WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Лізинг — підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних або позичених фінансових коштів і полягає у наданні лізингодавцем (юридичною особою чи індивідуальним підприємцем, який здійснює лізингову діяльність) у виключне користування на певний термін лізингоодержувачу майно за умови здійснення періодичних лізингових платежів.

Маркетинг—виробничо-комерційна діяльність підприємства, що спрямована на виявлення та задоволення потреб в його продукції (послугах), і полягає в продажу цієї продукції для одержання прибутку.

Міжнародне спільне підприємство – організаційно-правова форма об'єднання зусиль різнонаціональних партнеров у сферах інвестування, управління виробництва продукції, торгівлі, тощо.

Міжнародний валютний фонд – сприяння розвитку міжнародної торгівлі і валютних операцій, надання коштів в іноземній валюті.

Міжнародна фінансова корпорація- філія Міжнародного банку реконструкції і розвитку з інвестування в приватний сектор економіки.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку-спеціалізована установа ООн з надання позик і кредитів країнам –членам ООН.

Міжнародний лізингреалізується суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав (майно і платежі перетинають державні кордони). Суб'єкти міжнародного лізингу завжди є інвестори інших країн.Це дає змогу вітчизняним підприємствам оновлювати власну технічну базу за рахунок конкурентноспроможних устаткування, транспортних та інших засобівпраці зарубіжного походження.

Мотивація – процес, що спонукає працівників до спільних узгоджених дій, які забезпечують досягнення поставлених загальних цілей діяльності.

Мале підприємство – суб'єкт господарювання з певним кількісним критерієм чисельності працюючих та обсягів господарського обігу.

Масове виробництво тип виробництва, який характеризується вузькою номенклатурою і великим обсягом випуску продукції, яка безперервно виробляється протягом тривалого часу.

Методи управління – способи, засоби управлінської діяльності, за допомогою яких робота персоналу спрямовується на досягнення цілей, які стоять перед об'єктом управління.

Мотивація – спонукальна причина, привід до будь-якої дії.

Науково-технічна революція – докорінна якісна трансформація суспільного розвитку на основі новітніх наукових відкриттів і винаходів, що справляють революціонізуючий вплив на змінювання знарядь і предметів праці, технології, організації та управління виробництвом, характеру трудової діяльності людей.

Народногосподарський економічний ефект визначається через зіставлення результатів застосування технічних нововведень і всіх витрат на їхню розробку, виробництво і споживання (експлуатацію); він відображає ефективність тієї чи іншої групи технічних нововведень з позиції їхнього впливу на кінцеві показники розвитку економіки країни.

Новини – результат інноваційних процесів.

Нововведення – впровадження в господарську практику новини.

Науково-технічний прогрес – постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

Нематеріальні активи – права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а також на обмежені ресурси та на їхнє використання в господарській діяльності з одержанням доходу.

Нематеріальні ресурси – складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розміру майбутнього прибутку від її використання.

Низькокваліфікованіробітники— робітники зі строком фахової підготовки в кілька тижнів і певним досвідом роботи, які виконують нескладні роботи виробничого характеру.

Некваліфіковані робітники— допоміжний та обслуговуючий персонал без спеціальної підготовки.

Номенклатура продукції – перелік найменувань виробів, завдання з випуску яких передбачається планом виробництва продукції.

Нове будівництво (новобудова)— спорудження окремих виробничих об'єктів або підприємств, здійснюване на нових земельних ділянках і за затвердженим проектом.

Нормуванняоборотнихкоштів- визначення за науково обгрунтованою методикоюнеобхідної величини грошовых коштов, що вкладаються в мінімальні запаси товарно-матеріальних ценностей для забезпечення безперервного процесу виробництва продукції.

Незавершене виробництво— це предмети, обробку (переробку) яких не завершено підприємством. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого;

Напівфабрикати власного виготовлення— це ті предмети праці, що їх повністю оброблено (перероблено) у даному виробничому підрозділі підприємства, але які потребують дальшої обробки в інших підрозділах (наприклад, поковки, штамповки, відливки та інша продукція за-готовчого виробництва).

Недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії, що суперечать правилам, торговельним та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. До недобросовісної конкуренції відносять дії, які пов'язані з: а) неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання (використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; копіювання зовнішнього вигляду виробу тощо); б) створенням перешкод суб'єктам господарювання в процесі конкуренції та використанням неправомірних переваг у конкуренції (дискредитація суб'єкта, купівля-продаж товарів і надання послуг з примусовим асортиментом; підбурювання до бойкоту суб'єкта господарювання; підкуп постачальника або покупця); в) неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційних таємниць інших підприємців (фірм, компаній).

Ноу – хау – це захищенні оноронними документами, але не відомі господарникам знання і досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, та фінансового характеру, які можуть бути практично використані в наукових розробках, у процесі виготовлення конкурентноспроможної продукції.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником певної суми грошових коштів і підтверджує збов'язання емітента відшкодувати номінальну вартість у зазначений у цінному папері термін з виплатою %

Опціон – договірний обов'язок купити або продати товар за наперед установленою ціною в межах узгодженого періоду; опціони укладаються для конкретних товарів, цінних паперів і ф'ючерських контрактів.

Організація – процес формування структури виробничо-господарської чи іншої системи, розподілу зав дань, повноважень і відповідальності між працівниками суб'єкта господарювання для досягнення загальних целей його діяльності.

Основний капітал— це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці (будівель, споруд, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва. Основний капітал переносить свою вартість на вартість готового продукту частинами. Вартість основного капіталу відшкодовується виробнику в міру реалізації готових товарів (продукції, послуг).

Основний зміст індикативного макроекономічного планування – становлять розробка і наукове обгрунтування цілей, орієнтирів, пріоритетів, пропорцій соціаль-економічного розвитку країни на заданий перспективний період.

Оборотний капітал — це та частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів) та оплату робочої сили.

Оборотні кошти - сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування та забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються у виробничому циклі, змінюють або ж повністю втрачають свою натуральну форму й переносять повністю свою вартість на вартість продукції, що виробляється.

Одиничне виробництво – тип виробництва, який характеризується широкою номенклатурою продукції і малим обсягом її випуску.

Оперативний лізинг (з неповною окупністю орендованого майна)здійснюється за договором лізингу, згідно з яким лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця відповідне майно на термін, менший за період, протягом якого амортизується 90% вартості об'єкта лізингу на день укладення договору. За умови такого лізингу (оренди) лізингодавець надає майно у тимчасове користування кілька разів. У цьому разі обов'язки з технічного обслуговування та ремонту орендованих засобів праці бере на себе лізингодавець.

Оперативно-виробниче планування – система рахунків з регулювання процесу виробництва з метою ритмічної роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...