WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Винахід — це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об'єктами винаходу можуть бути продукти (пристрій, речовина, штам) і способи (дії над матеріальними об'єктами за допомогою інших матеріальних об'єктів). Для визначення патентоспроможності винаходу використовують конкретні критерії: а) новизна винаходу, б) наявність винахідницького рівня; в) промислова придатність винаходу.

Виробничі запаси— запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського приладдя та інших подібних предметів, що швидко спрацьовуються;

Витрати майбутніх періодів— це грошові витрати, які здійснено в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди; до них належать витрати на підготовку вир-ва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію і винахідництво, придбання науково-технічної інформації, передплату періодичних видань тощо.

Виробничо-технічна структура оборотних фондів- співвідношення окремих елементів і стадій функціонування цих фондів. У структурі оборотних фондів переважають виробничі запаси.

Внутрішня ставка доходу – відображає дисконтну ставку, за якої теперішня вартість грошових потоків і початкові інвестиції є приблизно однаковими за величиною.

Господарське товариство – підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Грошовий потік— фінансовий показник, що характеризує ступінь так званої ліквідності підприємства; до його складу включаються чистий дохід підприємства та безготівкові видатки (амортизаційні відрахування). Облік амортизації як джерела фінансових коштів є обґрунтованим через те, що амортизаційні відрахування мають часовий лаг (проміжок часу) між нарахуванням і використанням за призначенням.

Господарський ризик – це невизначеність одержання очікуваних доходів від виробничих інвестицій. За оцінювання ефективності останніх його враховують у процесі розрахунку безпечних грошових потоків із використанням чинника еквівалента визначеності, що встановлюється в частках одиниці.

Допоміжна підприємницька діяльність- види підприємництва, що мають не лише уречевлений, а й неуречевлений характер, тобто інжинірингова, консалтингова, лізингова, маркетигова і подібна діяльність.

Договір(контракт, угода) – форма документального закріпленя партнерських зв'язків, яка обумовлює предмет договору взаємні права та обов'язки, наслідки порушення домовленостей.Договір опосередковує відносини у процесі праці, виробництва і реалізації продукції або надання різноманітних послуг.

Дистриб'ютор- посередник, який здійснює придбання товарів безпосередньо у виробників та їх реалізацію своїм постійним клієнтам.

Дилер- посередник,який здійснює перепродаж товарів від свого імені і за свій рахунок. Державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і регулюються взаємовідносини замовника і виконавця. Державне замовлення - це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів продукції, необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності.

Дочірнє підприємство – підприємство з правами юридичної особи, контрольний пакет акцій або статутний фонд якого належать іншому підприємству.

Дисконтна ставка (ставка капіталізації)характеризує по суті норму прибутку, відносний показник мінімального щорічного доходу інвестора, на який останній розраховує. За допомогою дисконтної ставки визначається спеціальний коефіцієнт, в основу обчислення якого покладено формулу складних відсотків і який застосовується для приведення інвестицій та грошових потоків до порівнянного в часі виду, тобто визначення теперішньої вартості останніх через певну кількість років інвестиційного ринку.

Економічний ефект — єдиний узагальнюючий показник економічної ефективності будь-якої групи технічних нововведень. Він характеризує абсолютну величину перевищення вартісної оцінки очікуваних (фактичних) результатів над сумарну витрату ресурсів за розрахунковий період та обчислюється в одній з двох форм — народногосподарській і (або) внутрішньовиробничій.

Економічна безпека держави – такий стан економіки, який дозволяє гідно задовольняти суспільні потреби при ефективному використанні продуктивних сил, навколишнього середовища і світових господарських зв'язків.

Економічна безпека підприємства – стан найефективнішого використання корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей для запобігання внутрішніхм і зовнішним негативним впливам і загрозам, забезпечення стійкого функціонування.

Економічна ефективність виробництва – кількісне співвідношення результатів господарської діяльності і витрат.

Економічна діяльність — прогнозування, планування, ціноутворення, оплата праці, ресурсне забезпечення, зовнішньоекономічна і фінансова діяльність, облік і звітність тощо.

Ефективність виробництва – це комплексне відображення результатів використання робочої сили і засобів виробництва за певний проміжок часу.

Залишкова вартість основних фондів— характеризує реадьну_вартість основних фондів, іще не перенесену на вартість виготовленої продукції. Вона є розрахунковою величиною і визначається як Різниця між повною вартістю та нагромадженою сумою спрацювання основних фондів. її використовують для розрахунків норм амортизаційних відрахувань і визначення наслідків ліквдації спрацьованих основних фондів.

Знаками для товарів і послуг (в інших країнах товарними знаками й знаками обслуговування) є оригінальні позначення (символи), за допомогою яких товари та послуги одних фірм відрізняють від однорідних товарів і послуг інших фірм. Головне завдання таких знаків полягає в ідентифікації товару. Тому їх розміщують на самому товарі або на його упаковці. Основними вимогами до знаків і послуг є: а) їхня новизна стосовно сфери використання та часу дії; б) оригінальність, тобто істотна відмінність від уже зареєстрованих і відомих позначень.

До позначень (символів), які не підлягають реєстрації як знаки для товарів і послуг, належать:

а) державні герби, прапори, офіційні назви держав, найменування міжнародник організацій, печатки тощо;

б) позначення, що не забезпечують миттєвого розпізнавання товару, або такі, що є надто подібними до раніше зареєстрованих

знаків.

Зовнішні прямі інвестиції – вкладення за кордоном капіталу, розмір якого становить не менше 10% вартості здійснюваного за їх допомогою інвестиційно-інноваційного проекту.

Зовнішні портфельні інвестиції – іноземні інвестиції обсягом до 10% вартості здійснюваного за їх допомогою інвестиційно-йнноваційного проекту.

Заробітна плата – сукупність виплат у грошовій формі, які отримує робітник за певний період часу.

Зворотний лізинг – один з видів лізннгу операцій.

Інноваційна діяльність — здійснення нових науково-технічних розробок, конструкторсько-технологічної підготовки виробництва; використання ефективних нововведень; формування інвестиційних ресурсів для інноваційної діяльності.

Інноваційні процеси – сукупність прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі.

Інфраструктура ринку- сукупність організацій(установ), що мають різні напрямки діяльності, забезпечують ефективну взаємодію товаровиробників та інших ринкових агентів, які здійснюють просування товарів із сфери вир-ва у сферу споживання.

Інфраструктура підприємства – комплекс цехів, господарств і служб, що забезпечує необхідні умови для його діяльності, вона служить своєрідним „тилом" виробництва.

Інтелектуальна власність – це юридична категорія, що використовується для: визначення результатів творчої праці людини;позначення належності таких результатів відповідним суб'єктам творчої діяльності; закріплення за цими суб'єктами особистих немайнових і майнових прав на розробку та використання створених ними інтелектуальних продуктів.

Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою забезпечення його збільшення у майбутньому.

Індекс рентабельності інвестицій – показник оцінки ефективності інвестицій, який визначається як відношення суми дисконтованих грошових потоків за весь інвестиційний період до суми дисконтованих інвестицій.

Інновація - використання результатів наукових досліджень і розробок, спрямованих на вдосконалення процесу виробничої діяльності, економічних, правових та соціальних відносин у сфери науки, культури, освіти та інших сферах діяльності суспільства.


 
 

Цікаве

Загрузка...