WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Оперативне планування – завершальна ланка в системі планвання діяльності підприємства, основнийважіль поточного управліннявиробництвом; детальна розробка планів підприємства та його підрозділів на короткі проміжки часу.

Оплата праці – це будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі,що за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачують працівнику за виконану роботу, виготовлену продукцію чи надані послуги.

Організаційна структура управління – форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів.

Організаційний прогрес – удосконалення існуючих і застосування нових методів і форм організації виробництва і праці, елементів господарського механізму в усіх ланках управління економікою.

Орендне підприємство - суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність на основі взятого ним в оренду майнового комплексу.

Основні фонди – засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на виготовлену продукцію (платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, що засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строк внесеного депозиту і % за ним.

Патент- це охоронний документ, що видається державним органом і підтверджує право його власника на відповідний об'єкт промислової власності.

Післяпродажний сервіс — здійснення обумовлених угодою (договором) пуско-налагоджувальних робіт стосовно поставленого устаткування та гарантійного технічного обслуговування і ремонту відповідних виробів (проданої побутової техніки).

Підприємницький договір – документ, що відображає угоду сторін відносно безпосереднього здійснення вибраної підприємницької діяльності у певній організаційно-правовій формі.

Первинна (початкова) вартість основних фондів— фактична вартість на момент проведення оцінки (кошторисна вартість будівництва виробничих приміщень, первинна вартість устаткування з урахуванням його транспортування та монтажу на місці експлуатації);

Перший аспект – це управління, яке орієнтується на використання створеного на державному рівні економічного сегмента загального зовнішнього середовища.

Персонал зайнятий основною діяльністю – сукупність працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів заводоуправлінь, тобто всі працівники, які зайняті у сфері виробництва чи його обслуговування.

Персонал неосновної діяльності- працівники організаційних утворень, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом, - працівники житлово-комунального господарства, дитячих дошкільних і медичних закладів, палаців і будинків культури, навчальних центрів та інших закладів соціального спрямування.

Проектне фінансування— форма підприємницького співробітництва, коли: 1) один із партнерів зобов'язується фінансувати реалізацію підприємницького проекту іншого партнера або 2) партнер-розробник пропонує іншому партнеру здійснювати практичну його реалізацію і зобов'язується фінансувати усі необхідні роботи. При цьому в обох випадках одержаний кредит має бути повернутий у товарній формі (за рахунок виготовленої продукції після реалізації бізнес-проекту)

Промисловим зразкомвважається результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом такої діяльності може бути форма, рисунок, кольори, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Промисловий зразок може бути об'ємним (модель), плоским (рисунок) або комбінованим. Не визнаються промисловими зразками: об'єкти архітектури, промислові гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких і подібних речовин. Вони повинні мати новизну та бути промислово придатними.

Проектна потужність— потужність, що визначається в процесі проектування реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства. Вона вважається оптимальною, оскільки склад і структура устаткування відповідають структурі трудомісткості проектної номенклатури продукції, яка має бути досягнута протягом нормативного строку освоєння.

Приватизаційні папери – особливий вид державнихцінних перів, які засвідчуютьправо васника на безкоштовне одержання в процесі приватизації певної частки майна державних підприємств.

Повна (первинна й відновна)вартість основних фондів- це вартість у новому, не спрацьованому стані. Саме за цією вартістю основні фонди рахуються на балансі підприємства протягом усього періоду їхнього функціонування;

Поточна (фактично досягнута) виробнича потужністьвизначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і трудомісткості виробів) або перевищенням проектних показників. При цьому розраховують вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства.

Початкові інвестиції (початкова вартість проекту) — це реальна вартість проекту капітальних вкладень інвестиційного проекту) з урахуванням результатів реалізації діючого устаткування і податків. Вони розраховуються як сума початкових капітальних витрат (вартість необхідних знарядь праці за ринковою ціною; додаткові витрати, що зв'язані з транспортуванням і монтажем нового устаткування; вартість будівельно-монтажних робіт; податки з продажу старого устаткування) за відрахуванням усього початкового доходу (виторг від продажу старого устаткування; податкова знижка на продаж старого устаткування зі збитком; податкові пільги на інвестиції тощо).

Партнерські зв'язки – система договірних відносин, які встановлюються між підприємцями (партнерами) і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату за рахунок обміну плодами своєї діяльності.

Пасив балансу – друга частина бухгалтерського балансу підприємства, в якій відображено джерела формування майна.

Персонал – сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку та (або) досвід практичної діяльності.

Підприємництво – самостійна, ініціативна фінансово-господарська діяльність громадян, яка спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність або ж від імені та під майнову відповідальність юридичної особи-підприємства (організації).

Підприємство – самостійна виокремлена виробнича господарська одиниця (суб'єкт господарювання) в системі суспільного розподілу праці; основна форма організації виробничо-господарської діяльності у сучасній економіці.

Планування – процес розробки плану, який регламентує певний порядок, послідовність здійснення наміченої на конкретний період програми дій (розвитку) конкретного об'єкта з визначенням мети, змісту, обсягів, методів і засобів, терміну виконання.

Платоспроможність підприємства – спроможність підприємства виконувати свої зовнішні забов'язання, використовуючи свої активи.

Повне товариство – товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Прибуток – кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, який визначається як різниця між виручкою і витратами.

Приватне підприємство – підприємство, яке функціонує на основі права приватної власності.

Продуктивністьпраці – кількісне відношення обсягу отриманого продукту до праці, затраченої на її виготовлення.

Професія – вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань і практичних навичок.

Прогноз – означає спробу визначити стан якогось явища чи процесу в майутньому. Процес скл. Прогнозу назив. Прогнозування.

Раціоналізаторська пропозиція – технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства. Раціоналізаторськими вважаються пропозиції щодо вдосконалення технвки, яка використовується, продукції яка виготовляється, способів контролю, а також пропозиції, котрі сприяють підвищенню продуктивності праці та ефективнішому використанню матеріалів, енергії, устаткування.

Реальні інвестиції – вкладення капіталу в різні сфери та галузі нац. Економіки для оновлення існуючих, створених нових „капітальних" благ і одержання за рахунок цього більшого прибутку.Такі реальні інвестиції ще називають виробничими.

Реалізована продукція — обсяг запланованого продажу або фактично реалізованих на ринку виробів. Вона визначається на основі товарної продукції з урахуванням зміни залишків нереалізованих виробів у розрахунковому періоді.


 
 

Цікаве

Загрузка...