WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Той проект вважається найкращим з економічної точки зору, при якому сума приведених витрат є мінімальною.

1.Початковіінвестиції ( початковавартістьпроекту) –розмір капітальних вкладень, необхідних для реалізації проекту, розраховується як сума всіх інвестиційних витрат за мінусом початкового доходу ( виручки від продажу зайвого обладнання).

2. Грошовий потік – фінансовий показник, який обчислюється як сума чистого прибутку підприємства, амортизаційних вкладень, приросту оборотного капіталу та приросту вартості основних активів.

3. Ставка дисконту ( капіталізації) – процентна ставка, що характеризує норму прибутку ( відносний показник) мінімального щорічного доходу інвестора, на який він сподівається.

4. Теперішня вартість – вартість майбутніх доходів на теперішній час, яка обчислюється шляхом множення грошового потоку за кожний рік на так званий відсотковий чинник теперішньої вартості ( коефіцієнт приведення) відповідного року за прийнятою дисконтною ставкою.

5. Внутрішня ставка доходності – ставка дисконту, при якій теперішня вартість грошових потоків та початкові інвестиції є приблизно однаковими за величиною ( це дисконтна ставка , при якій чиста теперішня вартість дорівнює 0).

Основними показниками ефективності інвестиційного проекту :

1. Чиста теперішня вартість ( чистий приведений дохід )– абсолютна величина ефекту від реалізації проекту, яка обчислюється, як різниця між теперішньою ( дисконтована майбутня ) вартістю грошових потоків та величиною початкових інвестицій ( інвестиційні кошти):

ЧТВ = ДП – ІК,

де ДП – теперішня вартість грошового потоку,

ІК – сума інвестиційних коштів у реалізацію проекту.

2. Індекс дохідності – співвідношення дисконтованого грошового потоку до інвестиційних коштів

ІД = ДП/ІК

3. Період окупності – період часу впродовж якого повертаються початкові інвестиції у вигляді приведених до теперішньої вартості грошових потоків

ТО = ІК/ ДП сер.

де ДП сер.- середньорічна величина грошового потоку за певний період

Якщо :

ЧТВ 0 – інвестиції доцільні

ЧТВ 0 – інвестиції недоцільні

Найбільш ефективний проект визначається за найбільшою абсолютною величиною чистої поточної вартості .

Якщо індекс дохідності менше 1, то проект являється недоцільним.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ,ОПЛАТА ПРАЦІ"

II. Визначення вихідної чисельності промислово-виробничого персоналу в плановому періоді (Чвих):

Ч вих = Ч баз х К о х 100% , чол

деКо - темпи росту обсягу виробництва в плановому періоді, %. Ш.Визначення планової чисельності працюючих шляхом

віднімання від вихідної їх чисельності в плановому періоді

(Ч вих )загальної величини їх зменшення (Е заг).

IV. Розрахунок приросту продуктивності праці(∆Пп.пл) в плановому періоді:

П п.пл. = Е заг / ( Ч вих - Е заг ) х 100%

Планова чисельність основних робітників (Чосн.р) визначається трьома методами:

  1. За трудомісткістю виробничої програми:

Ч осн.р = Тсум / ( Фд х Квн) , чол

де Тсум- сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год;

Фд- дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, год (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника);

Квн- середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

  1. За нормами обслуговування;

3. За нормами виробітку.

Оплата праці

Заробітна плата – грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.

Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна система, яка містить такі елементи :

  1. тарифну сітку;

  2. тарифні ставки ;

  3. тарифно-кваліфікаційні довідники ;

  4. схеми посадових окладів.

Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик.

Підприємства самостійно встановлюють форми , системи і розміри оплати праці. На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці : погодинну і відрядну.

Погодинна форма передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи :

  1. Пряма погодинна. Заробіток при цій системі обчислюється

З п.пог. = Ф міс. х С г , грн,

де Ф міс - фактично відпрацьований за місяць час , год/міс;

Сг – годинна тарифна ставка по розряду робітника, грн.

  1. Погодинно-преміальна система, при якій заробіток обчислюється:

З п.прем.= З тар + Д , грн,

де З тар – сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці , грн .;

Д – сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.

Сума доплат визначається із залежності

Д = (З тар х % доплат ) / 100 % , грн.

  1. Система посадових окладівє різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.

Якщо перед підприємством стоїть проблема вибору між будівництвом нового об'єкту і реконструкцією діючого, то її можна вирішити також за допомогою розрахункового коефіцієнта економічної ефективності капіталовкладень (Ер):

Ер = ( Ср – ( Сд + Сн)) / ( Кн – Кр)

де Сд,Ср,Сн відповідно собівартість річного обсягу продукції до реконструкції, після реконструкції діючого підприємства і на новому підприємстві, грн.;

Кн,Кр капітальні вкладення відповідно у нове будівництво і реконструкцію, грн.

Якщо Ер<=Ен, то ефективна реконструкція, якщо ж Ер>Ен,то ефективним є нове будівництво.

Оскільки інвестиції вкладаються на протязі часу , а доходи теж отримуються на протязі певного часу , то для конкретності їх порівняння слід враховувати чинник часу (тобто приводити до поточного періоду часу).

Тому, виходячи із зазначених причин, необхідно враховувати можливе знецінення сьогоднішніх грошей в майбутньому та приміряти майбутні гроші до сьогоднішнього дня. Метод урівнювання різночасних грошей із змінами, викликаними зазначеними причинами, називається дисконтуванням.

Нехай Вм - майбутня вартість сьогоднішніх грошей, а Вт – теперішня вартість майбутніх грошей. Вони зв'язані співвідношенням

Вт= Вм х 1/( 1 + Е ) t -tр

де Е - постійна норма дисконту, рівна прийнятній для інвестора нормі прибутку на капітал;

t - час в роках або місяцях ;

1/( 1 + Е ) t-tр - називається коефіцієнтом дисконтування ( чинник теперішньої вартості).


 
 

Цікаве

Загрузка...