WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Інвестиційний проект – це комплект документів, що характеризують зміст та умови реалізації відповідних зіходів для досягнення поставлених цілей(розвиток техніко-технолоогічної бази вир-ва чи діяльності, організація виготовлення нової продукції, здійснення нових методів і форм організації діяльності)

Кадри- найчастіше це певна сукупність працівників даного підприємства, які мають достатньо високий рівень кваліфікації і значний стаж роботи.

Капіталу буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари — робочу силу й засоби виробництва, поєднує їх у процесі праці і після реалізації створеної продукції (надання послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована.

Капітальне будівництво – це процес створення нових, а також реконструкція, технічного переоснащення і розширення діючих виробничих та інфраструктурних об'єктів підприємств.

Кошторисна вартість будівництва – це виражені в грошовій формі нормативні витрати на : будівельно-монтажні роботи;придбання устаткування;інструменту та інвентарю;покриття інших витрат, пов'язаних з будівництвом конкретних об'єктів.

Керівники— працівники, які обіймають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів, із заступниками керівників і головними спеціалістами включно.

Кваліфіковані робітники— робітники, з терміном фахової підготовки 1—2 роки і чималим досвідом, які можуть виконувати складні роботи виробничого характеру.

Колективний договір- угода між трудовим колективом в особі профчпілки та адміністрацією підприємства, що використовує найману працю. Колективний договір має укладатися щорічно. Колективним договором регулюються виробничі, екон. І трудові відносини працівників з власником підприємства.

Комерційна діяльність — організаційно-економічні заходи для досягнення очікуваних прибутковості (дохідності) та інших показників фінансової результативності виробництва.

Комісіонер – посередник, який самостійно розпоряджається товаром, приймаючи його на комісію від власника товару.

Комівояжер – посередник, який продає товари з доставкою покупцям.

Консигнант- посередник, який реалізує товар з власного складу на основі договору доручення.

Комерційна тріангуляція— бартерні операції, у здійсненні яких беруть участь не дві, а три і більше сторін, якщо цього потребує пошук необхідного продукту (товару).

Комерційний трансферт— форма обопільного придбання партнерами капіталу в національній валюті в певних розмірах за договірною ціною з наступним її зарахуванням на рахунок покупця в національному банку країни-продавця.

Контроль – процес визначення досягнутих за певний період результатів діяльності, порівняння досягнутих результатів із запланованими і коригвання діяльності, що в сукупності забезпечує виконання завдань плану на належному рівні.

Корисна модель — це результат творчої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструктивне вирішення пристрою або його складових. Це означає, що речовини, штами мікроорганізмів, а також способи не можуть бути визнані корисними моделями. Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою та промислово придатною.

Календарне планування – складник оперативно-виробничого планування, яке включає розробку конкретних виробничих завдань для підприємства в цілому та його структурних підрозділах на короткий період часу.

Кваліфікація – сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Колективне підприємство – суб'єкт господарювання, утворений в процесі викупу державного підприємства або на основі іншого законного придбання майна трудовим колективом.

Конверсія виробництва характеризує істотне (інколи повне) перепрофілювання частини (усього) виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища чи глобальних чинників розвитку економіки. Нині в Україні та в інших республіках колишнього СРСР перепрофілюванню підлягають передовсім підприємства та організації військово-промислового комплексу у зв'язку з різким скороченням народногосподарської потреби в його продукції. Таке перепрофілювання здійснюється, як правило, згідно з національними програмами конверсії.

Коперування є формою виробничих зв'язків між підприємствами різних галузей, що спільно виготовляють певний вид кінцевої продукції. Воно органічно пов'язане з розвитком спеціалізації виробництва, характеризується відносною постійністю зв'язків між продуцентами та обов'язковим дотриманням підприємствами-суміжниками техніко-технологічних вимог головних підприємств, що випускають готові до споживання (використання, експлуатації) вироби.

Конкурентноспроможність продукції – сукупність її властивостей, що характеризує міру задоолення конкретної потреби проти наявної на ринку аналогічної поодукції.Вона визначаєздатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати певні переваги над виробами інших товаровиробників.

Комбінування виробництва — процес органічного поєднання в одному підприємстві (комбінаті) кількох виробництв, які належать до різних галузей промисловості або народного господарства в цілому.

Казначейське забов'язання – вид цінних паперів на пред'явника, що розмщуєтьяс виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчує внесення їх власниками певної суми грошових коштів у бюджет і дає право на одержання фінансового доходу.

Командитне товариство – товариство, в якому разом з одним або більш учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, що їхня відповідальність обмежується вкладом у майні товариства.

Комерційне підприємство – самостійна виокремлина господарська одиниця з правом юридичної особи, яка займається комерційною діяльністю і має за мету отримання максимального прибутку.

Капітальні вкладення - ПЕРІОДИЧНО ЗДІЙСНЮВАНІ ДОВГОСТРОКОВІ ВИТРАТИ КАПІТАЛУ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ(матеріальних активів)та об'єктів соціальної інфраструктури підприємства(організації).

Конкурентноспроможність продукції – сукупність споживчих якостей товару, які відображають його відмінність від аналогічного товару за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам і вартості.

Консорціум – тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї та досягнення загальної мети.

Концерн – форма статутного об'єднання підприємницьких структур, що характеризуються органічним поєднанням власності та контролю.

Корпорація – акціонерна форма власності, що передбачає колективне володіння власністю (капіталом), концентрацію функцій управління підприємством в руках професійних управляючих (менеджерів).

Комерційна таємниця фірми – відомості, що безпосередньо зв'язані з її діяльністю і рохзголошення яких може зашкодити суб'єкту господарювання.Комерційною таємницею вважається сукупність науково-технічної, виробничо-господарської та фін-екон. Ін-ції про діяльність підприємства, розголошення якої може спричинити збитки.

Кредитоспроможність підприємства – наявність у підприємства передумов для отримання кредиту та його повернення в строк.

Комп 'ютерною програмою розуміють об'єктивну форму подачі сукупності даних і команд, призначених для забезпечення функціонування ЕОМ (набір інструкцій; операційні системи та прикладні програми, виражені у вихідному чи об'єктово-му коді). Варто знати, що поняття "комп'ютерна програма" не поширюється на бази даних.

Кошторис виробництва – це підрахунок сукупних витрат підприємства, що пов'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, віднесено їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.Це означає що суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно не збігаються.

Критерій – це головна відмітна ознака й визначальна міра вірогідності пізнання суті ефективності виробництва.

Ліквідність підприємства – спроможність підприємства своєчасно розрахуватися за забов'язаннями або можливість перетворення статтей активу балансу в гроші для оплати забов'язань.

Ліцензійна угода – договір, згідно з яким власник винаходу корисної моделі, промислового зразка тощо передає іншиій стороні ліцензію на використання в певних межах своїх прав на патенти, „ноу-хау" та інше.


 
 

Цікаве

Загрузка...