виставок і реклами, з правом засновувати свої представництва в інших країнах.

Товарна продукція — загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених для продажу (реалізації) різним споживачам.

Трудовий потенціал – потенціал(можливість діяльності) усієї сукупномті працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик, тобто рівня освіти, ділових якостей, тощо.

Технічне переозброєння діючого підприємства— здійснення відповідно до плану (програми) його технічного розвитку (без розширення існуючих виробничих площ) комплексу заходів, що передбачають підвищення до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць, виробництва за рахунок впровадження нової техніки й технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації застарілого і заміни спрацьованого устаткування.


 
 

Цікаве

Загрузка...